Strona główna biuletynu
Formularz wyszukiwania

Akty prawa miejscowego

Uchwały

VI Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
17.11.2018 - 30.04.2024

XXXVI sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XXXVI/271/2022 z dnia 2022-04-14

w sprawie wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi na wodach Jeziora Steklno położonego na terenie gminy Gryfino

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiato-wym (tekst jednolity - Dz. U. z 2022 r. poz. 528) oraz art.116 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity - Dz. U. z 2021 r. poz. 1973; zm. Dz. U. z 2021 r. poz. 1718, 2269 i 2127) Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1.

 1. W celu zapewnienia odpowiednich warunków akustycznych, umożliwiających wykorzystanie wód na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wprowadza się zakaz używania jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi (zwanych dalej "Jednostkami") na wodach Jeziora Steklno, położonego na terenie Gminy Gryfino z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
 2. Zakaz, o którym mowa w ust.1 nie dotyczy używania Jednostek napędzanych silnikami spalinowymi o mocy nieprzekraczającej 10 KM.
 3. Zakaz, o którym mowa w ust. 1 nie dotyczy Jednostek, których użycie jest konieczne do realizacji celów bezpieczeństwa publicznego lub do utrzymania cieków i zbiorników wodnych.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Gryfinie.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady
Roman Michalski


UZASADNIENIE

W dniu 03 stycznia 2022 r. wpłynęło do Starostwa Powiatowego w Gryfinie oraz Rady Powiatu w Gryfinie pismo Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Szczecinie, Koło Nr 18 Gryfino-Miasto, ul. Łużycka 76B w sprawie wprowadzenia zakazu używania silników spalinowych o mocy powyżej 10 KM na jeziorze Steklno gmina Gryfino.

Art. 116 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity - Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.) stanowi, że rada powiatu, w drodze uchwały ograniczy lub zakaże używania jednostek pływających lub niektórych ich rodzajów na określonych zbiornikach powierzchniowych wód stojących oraz wodach płynących, jeżeli jest to konieczne do zapewnienia odpowiednich warunków akustycznych na terenach przeznaczonych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. Powyższe oznacza, że rada powiatu może realizować swoją kompetencję tylko i wyłącznie w sytuacji, gdy wymaga tego konieczność zapewnienia odpowiednich warunków akustycznych na terenach przeznaczonych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. Teren wokół jeziora Steklno wykorzystywane są głównie na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

Przed podjęciem niniejszej uchwały zebrano opinie zainteresowanych stron tj. Przewodniczącej Rady Sołeckiej Sołectwa Steklno, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie, Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino, Komisji Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Gryfinie, Dyrektora Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gryfinie oraz Nadleśnictwa Gryfinie na temat wprowadzenia zakazu używania silników spalinowych o mocy powyżej 10 KM na jeziorze Steklno gmina Gryfino.

Jednym z istotnych czynników uciążliwości dla otoczenia na terenach rekreacyjnych jest hałas. Postanowienia niniejszej uchwały zmierzają do ograniczenia nadmiernego hałasu, powodowanego używaniem sprzętu motorowodnego z silnikami spalinowymi, a tym samym do zapewnienia bezpieczeństwa wypoczywającym nad jeziorem. Jezioro Steklno jest akwenem o małej powierzchni i wprowadzenie zakazu przyczyni się do zapewnienia odpowiedniego poziomu hałasu, do ochrony środowiska, w tym bytującej zwierzyny oraz do poprawienia komfortu życia mieszkańców Steklna, jak również osób korzystających z walorów wypoczynkowo-turystycznych. W sąsiedztwie Jeziora Steklno przebiega Szlak Steklińskiej Strefy Wyciszenia o długości 5 km, który jest pierwszym "tego rodzaju miejscem w Polsce, gdzie wykorzystując potencjał natury, można trenować uważność, doskonalić pracę umysłu oraz umiejętność panowania nad emocjami i stresem". Dodatkowo w okresie letnim akwen Jeziora Steklno jest jedynym strzeżonym kąpieliskiem na terenie Gminy Gryfino.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ograniczenie nie dotyczy jednostek pływających, których użycie jest konieczne do celów bezpieczeństwa publicznego lub utrzymania cieków i zbiorników wodnych (art.116 ust. 4 ustawy POŚ).

Przewodniczący Rady
mgr Roman Michalski

data opublikowania: 2022-04-15 13:17:50
data ostatniej aktualizacji: 2022-04-15 13:17:50

Strona odwiedzona 501 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Dominika Konopnicka
Informacja wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

 • e-Doręczenia
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
 • Nie masz szybkiego internetu? Zgo zapotrzebowanie na internet.gov.pl
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.