Strona główna biuletynu
Formularz wyszukiwania

UWAGA

 1. Czasowe zamknięcie Filii Wydziału Komunikacji w Chojnie
  Ostatnia aktualizacja: 2024-05-24 09:59:44

Akty prawa miejscowego

Uchwały

VI Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
17.11.2018 - 30.04.2024

XXXIV sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XXXIV/257/2022 z dnia 2022-01-27

w sprawie wystąpienia do Ministra Obrony Narodowej o zezwolenie na utworzenie oddziału przygotowania wojskowego w Liceum Ogólnokształcącym im. Bohaterów spod Siekierek w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920; zm.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1038 i poz. 1834) oraz art. 28a ust. 5 i ust. 7 pkt 2 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082; zm.: Dz. U. z 2021 r. poz. 762) Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1.

 1. Postanawia się wystąpić do Ministra Obrony Narodowej o zezwolenie na utworzenie z dniem 1 września 2022 r. oddziału przygotowania wojskowego w Liceum Ogólnokształcącym im. Bohaterów spod Siekierek w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie przy ul. Dworcowej 3.
 2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2.

 1. Powiat Gryfiński jako organ prowadzący szkołę, o której mowa w § 1 ust. 1, zobowiązuje się do ponoszenia kosztów kształcenia w oddziale przygotowania wojskowego przekraczających wydatki bieżące ponoszone na jednego ucznia w pozostałych oddziałach szkoły.
 2. Zobowiązanie organu prowadzącego szkołę do ponoszenia kosztów kształcenia w oddziale przygotowania wojskowego, stanowi załącznik nr 2 do uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Roman Michalski


UZASADNIENIE

1 stycznia 2020 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, na podstawie których jednostki samorządu terytorialnego prowadzące publiczne szkoły ponadpodstawowe, tj. 4-letnie licea ogólnokształcące i/lub 5-letnie technika, mogą podjąć starania w kierunku uruchomienia w jednej z ww. typów szkół oddziału przygotowania wojskowego.

Dotychczas tzw. klasy wojskowe czy "mundurowe" funkcjonowały w przestrzeni edukacyjnej jako klasy realizujące programy innowacji pedagogicznej, tj. autorskie programy szkolenia wojskowego, których treści i metody realizacji nie były nadzorowane pod względem organizacyjno-dydaktycznym przez Ministerstwo Obrony Narodowej (MON). Programy te były opracowywane przez nauczycieli w oparciu o różne standardy szkolenia wojskowego. Ministerstwo podjęło więc starania w kierunku ujednolicenia programów z zakresu edukacji wojskowej poprzez uwzględnienie w przepisach prawa oświatowego nowego typu klas, tj. oddziałów przygotowania wojskowego, które mają funkcjonować na tej samej zasadzie jak klasy dwujęzyczne, sportowe czy mistrzostwa sportowego.

W oddziale przygotowania wojskowego będzie nadal realizowane kształcenie ogólne, natomiast program szkolenia z przygotowania wojskowego będzie realizowany na dodatkowych zajęciach w oparciu o odrębny ramowy plan nauczania (tzw. siatkę godzin) oraz odrębny ramowy rozkład materiału szkolenia. Po zakończeniu szkolenia z przygotowania wojskowego uczeń uzyska status żołnierza rezerwy. Następnie będzie mógł wstąpić do czynnej służby wojskowej w siłach zbrojnych RP oraz rozpocząć studia na wyższej uczelni wojskowej. Absolwenci oddziałów przygotowania wojskowego otrzymają dodatkowe punkty w postępowaniu rekrutacyjnym na pierwszy rok studiów w tych uczelniach.

W myśl przepisów ustawy, utworzenie oddziału przygotowania wojskowego w 4-letnim liceum ogólnokształcącym wymaga zezwolenia Ministra Obrony Narodowej. Każdego roku ww. resort określa w drodze rozporządzenia limit możliwych do wydania zezwoleń na prowadzenie oddziału przygotowania wojskowego. W 2022 r. Ministerstwo zaplanowało uruchomienie maksymalnie 40 tego typu oddziałów w całej Polsce.

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie zwróciła się do organu prowadzącego z prośbą o złożenie wniosku do Ministra Obrony Narodowej o wydanie zezwolenia na utworzenie z dniem 1 września 2022 r. jednego oddziału przygotowania wojskowego w Liceum Ogólnokształcącym im. Bohaterów spod Siekierek. Planowane utworzenie oddziału przygotowania wojskowego bazuje na wieloletnim doświadczeniu szkoły w organizowaniu edukacji wojskowej. Szkoła posiada odpowiednie zaplecze dydaktyczne i sportowe. Liceum szczyci się wieloletnią tradycją klas "mundurowych". Kadra pedagogiczna współpracuje z przedstawicielami różnego rodzaju służb mundurowych. Dyrektor szkoły przedłożyła pozytywną opinię Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie. Jednostką patronacką będzie 5 Pułk Inżynieryjny w Szczecinie Podjuchach.

W przypadku uzyskania zezwolenia Ministra Obrony Narodowej na prowadzenie oddziału przygotowania wojskowego szacowane koszty, związane z zakupem wyposażenia, umundurowania, organizacji przewozów uczniów na szkolenia wojskowe, wyniosą ok. 125 tys. zł w cyklu czteroletnim. Organ prowadzący szkołę może uzyskać wsparcie Ministerstwa Obrony Narodowej w formie dotacji na pokrycie tych kosztów w wysokości maksymalnie 80% poniesionych wydatków (pod warunkiem, że klasa będzie liczyła co najmniej 22 uczniów).

Wystąpienie o zezwolenie na prowadzenie oddziału przygotowania wojskowego uzupełnia ofertę Liceum Ogólnokształcącego w Chojnie. Jednocześnie, w powyższym zakresie ustawodawca przyznał kompetencje organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego.

W związku z powyższym, podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Przewodniczący Rady
mgr Roman Michalski


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2022-02-01 12:50:08
data ostatniej aktualizacji: 2022-02-01 12:50:08

Strona odwiedzona 441 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Magdalena Romankiewicz
Informacja wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

 • e-Doręczenia
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
 • Nie masz szybkiego internetu? Zgo zapotrzebowanie na internet.gov.pl
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.