Strona główna biuletynu
Formularz wyszukiwania

Akty prawa miejscowego

Uchwały

VI Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
17.11.2018 - 30.04.2024

LIII sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu nr LIII/384/2023 z dnia 2023-10-26

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2023-2039

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526, zmiany: Dz. U. z 2023 r. poz. 572) oraz art. 230 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, zmiany: Dz. U. z 2023 r. poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1872) Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się zmianę Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2023-2039, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się zmianę w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Powiatu Gryfińskiego, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
mgr Roman Michalski


UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2023-2039

Zgodnie ze zmianami w budżecie dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Gryfińskiego:

 1. Dochody ogółem zwiększono o 2 905 829,17 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 2 935 829,17 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 30 000,00 zł.
 2. Wydatki ogółem zwiększono o 2 905 829,17 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 2 977 098,17 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 71 269,00 zł.
 3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 rokuPDF

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów bieżących i majątkowych. Zmiany spowodowane były także aktualizacją dochodów bieżących planowanych na 2024 rok z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych oraz subwencji ogólnej, zgodnie z informacją o rocznych planowanych kwotach przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2024 rok. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 2. Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPFPDF

Tabela 3. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF PDF

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 4. Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF PDF

Tabela 5. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPFPDF

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Gryfińskiego przychody i rozchody nie uległy zmianie. W zakresie zawartych umów, rozchody Powiatu Gryfińskiego zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie "Zobowiązanie historyczne". Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2025-2034. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie "Zobowiązanie planowane".

Tabela 6. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Powiatu GryfińskiegoPDF

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2023-2039 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 7. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznychPDF

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Powiat Gryfiński spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę "2022 przewidywane wykonanie".
Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gryfińskiego obejmuje również zmiany w załączniku nr 2.
Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

 1. Staże bez granic (finansowanie: program ERASMUS+);
 2. Dostosowanie budynku Szpitala Powiatowego w Gryfinie do wymogów pożarowych (dofinansowanie: Rządowy Program Odbudowy Zabytków - Polski Ład I);
 3. Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Dolska, poprzez budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1397Z Mętno - Moryń (dofinansowanie: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg);
 4. Poprawa jakości życia mieszkańców na terenach popegeerowskich, poprzez modernizację dróg powiatowych (dofinansowanie: Rządowy Program Inwestycji Strategicznych - Polski Ład VI).

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

 1. Europejskie staże (finansowanie: program Erasmus+);
 2. Remont drogi powiatowej nr 1384Z Kłodowo - Trzcińsko-Zdrój - Warnice, na odcinku przejście przez m. Żelechowo (dofinansowanie: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg);
 3. Przebudowa drogi powiatowej nr 1404Z Trzcińsko-Zdrój - Białęgi, na odcinku Smuga - Gogolice (dofinansowanie: PROW).

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.
Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 8. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4 PDF

Tabela 9. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4PDF

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

Przewodniczący Rady
mgr Roman Michalski


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2023-10-27 15:16:08
data ostatniej aktualizacji: 2023-10-27 15:16:08

Strona odwiedzona 88 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Magdalena Romankiewicz
Informacja wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

 • e-Doręczenia
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
 • Nie masz szybkiego internetu? Zgo zapotrzebowanie na internet.gov.pl
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.