Strona główna biuletynu
Formularz wyszukiwania

UWAGA

 1. Czasowe zamknięcie Filii Wydziału Komunikacji w Chojnie
  Ostatnia aktualizacja: 2024-05-24 09:59:44

Akty prawa miejscowego

Uchwały

VI Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
17.11.2018 - 30.04.2024

XXXIV sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XXXIV/255/2022 z dnia 2022-01-27

w sprawie zamiaru likwidacji Policealnej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Gryfinie

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. i ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920; zm.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1038 i poz. 1834) oraz art. 89 ust. 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082; zm.: Dz. U. z 2021 r. poz. 762) Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zamiar likwidacji z dniem 31 sierpnia 2022 r. Policealnej Szkoły Zawodowej, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Gryfinie przy ul. Łużyckiej 91.

§ 2. Zobowiązuje się i upoważnia Zarząd Powiatu w Gryfinie do wystąpienia do Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty o wydanie opinii w sprawie likwidacji szkoły wymienionej w § 1.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Gryfinie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Roman Michalski


UZASADNIENIE

Do wyłącznej właściwości rady powiatu należy m.in. podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych powiatu dot. tworzenia, przekształcania i likwidacji jednostek organizacyjnych oraz wyposażanie ich w majątek - art. 12 pkt 8 lit. i ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920 ze zm.).

W myśl przepisów ww. ustawy, likwidacji szkoły dokonuje się w dwóch etapach. Etap pierwszy, to podjęcie przez radę powiatu uchwały intencyjnej o zamiarze likwidacji szkoły. Na tym etapie działań, organ prowadzący w oparciu o art. 89 ust. 1 wyżej powołanej ustawy, jest obowiązany, co najmniej na 6 miesięcy przed terminem likwidacji, zawiadomić o zamiarze likwidacji szkoły: rodziców uczniów (w przypadku szkoły dla dorosłych - uczniów), właściwego kuratora oświaty oraz organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego właściwej do prowadzenia szkół danego typu. Zgodnie z art. 89 ust. 3 ww. ustawy szkoła lub placówka publiczna prowadzona przez jednostkę samorządu terytorialnego może zostać zlikwidowana po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty.

W związku z faktem, iż w Policealnej Szkole Zawodowej w Gryfinie od początku jej utworzenia nie ma naboru słuchaczy, z dniem 31 sierpnia 2022 r. organ prowadzący zamierza dokonać likwidacji ww. szkoły.

Z uwagi na brak słuchaczy kształcących się w ww. szkole, organ prowadzący odstępuje od zapewnienia kontynuowania nauki w innej szkole publicznej tego samego typu, a także kształcącej w tym samym lub zbliżonym zawodzie.

Przedłożony projekt uchwały jest uchwałą intencyjną, rozpoczynającą całą procedurę likwidacyjną, której skutkiem ma być uporządkowanie sytuacji organizacyjnej w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Gryfinie.

W związku z powyższym, podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Przewodniczący Rady
mgr Roman Michalski

data opublikowania: 2022-02-01 12:37:59
data ostatniej aktualizacji: 2022-02-01 12:37:59

Strona odwiedzona 482 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Magdalena Romankiewicz
Informacja wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

 • e-Doręczenia
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
 • Nie masz szybkiego internetu? Zgo zapotrzebowanie na internet.gov.pl
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.