Strona główna biuletynu
Formularz wyszukiwania

UWAGA

 1. Czasowe zamknięcie Filii Wydziału Komunikacji w Chojnie
  Ostatnia aktualizacja: 2024-05-24 09:59:44

Akty prawa miejscowego

Uchwały

VI Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
17.11.2018 - 30.04.2024

XXXIV sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XXXIV/253/2022 z dnia 2022-01-27

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Powiatu Gryfińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2022 roku"

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057; zm.: Dz. U. z 2019 r. poz. 2020 oraz z 2021 r. poz. 1038, poz. 1243 i poz. 1535), Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. W załączniku do uchwały Nr XXXII/229/2021 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Powiatu Gryfińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2022 roku", wprowadza się następującą zmianę:

 1. w § 10 po ustępie 2 wprowadza się ustęp 3, który otrzymuje brzmienie:
  "3. Ocena realizacji programu zostanie dokonana w oparciu o następujące mierniki:
  1. liczbę ofert złożonych w konkursach;
  2. liczbę ofert złożonych w trybie pozakonkursowym;
  3. liczbę zawartych umów na realizację zadania publicznego;
  4. liczbę umów wieloletnich zawartych na realizację zadania publicznego;
  5. liczbę konkursów;
  6. wysokość kwot udzielonych dotacji na realizację zadań publicznych:
   1. w trybie konkursu,
   2. w trybie pozakonkursowym,
   3. w innych trybach, niż wynikające z Ustawy,
  7. liczbę konsultacji z organizacjami;
  8. wysokość kwot udzielonych dotacji w stosunku do kwot zaplanowanych;
  9. liczbę objętych Patronatem Honorowym Starosty Gryfińskiego przedsięwzięć podejmowanych przez organizacje.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Gryfinie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, z mocą obowiązująca od 1 stycznia 2022 r.

Przewodniczący Rady
Roman Michalski


UZASADNIENIE

Zmianę wprowadza się w związku z otrzymanym zawiadomieniem organu nadzorczego stwierdzającym że, w podjętej przez Radę Powiatu w Gryfinie uchwale Nr XXXII/229 z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Powiatu Gryfińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2022 roku", brak jest wskazania sposobu oceny realizacji programu.

W związku z tym, rozszerza się zapis § 10 załącznika do uchwały - Sposób oceny realizacji Programu, poprzez wprowadzenie po ustępie 2 ustępu 3, w brzmieniu wskazanym w niniejszej uchwale.

Zmiana Programu została poddana konsultacjom społecznym zgodnie z trybem określonym w uchwale Nr XLIV/378/2010 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 9 września 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. Nie zostały zgłoszone żadne uwagi.

W związku z tym, podjęcie uchwały uważa się za uzasadnione.

Przewodniczący Rady
mgr Roman Michalski

data opublikowania: 2022-02-01 12:30:40
data ostatniej aktualizacji: 2022-02-01 12:30:40

Strona odwiedzona 449 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Magdalena Romankiewicz
Informacja wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

 • e-Doręczenia
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
 • Nie masz szybkiego internetu? Zgo zapotrzebowanie na internet.gov.pl
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.