Strona główna biuletynu
Formularz wyszukiwania

UWAGA

 1. Czasowe zamknięcie Filii Wydziału Komunikacji w Chojnie
  Ostatnia aktualizacja: 2024-05-24 09:59:44

Akty prawa miejscowego

Uchwały

VI Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
17.11.2018 - 30.04.2024

XXXIV sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XXXIV/254/2022 z dnia 2022-01-27

w sprawie wyłączenia Technikum Budowlanego im. ppor. Ryszarda Kuleszy z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie i jego likwidacji oraz zmiany nazwy Technikum Zawodowego im. ppor. Ryszarda Kuleszy w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie i przeniesienia kształcenia z Technikum Budowlanego im. ppor. Ryszarda Kuleszy

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920; zm.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1038 i poz. 1834), art. 89 ust. 1, 3 i 10 oraz art. 91 ust. 7, 7a i 10 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082; zm.: Dz. U. z 2021 r. poz. 762 ) Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. Z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie, ul. Dworcowa 3, wyłącza się i likwiduje z dniem 31 sierpnia 2022 r. Technikum Budowlane im. ppor. Ryszarda Kuleszy.

§ 2. Z dniem 1 września 2022 r. zmienia się dotychczasową nazwę szkoły wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie w brzmieniu: "Technikum Zawodowe im. ppor. Ryszarda Kuleszy" na nazwę w brzmieniu: "Technikum im. ppor. Ryszarda Kuleszy".

§ 3. Od dnia 1 września 2022 r. zapewnia się uczniom zlikwidowanej szkoły, o której mowa w § 1, kontynuację kształcenia w zawodzie technik budownictwa w Technikum im. ppor. Ryszarda Kuleszy w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie.

§ 4. Dokumentacja zlikwidowanej szkoły, o której mowa w § 1, pozostaje w archiwum szkolnym Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie, za wyjątkiem dokumentacji przebiegu nauczania, zastrzeżonej do przekazania Zachodniopomorskiemu Kuratorowi Oświaty.

§ 5. W zakresie wynikającym z § 1 i § 2 z dniem 1 września 2022 r. zmianie ulega akt założycielski Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie.

§ 6. Statut Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie zostanie dostosowany do zmian wynikających z niniejszej uchwały w trybie określonym w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.).

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Gryfinie.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Roman Michalski


UZASADNIENIE

Dnia 25 marca 2021 r. Rada Powiatu Gryfińskiego wyraziła wolę zamiaru likwidacji Technikum Budowlanego im. ppor. Ryszarda Kuleszy w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie, zamiaru przeniesienia kształcenia z Technikum Budowlanego im. ppor. Ryszarda Kuleszy do innego technikum w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie oraz zamiaru przekształcenia Technikum Zawodowego im. ppor. Ryszarda Kuleszy w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie, podejmując w tej sprawie Uchwałę Nr XXVI/191/2021.

Zgodnie z art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.) szkoła publiczna, z zastrzeżeniem ust. 3, może być zlikwidowana z końcem roku szkolnego przez organ prowadzący szkołę, po zapewnieniu przez ten organ uczniom możliwości kontynuowania nauki w innej szkole publicznej tego samego typu. Organ prowadzący jest obowiązany, co najmniej na 6 miesięcy przed terminem likwidacji, zawiadomić o zamiarze likwidacji szkoły: rodziców uczniów, a w przypadku uczniów pełnoletnich - tych uczniów, właściwego kuratora oświaty oraz organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego właściwej do prowadzenia szkół danego typu.Ponadto, zgodnie z zapisem art. 89 ust. 3 ww. ustawy, szkoła publiczna prowadzona przez jednostkę samorządu terytorialnego może zostać zlikwidowana po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty.

Mając na uwadze powyższe, organ prowadzący szkołę pismem z dnia 20 kwietnia 2021 r. poinformował Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty o zamiarze likwidacji Technikum Budowlanego w Chojnie oraz wystąpił o wyrażenie opinii w przedmiotowej sprawie.

Zachodniopomorski Kurator Oświaty, postanowieniem z dnia 5 maja 2021 r. pozytywnie zaopiniował zamiar likwidacji szkoły z dniem 31 sierpnia 2022 r.

Przed planowaną likwidacją szkoły, uczniowie Technikum Budowlanego w Chojnie oraz rodzice zostali zawiadomieni o zamiarze likwidacji szkoły. Uczniom zlikwidowanej szkoły zapewnia się kształcenie w funkcjonującym - w ramach Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie - Technikum.

Zgodnie z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 263 z późn. zm.) projekt uchwały w sprawie likwidacji szkoły przedstawiono do zaopiniowania uprawnionym organizacjom związków zawodowych.

Likwidacja szkoły nie powoduje żadnych konsekwencji w stosunkach pracy dla obecnie zatrudnionych w Zespole Szkół pracowników pedagogicznych oraz pracowników administracji i obsługi. Ze względów organizacyjnych nie jest zasadne funkcjonowanie dwóch szkół ponadpodstawowych dla młodzieży tego samego typu, które kształcą w jednym zespole szkół, a zmiana nazwy Technikum Zawodowego ma charakter porządkujący, zgodny z obowiązującym nazewnictwem typów szkół ponadpodstawowych.

Dokumentacja zlikwidowanego Technikum Budowlane im. ppor. Ryszarda Kuleszy w Chojnie pozostanie w archiwum szkolnym Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie, za wyjątkiem dokumentacji przebiegu nauczania, zastrzeżonej do przekazania Zachodniopomorskiemu Kuratorowi Oświaty. Mienie, należności i wszelkie zobowiązania zlikwidowanej szkoły, pozostają w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie

W związku z powyższym, podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Przewodniczący Rady
mgr Roman Michalski

data opublikowania: 2022-02-01 12:34:27
data ostatniej aktualizacji: 2022-02-01 12:34:27

Strona odwiedzona 419 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Magdalena Romankiewicz
Informacja wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

 • e-Doręczenia
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
 • Nie masz szybkiego internetu? Zgo zapotrzebowanie na internet.gov.pl
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.