Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
Treść główna

Elektroniczny urząd

Załatwianie spraw - procedury

Wydział Komunikacji i Transportu
ul. 11 Listopada 16D, 74-101 Gryfino, tel. 91-416-24-50, 91-416-42-76, 91-404-50-00

Wyrejestrowanie pojazdu

 1. PODSTAWA PRAWNA:
  art.79 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r.Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 1137), § 15 ust 1 rozporządzenia MI z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz. U. Nr 133 poz. 1123 z 2002r. z późn. zm.); rozporządzenie MSWiA z dnia 3 kwietnia 2002 r. w sprawie wysokości opłaty będącej warunkiem wyrejestrowania pojazdu w przypadku udokumentowanej trwałej i zupełnej utraty pojazdu bez zmiany w zakresie prawa własności (Dz. U. z 2002 r., Nr 44, poz. 419 z późn. zm.)
 2. WYMAGANE DOKUMENTY:
  • "Wniosek o rejestrację - czasową rejestrację - wyrejestrowanie pojazdu" (wypełnia właściciel, właściciele) do pobrania ZIP ZIP, PDF PDF
  • Załączniki:
   1. w przypadku przekazania pojazdu do przedsiębiorcy prowadzącego stacje demontażu lub punkt zbierania odpadów:
    • zaświadczenie o demontażu pojazdu albo przyjęciu niekompletnego
    • dowód rejestracyjny
    • karta pojazdu jeżeli była wydana
    • tablice rejestracyjne
    • dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika jeżeli wnioskodawca nie występuje osobiście
    • dowód uiszczenia opłaty
   2. w przypadku kradzieży pojazdu
    • oświadczenie złożone pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań
    • zaświadczenie wydane przez Policję potwierdzające zgłoszenie kradzieży pojazdu lub postanowienie o umorzeniu dochodzenia w sprawie kradzieży pojazdu
    • dowód rejestracyjny
    • karta pojazdu jeśli była wydana
    • dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika jeżeli wnioskodawca nie występuje osobiście
    • dowód uiszczenia opłaty
   3. w przypadku wywozu pojazdu z kraju, jeżeli pojazd został zarejestrowany za granicą lub zbyty za granicę
    • dokument potwierdzający zbycie pojazdu za granicę lub dokument potwierdzający zarejestrowanie pojazdu za granicą
    • oświadczenie złożone pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań
    • dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika jeżeli wnioskodawca nie występuje osobiście
   4. w przypadku zniszczenia (kasacji) pojazdu za granicą
    • dokument potwierdzający zniszczenie (kasację) pojazdu za granicą - tłumaczenie
    • dowód rejestracyjny
    • karta pojazdu jeżeli była wydana
    • tablice rejestracyjne
    • dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika jeżeli wnioskodawca nie występuje osobiście
    • dowód uiszczenia opłaty
   5. w przypadku udokumentowanej trwałej i zupełnej utraty posiadania pojazdu bez zmiany w zakresie prawa własności
    • dokument potwierdzający trwała i zupełną utratę posiadania pojazdu
    • dowód rejestracyjny
    • karta pojazdu jeżeli była wydana
    • tablice rejestracyjne
    • dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika jeżeli wnioskodawca nie występuje osobiście
    • dowód uiszczenia opłaty
   6. w przypadku wycofania pojazdu z obrotu, o którym mowa w art. 70g ust. 5 ustawy Prawo o ruchu drogowym
    • dokument potwierdzający wycofanie pojazdu z obrotu, albo dokument potwierdzajacy odkupienie pojazdu wycofanego z obrotu albo kopie decyzji administracyjnej, o której mowa w art. 70g ust. 4 ustawy
   UWAGA: Dokumenty sporządzone w języku obcym należy dołączyć do wniosku wraz z ich tłumaczeniem na język polski sporządzonym przez tłumacza przysięgłego.
  • Do wglądu:
   • dokument tożsamości
   • dowód zawarcia obowiązkowego ubezpieczenia OC
 3. OPŁATY:
  • Opłata skarbowa:
   • za wydanie decyzji - 10,00 zł, (obowiązkowa) - opłatę należy uiścić na konto Urzędu Miasta i Gminy Gryfino nr 92 1240 2092 9600 5055 5555 5555
   • za ewentualne upoważnienie 17,00 zł. (opłata obowiązkowa tylko w przypadku upoważnienia przez właściciela innej osoby do załatwienia sprawy w urzędzie)
   W przypadku wyrejestrowania pojazdu z powodu trwałej i zupełnej utraty opłata na rzecz gminy ustalana jest na podstawie wzoru algorytmu:
   O = W x R + 2 x S + 0,5 x M
   Gdzie oznaczenia poszczególnych symboli to:
   O - łączna kwota opłaty będąca warunkiem wyrejestrowania pojazdu w przypadku udokumentowanej trwałej i zupełnej utraty pojazdu bez zmiany w zakresie prawa własności,
   W - współczynnik będący mnożnikiem opłaty za wydanie dowodu rejestracyjnego, uzależniony od rodzaju pojazdu i wynoszący:
   1. 1,5 dla motorowerów
   2. 2,0 dla motocykli i przyczep
   3. 4,0 dla ciągników rolniczych i pojazdów samochodowych o masie własnej nie przekraczającej 3,5 tony,
   4. 6,0 dla pojazdów samochodowych o masie przekraczającej 3,5 tony,
   R - równowartość opłaty pobieranej za wydanie dowodu rejestracyjnego pojazdu
   S - stawka opłaty za umieszczenie zużytego lub nie nadającego się do użytkowanie pojazdu na składowisku odpadów,
   M - maksymalna stawka grzywny w postępowaniu mandatowym
 4. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
  Od ręki.
 5. TRYB ODWOŁAWCZY:
  Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Kancelarii Ogólnej Starostwa, Wydziale, Filii Wydziału w Chojnie. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie. Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.
 6. MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
  1. Wydział Komunikacji i Transportu w Gryfinie ul. 11 Listopada 16 d - sala obsługi interesantów,
  2. Filia Wydziału Komunikacji i Transportu w Chojnie ul. Dworcowa 1- Sala Obsługi Interesantów
 7. UWAGI:
  Pojazd wyrejestrowany nie podlega powtórnej rejestracji za wyjątkiem pojazdu odzyskanego po kradzieży, zabytkowego, unikatowego, ciągnika rolniczego i przyczepy rolniczej oraz wywiezionego z kraju lub zbytego za granicę. Aktualny wykaz przedsiębiorców prowadzących stacje demontażu i przedsiębiorców prowadzących punkty zbierania pojazdów na stronie internetowej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego www.szczecin.uw.gov.pl, tel.: 091-430-30-11

Rezerwacji kolejki internetowo można dokonać pod adresem: https://bezkolejki.eu/spgryfino

data opublikowania: 2007-01-25 08:28:13
data ostatniej aktualizacji: 2022-02-03 10:53:15

Strona odwiedzona 14825 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Aneta Płóciennik-Śmiałkowska
Informacja wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.