Strona główna biuletynu
Formularz wyszukiwania

Elektroniczny urząd

Załatwianie spraw - procedury

Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
ul. 11 Listopada 16D, 74-101 Gryfino, tel. 91-404-50-00

Wpis do ewidencji niepublicznych szkół / placówek prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne (dotyczy także dokonania zmian we wpisie do ewidencji)

 1. PODSTAWA PRAWNA Art. 168 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.), ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735).
 2. WYMAGANE DOKUMENTY:
  1. Zgłoszenie do niepublicznej szkoły/placówki.
  2. Informacja osoby prowadzącej niepubliczną szkołę/placówkę o warunkach lokalowych szkoły/placówki.
  3. Załączniki:
   • wypis z dowodu osobistego wnioskodawcy, w przypadku gdy organem prowadzącym szkołę/placówkę będzie osoba fizyczna;
   • kserokopia wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, w przypadku gdy organem prowadzącym szkołę/placówkę będzie osoba prawna;
   • dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu np.: akt własności, umowa najmu, umowa dzierżawy, umowa użytkowania, itp.;
   • pozytywna opinia właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego oraz pozytywna opinia komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej, potwierdzające spełnienie wymagań określonych w przepisach w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach, przepisach o ochronie środowiska, przepisach o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, przepisach techniczno-budowlanych i przepisach o ochronie przeciwpożarowej;
   • dane dotyczące kwalifikacji pracowników pedagogicznych i dyrektora, przewidzianych do zatrudnienia w szkole lub placówce;
   • zobowiązanie do przestrzegania wymagań określonych w art. 14 ust. 3 ustawy - Prawo oświatowe;
   • pozytywna opinia kuratora oświaty, a przypadku szkoły prowadzącej kształcenie w zawodach, dla których zgodnie klasyfikacją zawodów szkolnictwa branżowego, ministrem właściwym jest minister do spraw zdrowia - także opinia tego ministra o spełnieniu wymagań określonych w art. 14 ust. 3 ustawy;
   • opinia wojewódzkiej rady rynku pracy o zasadności kształcenia w danym zawodzie, zgodnie z potrzebami rynku pracy;
   • statut szkoły lub placówki, który zgodnie z art. 172 ust. 2 ustawy j.w. powinien określać:
    • nazwę, typ szkoły lub cel placówki oraz ich siedzibę i zadania,
    • osobę prowadzącą szkołę lub placówkę,
    • organy szkoły lub placówki oraz zakres ich zadań,
    • organizację szkoły lub placówki,
    • prawa i obowiązki pracowników oraz uczniów szkoły lub placówki, w tym przypadki, w których uczeń może zostać skreślony z listy uczniów szkoły lub placówki, a także tryb składania skarg w przypadku naruszenia praw uczniów,
    • sposób uzyskiwania środków finansowych na działalność szkoły lub placówki,
    • zasady przyjmowania uczniów do szkoły lub placówki,
   • Zgłoszenie danych potrzebnych do wpisania szkoły/placówki do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej.
   • Osoba fizyczna składająca zgłoszenie do ewidencji, może złożyć pisemne oświadczenie wskazujące osobę fizyczną lub osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego, która przejmie prowadzenie szkoły lub placówki w przypadku zgonu osoby składającej zgłoszenie.

  Kserokopie składanych dokumentów powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez upoważnioną osobę, wraz ze wskazaniem daty poświadczenia.
 3. OPŁATY:
  Nie pobiera się.
 4. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
  Do 30 dni.
 5. TRYB ODWOŁAWCZY:
  W przypadku wydania decyzji o odmowie wpisu do ewidencji lub decyzji o wykreśleniu wpisu, stronie przysługuje odwołanie do Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty w Szczecinie w terminie 14 od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem Starosty Gryfińskiego.
 6. MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:
  Kancelaria Ogólna Starostwa Powiatowego w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych 4
  Sekretariat Starostwa Powiatowego w Gryfinie przy ul. 11 Listopada 16D - pokój nr 104
 7. UWAGI:
  Organ ewidencyjny dokonuje wpisu do ewidencji w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia oraz z urzędu doręcza zgłaszającemu zaświadczenie o wpisie do ewidencji, a kopię zaświadczenia przekazuje Zachodniopomorskiemu Kuratorowi Oświaty w Szczecinie oraz organowi podatkowemu.

data opublikowania: 2021-09-29 11:15:16
data ostatniej aktualizacji: 2021-09-29 11:15:16

Strona odwiedzona 455 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Elżbieta Lorenowicz-Bień
Informacja wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

 • e-Doręczenia
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
 • Nie masz szybkiego internetu? Zgo zapotrzebowanie na internet.gov.pl
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.