Strona główna biuletynu
Formularz wyszukiwania

Akty prawa miejscowego

Uchwały

VI Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
17.11.2018 - 30.04.2024

XXXIII sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XXXIII/238/2021 z dnia 2021-12-16

w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub ujętym w gminnej ewidencji zabytków, położonym na terenie powiatu gryfińskiego

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 7 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920; zm.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1038 i poz. 1834) oraz art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 710; zm.: Dz. U. z 2021 r. poz. 954) Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się zasady udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Gryfińskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub ujętym w gminnej ewidencji zabytków, położonym na terenie powiatu gryfińskiego.

§ 2.

 1. Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub ujętym w gminnej ewidencji zabytków - zwana dalej dotacją - może obejmować nakłady konieczne na:
  1. zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku;
  2. stabilizację konstrukcyjną części składowych zabytku lub ich odtworzenie w zakresie niezbędnym dla zachowania tego zabytku;
  3. odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych albo ich całkowite odtworzenie, z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki;
  4. odtworzenie zniszczonej przynależności zabytku, jeżeli odtworzenie to nie przekracza 50% oryginalnej substancji tej przynależności;
  5. odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, w tym ościeżnic i okiennic, zewnętrznych odrzwi i drzwi, więźby dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych;
  6. modernizację instalacji elektrycznej w zabytkach drewnianych lub w zabytkach, które posiadają oryginalne, wykonane z drewna części składowe i przynależności;
  7. wykonanie izolacji przeciwwilgociowej;
  8. uzupełnianie narysów ziemnych dzieł architektury obronnej oraz zabytków archeologicznych nieruchomych o własnych formach krajobrazowych;
  9. działania zmierzające do wyeksponowania istniejących, oryginalnych elementów zabytkowego układu parku lub ogrodu;
  10. zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do wykonania prac i robót przy zabytku wpisanym do rejestru, o których mowa w pkt 1-9;
  11. zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej oraz przeciwpożarowej i odgromowej.
 2. Dotacja może być udzielona na zadania, o których mowa w ust. 1, zaplanowane do realizacji w roku budżetowym, w którym następuje udzielenie dotacji.
 3. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na dotacje, o których mowa w ust. 1, w danym roku budżetowym określa Rada Powiatu w Gryfinie w uchwale budżetowej.

§ 3.

 1. Dotacja może być udzielona podmiotowi - zwanemu dalej wnioskodawcą - posiadającemu tytuł prawny do zabytku w postaci prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego lub stosunku zobowiązaniowego wynikającego z zawartej umowy, która powinna definiować między innymi uprawnienie do wykonywania prac określonych w § 2 ust. 1.
 2. Dotacja może być udzielona w wysokości do 50% nakładów koniecznych na wykonanie prac lub robót budowlanych przy zabytku, z zastrzeżeniem ust. 3.
 3. W szczególnych przypadkach, jeżeli zabytek posiada wyjątkową wartość historyczną, artystyczną lub naukową albo wymaga przeprowadzenia złożonych pod względem technologicznym prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych, albo gdy stan zachowania zabytku wymaga niezwłocznego podjęcia prac lub robót budowlanych przy zabytku, dotacja może być udzielona w wysokości do 100% nakładów koniecznych na wykonanie tych prac lub robót.
 4. Łączna kwota dotacji na prace lub roboty budowlane przy zabytku, o którym mowa w § 2 ust. 1, udzielonych ze środków publicznych, nie może przekroczyć wysokości 100% nakładów koniecznych na wykonanie tych prac lub robót.
 5. Wnioskodawca, ubiegający się o dotację w wysokości przekraczającej 50% nakładów koniecznych na wykonanie prac lub robót, zobowiązany jest dołączyć do wniosku opinię właściwego organu ochrony zabytków lub opinię albo decyzję właściwego organu nadzoru budowlanego.

§ 4.

 1. W przypadku wnioskodawcy prowadzącego działalność gospodarczą lub działalność rolniczą, dotacja stanowić będzie odpowiednio pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie, a jej udzielenie następuje zgodnie z:
  1. rozporządzeniem Komisji (UE) NR 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. U. UE L 352/1 z 24.12.2013 r.), zmienionym rozporządzeniem Komisji (UE) 2020/972 z dnia 2 lipca 2020 r. w odniesieniu do jego przedłużenia (Dz. U. UE L 215/3 z 7.07.2020);
  2. rozporządzeniem Komisji (UE) NR 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. U. UE L 352/9 z 24.12.2013 r.), zmienionym rozporządzeniem Komisji (UE) 2019/316 z dnia 21 lutego 2019 r. (Dz. U. UE LI 51/1 z 22.02.2019 r.).
 2. W przypadku przekroczenia dopuszczalnego pułapu pomocy de minimis lub/i poziomu dopuszczalnej intensywności pomocy, dotacja nie zostanie udzielona.
 3. W przypadku ubiegania się o pomoc de minimis, wnioskodawca wraz z wnioskiem o udzielenie dotacji zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenia, oświadczenia i informacje określone w art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 743).
 4. W przypadku ubiegania się o pomoc de minimis w rolnictwie, wnioskodawca wraz z wnioskiem o udzielenie dotacji zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenia, oświadczenia i informacje określone w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 743).

§ 5.

 1. Podstawą udzielenia dotacji jest złożenie przez uprawniony podmiot wniosku, którego wzór stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
 2. Wnioski o udzielenie dotacji należy składać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych 4, w terminie ogłoszonym przez Zarząd Powiatu w danym roku kalendarzowym.
 3. W przypadku, gdy po rozpatrzeniu złożonych wniosków, w budżecie Powiatu Gryfińskiego na dany rok pozostaną niewykorzystane środki finansowe, Zarząd Powiatu może ogłosić kolejny nabór wniosków.
 4. Ogłoszenie o naborze wniosków, o którym mowa w ust. 2 i 3, podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Gryfinie, biuletynie informacji publicznej oraz na tablicach ogłoszeń Starostwa.
 5. O dacie złożenia wniosku decyduje data jego doręczenia do Starostwa Powiatowego w Gryfinie.

§ 6.

 1. Wnioski o udzielenie dotacji są oceniane pod względem formalnym i merytorycznym.
 2. W pierwszym etapie, oceny formalnej dokonuje pracownik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Starostwa.
 3. Kryteria formalne obejmują złożenie wniosku na obowiązującym formularzu wraz z kompletem załączników.
 4. Wnioski niekompletne, które nie zostały uzupełnione w terminie 14 dni od otrzymania wezwania o uzupełnienie podpisanego przez Starostę Gryfińskiego lub osobę przez niego upoważnioną, pozostawia się bez rozpoznania i odsyła do wnioskodawcy.
 5. W drugim etapie, komisja powołana przez Zarząd Powiatu dokonuje oceny pod względem merytorycznym.
 6. W skład komisji, o której mowa w ust. 5, wchodzą: jeden przedstawiciel Zarządu Powiatu oraz po jednym przedstawicielu Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki oraz Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych. Podczas obrad komisji z głosem doradczym może uczestniczyć przedstawiciel Wydziału Architektury i Budownictwa lub ekspert zewnętrzny.
 7. Przy ocenie merytorycznej stosuje się następujące kryteria:
  1. znaczenie zabytku dla dziedzictwa kulturowego, ze szczególnym uwzględnieniem jego wartości historycznej, naukowej lub artystycznej;
  2. dostępność zabytku dla społeczeństwa;
  3. stan zagrożenia w jakim znajduje się zabytek;
  4. zaangażowanie finansowe wnioskodawcy, udział innych źródeł finansowania wnioskowanych prac;
  5. racjonalne uzasadnienie kosztów planowanych prac lub robót budowlanych.
 8. W przypadku, gdy wnioskodawca otrzymywał w przeszłości dotacje z budżetu Powiatu Gryfińskiego, przy ocenie wniosku komisja bierze także pod uwagę przebieg dotychczasowej współpracy, w szczególności rzetelność i terminowość.

§ 7.

 1. Zarząd Powiatu w Gryfinie określi tryb pracy komisji i oceny wniosków, o których mowa w niniejszej uchwale.
 2. Komisja przedstawia Zarządowi Powiatu złożone wnioski, wyniki dokonanej oceny oraz propozycję wysokości kwot dotacji.

§ 8.

 1. Dotacje przyznaje Rada Powiatu w uchwale określającej:
  1. nazwę podmiotu otrzymującego dotację;
  2. nazwę zadania na wykonanie którego przyznano dotację;
  3. kwotę dotacji do przekazania w roku budżetowym.
 2. Przekazanie i rozliczenie środków w ramach udzielonej dotacji następuje na podstawie zawieranej umowy.

§ 9. Podmiot, któremu została przyznana dotacja w wysokości niższej niż wnioskowana:

 1. może odstąpić od zawarcia umowy, powiadamiając o tym pisemnie Zarząd Powiatu w terminie 14 dni od daty otrzymania informacji o wysokości przyznanej dotacji;
 2. może przyjąć do realizacji zadanie - wówczas jest zobowiązany do aktualizacji zakresu oraz kosztorysu prac lub robót budowlanych oraz utrzymania udziału procentowego środków własnych nie niższego, niż wskazany we wniosku o udzielenie dotacji.

§ 10. Rozliczenie dotacji, zwrot niewykorzystanej kwoty dotacji lub wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem następuje w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.).

§ 11. W zakresie, w jakim niniejsza uchwała przewiduje:

 1. udzielanie pomocy de minimis - jej przepisy obowiązują do dnia 30 czerwca 2024 r.,
 2. udzielanie pomocy de minimis w rolnictwie - jej przepisy obowiązują do dnia 31 grudnia 2027 r.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Gryfinie.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady
Roman Michalski


UZASADNIENIE

Zgodnie z przepisem art. 81 ust. 1 ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 710 ze zm.) w trybie określonym odrębnymi przepisami dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków może być udzielona przez organ stanowiący gminy, powiatu lub samorządu województwa, na zasadach określonych w podjętej przez ten organ uchwale.

W związku z tym, aby móc udzielić dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, który jest wpisany do rejestru zabytków lub znajduje się w gminnej ewidencji zabytków, konieczne jest podjęcie przedmiotowej uchwały.

Przewodniczący Rady
mgr Roman Michalski


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2021-12-17 12:21:50
data ostatniej aktualizacji: 2021-12-17 12:21:50

Strona odwiedzona 383 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Magdalena Romankiewicz
Informacja wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

 • e-Doręczenia
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
 • Nie masz szybkiego internetu? Zgo zapotrzebowanie na internet.gov.pl
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.