Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
Treść główna

Elektroniczny urząd

Załatwianie spraw - procedury

Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
ul. 11 Listopada 16D, 74-101 Gryfino, tel. 91-404-50-00

Zasady postępowania egzaminacyjnego na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

 1. PODSTAWA PRAWNA
  • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2215)
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2020 r., poz. 2200)
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (T.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735)
 2. WYMAGANE DOKUMENTY
  1. Wniosek pobierz
  2. Kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe, kopię aktu nadania stopnia nauczyciela kontraktowego, poświadczone przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem.
  3. Zaświadczenie dyrektora szkoły o:
   1. wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz nauczanym przez niego przedmiocie lub rodzaju prowadzonych zajęć w dniu wydania zaświadczenia oraz w okresie odbywania stażu, ze wskazaniem wszystkich szkół, w których nauczyciel odbywał staż,
   2. dacie zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego i dacie złożenia przez nauczyciela sprawozdania z realizacji tego planu,
   3. przyczynach wydłużenia okresu stażu oraz zaliczenia dotychczas odbytego stażu w przypadkach określonych w art. 9d ust. 5 i 5a oraz art. 9f ust. 2 i 4 Karty Nauczyciela, ze wskazaniem podstawy prawnej odpowiednio wydłużenia albo zaliczenia okresu stażu oraz okresu nieobecności w pracy lub niepozostawania w stosunku pracy.
  4. Kopia sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego poświadczoną przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem.
  5. Kopia oceny dorobku zawodowego za okres stażu, poświadczoną przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem.
 3. OPŁATY
  Nie pobiera się.
 4. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
  Nauczyciele, którzy złożą wnioski o podjęcie postępowania egzaminacyjnego do dnia 30 czerwca danego roku - otrzymują decyzję o nadaniu lub o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego w terminie do dnia 31 sierpnia danego roku. Nauczyciele, który złożą wnioski do dnia 31 października danego roku, otrzymują decyzję o nadaniu lub o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego w terminie do dnia 31 grudnia danego roku.
 5. TRYB ODWOŁAWCZY
  Od wydanej decyzji w sprawie nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego przysługuje odwołanie do organu sprawującego nadzór pedagogiczny w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu prowadzącego szkołę - wydającego decyzję.
 6. MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
  Kancelaria Ogólna Starostwa Powiatowego w Gryfinie ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino lub pokój nr 205 (II piętro) w budynku Starostwa Powiatowego w Gryfinie przy ul. 11 Listopada 16d.
 7. UWAGI
  Etapy postępowania egzaminacyjnego:
  1. Analiza formalna wniosku i dołączonej dokumentacji. Jeżeli wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego lub dokumentacja do niego załączona nie spełniają wymagań formalnych, nauczyciel kontraktowy zostaje wezwany przez organ prowadzący szkołę do usunięcia braków.
   Nie usunięcie tych braków w terminie 14 dni spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.
  2. Powiadomienie o terminie i miejscu przeprowadzenia egzaminu nauczyciel powinien otrzymać na co najmniej 7 dni przed dniem posiedzenia komisji.
  3. W skład komisji egzaminacyjnej wchodzą:
   1. przedstawiciel organu prowadzącego szkołę jako jej przewodniczący,
   2. przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
   3. dyrektor szkoły,
   4. dwaj eksperci z listy ekspertów ustalonej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania,
   5. na wniosek nauczyciela w skład komisji wchodzi przedstawiciel wskazanego we wniosku związku zawodowego.
  4. Nauczyciel, który nie zdał egzaminu, może ponownie złożyć wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego po odbyciu, na swój wniosek i za zgodą dyrektora szkoły, dodatkowego stażu w wymiarze 9 miesięcy, z tym, że do ponownego egzaminu przed komisją egzaminacyjną można przystąpić tylko jeden raz w danej szkole.
  5. Komisja Egzaminacyjna wydaje nauczycielowi zaświadczenie o zdaniu egzaminu.
  6. Akt nadania (odmowa nadania) stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego wydawany jest w drodze decyzji administracyjnej.

  data opublikowania: 2008-03-10 10:39:37
  data ostatniej aktualizacji: 2021-06-16 09:50:35

  Strona odwiedzona 5836 razy
  Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Sylwia Cieśla
  Informacja wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.