Strona główna biuletynu
Formularz wyszukiwania

Elektroniczny urząd

Załatwianie spraw - procedury

Wydział Komunikacji i Transportu
ul. 11 Listopada 16D, 74-101 Gryfino, tel. 91-416-24-50, 91-416-42-76, 91-404-50-00

Wyrejestrowanie pojazdu

 1. PODSTAWA PRAWNA
  1. ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym
  2. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie rejestracji i oznaczenia pojazdów, wymagań dla tablic rejestracyjnych oraz wzorów innych dokumentów związanych z rejestracją pojazdów
 2. WYMAGANE DOKUMENTY
  1. "Wniosek o rejestrację - czasową rejestrację - wyrejestrowanie pojazdu" (wypełnia właściciel, właściciele) do pobrania ZIP
   Załączniki:
   w przypadku przekazania pojazdu do przedsiębiorcy prowadzącego stacje demontażu lub punkt zbierania odpadów:
   • zaświadczenie o demontażu pojazdu albo przyjęciu niekompletnego pojazdu
   • dowód rejestracyjny
   • tablice rejestracyjne
   w przypadku kradzieży pojazdu
   • oświadczenie złożone pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań
   • zaświadczenie wydane przez właściwy organ Policji potwierdzające zgłoszenie kradzieży pojazdu albo postanowienie o umorzeniu dochodzenia w sprawie kradzieży pojazdu
   • dowód rejestracyjny
   w przypadku wywozu pojazdu z kraju, jeżeli pojazd został zarejestrowany za granicą lub zbyty za granicę
   • dokument potwierdzający zbycie pojazdu za granicę i oświadczenie o zbyciu pojazdu za granicę lub kopię dokumentu potwierdzającego zarejestrowanie pojazdu za granicą
   • oświadczenie złożone pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań
   w przypadku zniszczenia (kasacji) pojazdu za granicą
   • dokument potwierdzający zniszczenie (kasację) pojazdu za granicą - tłumaczenie
   • dowód rejestracyjny
   • tablice rejestracyjne
   w przypadku udokumentowanej trwałej i zupełnej utraty posiadania pojazdu bez zmiany w zakresie prawa własności
   • dokument potwierdzający trwała i zupełną utratę posiadania pojazdu
   • dowód rejestracyjny
   • tablice rejestracyjne
   • dowód uiszczenia opłaty na rzecz gminy na realizację zadań związanych z utrzymaniem czystości i porządku w gminach
   w przypadku wycofania pojazdu z obrotu, o którym mowa w art. 70g ust. 5 ustawy Prawo o ruchu drogowym
   • dokument potwierdzający wycofanie pojazdu z obrotu, albo dokument potwierdzający odkupienie pojazdu wycofanego z obrotu albo kopie decyzji administracyjnej, o której mowa w art. 70g ust. 4 ustawy
  UWAGA: Dokumenty sporządzone w języku obcym należy dołączyć do wniosku wraz z ich tłumaczeniem na język polski sporządzonym przez tłumacza przysięgłego
  Do wglądu:
  • dowód osobisty lub paszport, w przypadku cudzoziemca - dokument potwierdzający prawo pobytu na terytorium RP (karta pobytu, wiza lub inny dokument potwierdzający posiadanie prawa pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo zaświadczenie, że osoba studiuje co najmniej od sześciu miesięcy),
  • wypis z rejestru sądowego oraz nr REGON w przypadku przedsiębiorcy posiadającego osobowość prawną,
  • zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, umowa spółki oraz odpowiednio dokumenty wymienione w punktach wcześniejszych w przypadku przedsiębiorcy nie posiadającego osobowości prawnej,
  • pisemne pełnomocnictwo oraz odpowiedni dokument tożsamości pełnomocnika w przypadku działania przez pełnomocnika
  • ubezpieczenia OC pojazdu
 3. OPŁATY:
  1. Opłata skarbowa za wydanie decyzji - 10,00 zł, (obowiązkowa) opłatę należy uiścić w formie bezgotówkowej na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy Gryfino nr 92 1240 2092 9600 5055 5555 5555 (np. na poczcie, przelewem bankowym).
  2. Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii 17,00 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).
   Opłatę należy uiścić w formie bezgotówkowej na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy Gryfino nr 92 1240 2092 9600 5055 5555 5555 (np. na poczcie, przelewem bankowym) w przypadku złożenia dokumentów w Wydziale Komunikacji i Tranportu w Gryfinie.
   Opłatę należy uiścić w formie bezgotówkowej na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Chojnie nr 43 9370 0007 0000 0664 2000 0058 (np. na poczcie, przelewem bankowym) w przypadku złożenia dokumentów w Wydziale Komunikacji Filia w Chojnie.
   Opłatę za dokumenty można dokonać kartą płatniczą na stanowisku przy którym załatwiasz sprawę.
   W przypadku wyrejestrowania pojazdu z powodu trwałej i zupełnej utraty opłata na rzecz gminy ustalana jest na podstawie wzoru algorytmu:
   O = W x R + 2 x S + 0,5 x M
   Gdzie oznaczenia poszczególnych symboli to:
   O - łączna kwota opłaty będąca warunkiem wyrejestrowania pojazdu w przypadku udokumentowanej trwałej i zupełnej utraty pojazdu bez zmiany w zakresie prawa własności,
   W - współczynnik będący mnożnikiem opłaty za wydanie dowodu rejestracyjnego, uzależniony od rodzaju pojazdu i wynoszący:
   • 1,5 dla motorowerów
   • 2,0 dla motocykli i przyczep
   • 4,0 dla ciągników rolniczych i pojazdów samochodowych o masie własnej nie przekraczającej 3,5 tony,
   • 6,0 dla pojazdów samochodowych o masie przekraczającej 3,5 tony,
   R - równowartość opłaty pobieranej za wydanie dowodu rejestracyjnego pojazdu
   S - stawka opłaty za umieszczenie zużytego lub nie nadającego się do użytkowanie pojazdu na składowisku odpadów,
   M - maksymalna stawka grzywny w postępowaniu mandatowym
 4. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
  Do 30 dni.
 5. TRYB ODWOŁAWCZY
  Od wydanej decyzji administracyjnej klientowi przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.
  W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Oznacza to, iż takiej decyzji nie można zaskarżyć do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.
 6. MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
  1. Wydział Komunikacji i Transportu w Gryfinie ul. 11 Listopada 16 d - sala obsługi interesantów.
  2. Filia Wydziału Komunikacji i Transportu w Chojnie ul. Dworcowa 1 - pokój nr 28.
  Rezerwacji kolejki internetowo można dokonać pod adresem: https://bezkolejki.eu/spgryfino
 7. KLAUZULA INFORMACYJNA RODO - CENTRALNA EWIDENCJA POJAZDÓW
  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej "RODO", informuję, że:
  1. Administratorem danych osobowych w zakresie danych wprowadzanych do centralnej ewidencji pojazdów jest Starosta Gryfiński ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino, tel: 91 415-31-82, e-mail starostwo@gryfino.powiat.pl.
  2. Z Inspektorem Ochrony Danych w STAROSTWIE można kontaktować się w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem maila iod@gryfino.powiat.pl.
  3. Zgodnie z art. 80a ust. 4 ustawy Prawo o ruchu drogowym centralną ewidencję pojazdów prowadzi minister właściwy do spraw informatyzacji w systemie teleinformatycznym. W rozumieniu niniejszej ustawy minister ten jest administratorem danych i informacji zgromadzonych w ewidencji.
  4. Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz w stosownych przypadkach na podstawie art. 9 ust. 2 lit. g RODO w celu wypełnienia obowiązku prawnego dot. ewidencji pojazdów, wynikającego z ustaw: ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, wraz z przepisami wykonawczymi, a ponadto ustawy z 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy z 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym a konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości załatwienia sprawy.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i celach które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt 3 celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.
  6. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
   1. dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO;
   2. sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;
   3. usunięcia danych, w zakresie wynikającym z art. 17 RODO;
   4. ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO;
   5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w zakresie wynikającym z art. 21 Rozporządzenia.
   6. przenoszenia danych, w zakresie wynikającym z art. 20 RODO;
   7. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, na niezgodne z prawem przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych.
  7. Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w STAROSTWO . Przy czym podanie danych jest:
   • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
   • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości realizacji czynności urzędowych lub niezawarcie umowy.
  8. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą przekazywane państwom trzecim.

Rezerwacji kolejki internetowo można dokonać pod adresem: https://bezkolejki.eu/spgryfino

data opublikowania: 2007-01-25 08:28:13
data ostatniej aktualizacji: 2022-09-07 12:32:12

Strona odwiedzona 16933 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Aneta Płóciennik-Śmiałkowska
Informacja wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

 • e-Doręczenia
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
 • Nie masz szybkiego internetu? Zgo zapotrzebowanie na internet.gov.pl
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.