Strona główna biuletynu
Formularz wyszukiwania

Akty prawa miejscowego

Uchwały

VI Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
17.11.2018 - 30.04.2024

XLVII sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XLVII/351/2023 z dnia 2023-04-27

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2023 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526, zmiany: Dz. U. z 2023 r., poz. 572) Rada Powiatu w Gryfinie uchwala,co następuje:

§ 1. Zmienia się plan dochodów budżetu powiatu, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się plan wydatków budżetu powiatu, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zmienia się plan przychodów budżetu powiatu, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zwiększa się deficyt budżetu powiatu o kwotę 3 039 361,81 zł. Deficyt po zmianach wynosi 12 836 839,36 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

 • zaciągniętych kredytów w kwocie 4 800 000,00 zł,
 • niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 2 454 270,97 zł,
 • wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 5 582 568,39 zł.

§ 5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na:

 1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do kwoty 2 000 000,00 zł,
 2. finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do kwoty 4 800 000,00 zł.

§ 6. Upoważnia się Zarząd Powiatu w Gryfinie do zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w § 5, do wysokości kwoty w nim określonej.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 8.

 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i stanowi podstawę dokonania zmian planu finansowego.

Przewodniczący Rady
Roman Michalski


UZASADNIENIE

Niniejszą uchwałą wprowadza się zmiany w budżecie roku 2023 w związku z:

 1. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w sprawie zwiększenia planu dochodów Organu i planu wydatków wydziału w związku z otrzymaną darowizną na zadania inwestycyjne zgodnie z porozumieniem nr P/1/ZD/23 z dnia 23.02.2023 r. z QWP Widuchowa Sp. z o.o. Środki zostają przeznaczone na zwiększenie zadania inwestycyjnego "Przebudowa i modernizacja dróg, stanowiących trasy dojazdowe do szkół, w tym dokumentacje techniczne (droga powiatowa nr 1384Z Kłodowo-Trzcińsko Zdrój-Warnice)" (zadania własne, finansowanie - środki własne powiatu):
  • zwiększa się dochody: 600-60014-0960 - 140 000,00 zł,
  • zwiększa się wydatki: 600-60014-6050 - 140 000,00 zł,
 2. Wnioskami Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków w następujący sposób:
  1. Przebudowa drogi nr 1399Z Moryń-Orzechów, na odcinku Moryń-Nowe Objezierze (0,75 km), (zadania własne - finansowanie środki własne powiatu, zadania realizowane na podstawie porozumień z jst - finansowanie środki z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego):
   • zmniejsza się dochody: 600-60014-6630 - 680 000,00 zł,
   • zmniejsza się wydatki: 600-60014-6050 - 1 300 000,00 zł (6 200 000,00 zł środki własne),
  2. Przebudowa i modernizacja dróg, stanowiących trasy dojazdowe do szkół, w tym dokumentacje techniczne (zadania własne - finansowanie środki własne powiatu):
   • zmniejsza się wydatki: 600-60014-6050 - 130 000,00 zł,
  3. zabezpieczenie środków na bieżące utrzymanie dróg oraz wykonanie prac remontowych na drogach powiatowych:
   • zwiększa się wydatki w kwocie 1 325 000,00 zł, w tym:
    600-60014-4270 - 225 000,00 zł,
    600-60014-4300 - 1 100 000,00 zł.
 3. Wnioskami Naczelnika Zarządzania Drogami w sprawie zmniejszenia planu dochodów i wydatków dotyczących środków z Funduszu Rządowego Polski Ład w związku z wystąpieniem oszczędności po przeprowadzonych przetargach na realizację zadań:
  1. Poprawa jakości życia mieszkańców na terenach popegeerowskich, poprzez przebudowę drogi nr 1390Z na odcinku przejście przez m. Krzymów (Polski Ład III) - 595 058,03 zł,
  2. Poprawa jakości życia mieszkańców powiatu gryfińskiego, poprzez modernizację dróg powiatowych (Polski Ład II) - 1 223 518,43 zł,
   • zmniejsza się dochody: 600-60014-6370 - 1 818 576,46 zł,
   • zmniejsza się wydatki: 600-60014-6370 - 1 818 576,46 zł.
 4. Wnioskiem Kierownika Referatu Informatyki w sprawie wprowadzenia do budżetu niewykorzystanych w 2022 roku środków w wysokości 98 031,85 zł dotyczących realizacji dwuletniego programu pn.: "Cyfrowy Powiat" finansowanego środkami z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Jednocześnie dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej środków zaplanowanych w budżecie na 2023 rok w wysokości 109 052,00 zł w celu prawidłowego rozliczenia projektu (zadania własne, finansowanie - środki z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa):
  • zmniejsza się dochody w kwocie 109 052,00 zł, w tym:
   750-75020-2057 - 85 187,00 zł,
   750-75020-6257 - 23 865,00 zł,
  • zmniejsza się wydatki w kwocie 109 052,00 zł, w tym:
   750-75020-4307 - 7 337,00 zł,
   750-75020-4707 - 77 850,00 zł,
   750-75020-6067 - 23 865,00 zł,
  • zwiększa się wydatki w kwocie 207 083,85 zł, w tym:
   750-75095-4217 - 26 416,00 zł,
   750-75095-4307 - 7 337,00 zł,
   750-75095-4707 - 77 850,00 zł,
   750-75095-6067 - 95 480,85 zł.
 5. Informacją z Ministerstwa Finansów o przyjętych w ustawie budżetowej na rok 2023 rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, rocznej wysokości wpłat powiatów do budżetu państwa, rocznej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych oraz osób prawnych (znak pisma: ST3.4750.3.2023 z dnia 17 lutego 2023 r.). Zmniejsza się dochody Organu dotyczące:
  1. części oświatowej subwencji ogólnej 758-75801-2920 - 147 852,00 zł,
  2. części równoważącej subwencji ogólnej 758-75832-2920 - 275 025,00 zł.
 6. Wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Gryfinie w sprawie wprowadzenia do budżetu dochodów dotyczących refundacji poniesionych wydatków na projekt "Lepsze poznanie przez zabawę i gotowanie" realizowany w 2022 roku przez ZSP w Gryfinie w ramach Funduszu Małych Projektów Interreg V A (zadania własne, finansowanie - środki Interreg):
  • zwiększa się dochody Organu: 801-80195-2058 - 30 370,44 zł.
 7. Informacją z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej (znak pisma: DF-I.6020.36.16.2023.JC z dnia 10 stycznia 2023 r.) o wysokości środków Funduszu Pracy na dofinansowanie w 2023 roku kosztów wynagrodzeń zasadniczych, o których mowa w przepisach o pracownikach samorządowych oraz składek na ubezpieczenia społeczne od wypłaconego dofinansowania do tych wynagrodzeń dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie (zadania własne, finansowanie - środki Funduszu Pracy):
  • zmniejsza się dochody Organu: 853-85333-2690 - 34 917,29 zł.
 8. Wnioskiem Zastępcy Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie w sprawie zmniejszenia planu dochodów Organu dotyczących realizacji programu "Program wyrównywania różnic między regionami" na zadanie "Zakup samochodu (mikrobus) przystosowanego do przewozu dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu Gminy Banie". Na podstawie wystąpienia PFRON o przyznaniu dla powiatu środków na realizację w/w zadania zostały one zaplanowane w budżecie na rok 2023. Jednakże umowa z PFRON została podpisana pod koniec 2022 roku i wykonanie dochodów nastąpiło jeszcze w roku 2022 (zadania własne, finansowanie - środki z PFRON):
  • zmniejsza się dochody w kwocie 123 000,00 zł, w tym:853-85395-2170 - 3 000,00 zł,853-85395-6350 - 120 000,00 zł.Jednocześnie następuje zmiana finansowania zadania po stronie wydatków w 2023 r. na finansowanie z niewykorzystanych środków z 2022 r. (przychody roku 2023).
 9. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w sprawie zmniejszenia planu finansowego wydatków na zadania inwestycyjne, które nie będą realizowane w 2023 roku (zadania własne, finansowanie - środki własne powiatu):
  • zmniejsza się wydatki w kwocie 298 416,00 zł, w tym:
   1. Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej zmiany funkcji budynku przy ul. Łużyckiej 82 w Gryfinie: 700-70005-6050 - 128 416,00 zł,
   2. Modernizacja budynku ZSP w Gryfinie: 801-80130-6050 - 100 000,00 zł,
   3. Modernizacja budynku CPOW w Chojnie: 855-85510-6050 - 70 000,00 zł.
 10. Wnioskiem Skarbnika Powiatu w sprawie zwiększenia planu finansowego wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie z przeznaczeniem na odsetki od planowanego do zaciągnięcia kredytu (zadania własne, finansowanie - środki własne powiatu):
  • zwiększa się wydatki: 757-75702-8110 - 70 000,00 zł.
 11. Wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie w sprawie wprowadzenia do budżetu niewykorzystanych w 2022 roku środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy przeznaczonych na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do szkoły uczniów będących obywatelami tego państwa. Ponieważ wydatki nie były poniesione, środki z Funduszu podlegają zwrotowi (zadania własne, finansowanie - środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy):
  • zwiększa się wydatki: 801-80102-2950 - 1 840,00 zł.
 12. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego w sprawie zwiększenia planu wydatków z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Szpital Powiatowy w Gryfinie Spółka z o.o. w celu objęcia kolejnych udziałów w Spółce (zadania własne, finansowanie - środki własne powiatu):
  • zwiększa się wydatki: 851-85111-6010 - 665 000,00 zł.
 13. Wnioskami Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie w sprawie wprowadzenia do budżetu niewykorzystanych w 2022 roku środków dotyczących:
  1. programu "Program wyrównywania różnic między regionami III" finansowanego środkami z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnychz przeznaczeniem na:
   • Remont pomieszczeń, podjazdu dla osób niepełnosprawnych, elewacji wejściowej na rzecz Warsztatów Terapii Zajęciowej w Goszkowie (134 587,83 zł, w tym 3 282,63 zł na koszty obsługi),
   • Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej w Moryniu (105 000,00 zł),
   • Zakup pojazdu do przewozu osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w tym z niepełnosprawnością ruchową dla Gminy Cedynia (105 000,00 zł),
    • zwiększa się wydatki w kwocie 344 587,83 zł, w tym:
     Starostwo Powiatowe w Gryfinie - dysponent PCPR - 341 305,20 zł:
     853-85395-2820 - 131 305,20 zł,
     853-85395-6230 - 105 000,00 zł,
     853-85395-6610 - 105 000,00 zł,
     Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie - 3 282,63 zł:
     853-85395-4010 - 1 600,00 zł,
     853-85395-4110 - 275,52 zł,
     853-85395-4120 - 39,20 zł,
     853-85395-4210 - 1 367,91 zł,
  2. programu "Samodzielność-Aktywność-Mobilność - Mieszkanie dla absolwenta", realizowanego w latach 2022-2023, finansowanego ze środków PFRON:
   • zwiększa się wydatki: 853-85395-3030 - 4 200,00 zł (PCPR),
  3. programu "Powiat Gryfiński dla Ukrainy", realizowanego w latach 2022-2023, finansowanego środkami z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego. Projekt wspomaga integrację społeczną, która umożliwia udział w edukacji, w życiu społecznym oraz zawodowym osobom, które uciekły przed wojną z Ukrainy i przebywają na terenie Powiatu Gryfińskiego (zadania własne, finansowanie - środki z RPO WZ):
   • zwiększa się wydatki w kwocie 339 556,40 zł, w tym:
    853-85395-4017 - 39 243,65 zł,
    853-85395-4019 - 6 925,35 zł,
    853-85395-4117 - 6 757,50 zł,
    853-85395-4119 - 1 192,50 zł,
    853-85395-4127 - 961,35 zł,
    853-85395-4129 - 169,65 zł,
    853-85395-4177 - 164 475,00 zł,
    853-85395-4179 - 29 025,00 zł,
    853-85395-4307 - 77 185,44 zł,
    853-85395-4309 - 13 620,96 zł,
 14. Wnioskiem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie w sprawie uzupełnienia planu wydatków z przeznaczeniem na:
  1. udzielenie dotacji dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Gryfinie (37 uczestników) oraz w Goszkowie (30 uczestników) do wysokości 10% udziału powiatu w kosztach pobytu uczestników warsztatów w ciągu roku. Środki częściowo zostały wcześniej pomniejszone w związku z koniecznością dokonania zwrotu do PFRON środków z 2022 roku na zadanie "Likwidacja barier transportowych poprzez zakup samochodu 9-cio osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych z terenu gminy Stare Czarnowo" (zadania własne, finansowanie - środki własne powiatu):
   • zwiększa się wydatki w kwocie 129 200,46 zł, w tym:
    Starostwo Powiatowe w Gryfinie - dysponent PCPR - 853-85311-2580 - 126 833,50 zł,
    Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie - 853-85395-4110 - 2 366,96 zł,
  2. pokrycie kosztu utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów (zadania własne, finansowanie - środki własne powiatu):
   • zwiększa się wydatki: 855-85510-4330 - 115 877,00 zł.
 15. Wnioskiem Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Chojnie w sprawie wprowadzenia do budżetu niewykorzystanych w 2022 roku środków z tytułu otrzymanego 30 grudnia odszkodowania w celu dokonania niezbędnych napraw powstałych wskutek zdarzenia objętego ubezpieczeniem (zadania własne, finansowanie - środki własne powiatu):
  • zwiększa się wydatki: 854-85403-4210 - 1 378,94 zł.
 16. W związku ze wzrostem cen usług i towarów zabezpiecza się dodatkowe środki na potrzeby jednostek oświatowych (zadania własne, finansowanie - środki własne powiatu):
  • zwiększa się wydatki: 801-80195-4300 - 318 629,48 zł.
 17. W wyniku zmian wydatków konieczne jest uzupełnienie rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe (zadania własne, finansowanie - środki własne powiatu):
  • zwiększa się wydatki: 758-75818-4810 - 15 000,00 zł,
   W związku z rozliczeniem budżetu powiatu za rok 2022 (sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu) dokonuje się zmian przychodów polegających na:
   1. zwiększeniu planu przychodów z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (§ 905) o kwotę 581 102,88 zł,
   2. zwiększeniu przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania z udziałem tych środków (§ 906) o kwotę 768 190,54 zł,
   3. zmniejszeniu planu przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (§ 950) o kwotę 1 309 931,61 zł,
   4. zwiększeniu planu przychodów z zaciągniętych pożyczek kredytów na rynku krajowym (§ 952) o kwotę 3 000 000,00 zł.

Ogółem przychody zwiększa się o kwotę 3 039 361,81 zł.

Zaciągnięcie kredytu o dodatkowe 3 000 000,00 zł jest spowodowane przede wszystkim złą sytuacją finansową Szpitala Powiatowego w Gryfinie. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w wyniku rozliczeń roku 2022 wyszły niższe o 1 309 931,61 zł. Spowodowane to jest tym, iż w grudniu 2022 roku z budżetu Powiatu wygospodarowano dodatkową kwotę w wysokości prawie 1,5 mln złotych, a oszczędności te były uwzględnione w przychodach na 2023 rok (projekt budżetu na 2023 r. został sporządzony w pierwszej połowie listopada 2022 r.).

Ponadto dodatkowe środki w wysokości 665 000,00 zł zabezpiecza się dla szpitala w 2023 roku.

Należy także pamiętać o bardzo dużej inflacji, czyli wzroście kosztów działalności wszystkich jednostek organizacyjnych.

Sytuacja spowodowała, iż wolne środki, które wcześniej planowano na wydatki majątkowe niestety nie mogą być na nie przeznaczone. Kredyt jest niezbędny w celu uzupełnienia planu na zadania inwestycyjne.

Po zmianach deficyt na 2023 r. wynosi 12 836 839,36 zł i będzie sfinansowany zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych z następujących źródeł:

 • zaciągniętego kredytu w kwocie 4 800 000,00 zł,
 • niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 2 454 270,97 zł,
 • wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 5 582 568,39 zł.

Przewodniczący Rady
mgr Roman Michalski


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2023-04-28 15:32:37
data ostatniej aktualizacji: 2023-04-28 15:32:37

Strona odwiedzona 192 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Magdalena Romankiewicz
Informacja wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

 • e-Doręczenia
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
 • Nie masz szybkiego internetu? Zgo zapotrzebowanie na internet.gov.pl
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.