Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
Treść główna

Elektroniczny urząd

Załatwianie spraw - procedury

Wydział Komunikacji i Transportu
ul. 11 Listopada 16D, 74-101 Gryfino, tel. 91-416-24-50, 91-416-42-76, 91-404-50-00

Rejestracja pojazdu - pojazd z zagranicy

 1. PODSTAWA PRAWNA:
  art. 74 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1990 ze zm.);
 2. WYMAGANE DOKUMENTY:
  • "Wniosek o rejestrację - czasową rejestrację - wyrejestrowanie pojazdu" (wypełnia właściciel, właściciele) do pobrania ZIP ZIP, PDF PDF
  • Załączniki:
   1. Dowód własności pojazdu a w przypadku powierzenia pojazdu przez zagraniczną osobę prawną lub fizyczną podmiotowi polskiemu - dokument potwierdzający powierzenie pojazdu,
   2. Dowód rejestracyjny. W przypadku pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacją Szwajcarską lub państwem członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym zamiast dowodu rejestracyjnego dopuszcza się przedstawienie innego dokumentu stwierdzającego rejestrację pojazdu, wydanego przez organ właściwy do rejestracji pojazdów w tym państwie,
   3. Zagraniczne tablice (tablicę) rejestracyjne, jeżeli pojazd posiada tablice,
   4. Dowód odprawy celnej przywozowej, jeżeli pojazd został sprowadzony spoza Unii Europejskiej i jest rejestrowany po raz pierwszy. W przypadku sprzedaży pojazdu przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie obrotu pojazdami dokument ten może być zastąpiony adnotacją na fakturze określającą datę i numer dowodu odprawy celnej przywozowej oraz organ celny, który jej dokonał*,
   5. Dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium kraju albo dokument potwierdzający brak obowiązku zapłaty akcyzy na terytorium kraju albo zaświadczenie stwierdzające zwolnienie od akcyzy, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, jeżeli samochód osobowy, pojazd rodzaju "samochodowy inny", podrodzaj "czterokołowiec" (kategoria homologacyjna L7e) lub podrodzaj "czterokołowiec lekki" (kategoria homologacyjna L6e), samochód ciężarowy (kategoria homologacyjna N1), podrodzaj "furgon", "furgon/podest", "ciężarowo-osobowy", "terenowy", "wielozadaniowy" lub "van" lub samochód specjalny (kategoria homologacyjna Ml i N1), został sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej i jest rejestrowany po raz pierwszy*.

    *Istnieje możliwość rozpoczęcia rejestracji pojazdu pomimo braku tego dokumentu, jednakże musi on być dostarczony przed wydaniem dowodu rejestracyjnego. Czasowej rejestracji pojazdu dokonuje się warunkowo, jeżeli właściciel pojazdu złoży oświadczenie, że w okresie od tej rejestracji do wydania dowodu rejestracyjnego nie nastąpi zmiana właściciela pojazdu.

   6. Zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego, jeżeli jest wymagane,
   7. W przypadku pojazdu nie będącego pojazdem nowym, sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej właściciel pojazdu, który sprowadził ten pojazd z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej i dokonuje jego zbycia po sprowadzeniu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przed pierwszą rejestracją pojazdu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej:
    1. w dowodzie własności pojazdu wystawionym dla nabywcy dokonuje adnotacji potwierdzającej datę sprowadzenia pojazdu z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej albo
    2. dołącza do dowodu własności pojazdu wystawionego dla nabywcy oświadczenie o dacie sprowadzenia pojazdu z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej
  • Do wglądu:
   • dokument tożsamości właściciela
    1. dowód osobisty w przypadku obywatela polskiego będącego osobą fizyczną,
    2. paszport oraz dokument poświadczający zameldowanie na terytorium RP w przypadku cudzoziemca będącego osobą fizyczną,
    3. pisemne pełnomocnictwo oraz odpowiedni dokument tożsamości pełnomocnika w przypadku działania przez pełnomocnika
    4. polisa OC (gdy pojazd posiada już czasową rejestrację w Polsce).
 3. OPŁATY:
  1. Opłata rejestracyjna (obowiązkowe)
   W przypadku wnoszenia opłaty ewidencyjnej łącznie z innymi opłatami, na dowodzie wpłaty wyodrębnia się kwoty poszczególnych opłat np. 253,50 opł.rejestracyjna + 2,50 opłata ewidencyjna - § 3 ust. 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 czerwca 2007r. w sprawie opłaty ewidencyjnej (Dz. U Nr 121, poz. 839 ze zm)

   Należy uiścić w formie bezgotówkowej na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie nr 28 1600 1462 1016 7989 6000 0030 za pośrednictwem Banków lub Poczty.
   Opłatę za dokumenty można dokonać kartą płatniczą na stanowisku przy którym załatwiasz sprawę
   Samochód osobowy z zagranicy
    OPŁATAOPŁATA EWID.
   TABLICE80,00 zł0,50 zł
   DR54,00 zł0,50 zł
   PC13,50 zł0,50 zł
   NL18,50 zł0,50 zł
   ZL12,50 zł-
   KP75,00 zł0,50 zł
   253,50 + 2,50 = 256 zł
   Motockl z zagranicy
    OPŁATAOPŁATA EWID.
   TABLICE40,00 zł0,50 zł
   DR54,00 zł0,50 zł
   PC13,50 zł0,50 zł
   NL18,50 zł0,50 zł
   ZL12,50 zł-
   KP75,00 zł0,50 zł
   195,00 + 2,00 = 197 zł
   Motorower z zagranicy
    OPŁATAOPŁATA EWID.
   TABLICE30,00 zł0,50 zł
   DR54,00 zł0,50 zł
   PC13,50 zł0,50 zł
   NL--
   ZL12,50 zł-
   KP--
   110,00 + 1,50 = 111,50 zł
   Przyczepa, ciągnik z zagranicy
    OPŁATAOPŁATA EWID.
   TABLICE40,00 zł0,50 zł
   DR54,00 zł0,50 zł
   PC13,50 zł0,50 zł
   NL--
   ZL12,50 zł-
   KP--
   120,00 + 1,50 = 121,50 zł
  2. Opłata skarbowa:
   17,00 zł za ewentualne złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii:
   • wpłacamy na konto Urzędu Miasta i Gminy Gryfino nr 92 1240 2092 9600 5055 5555 5555 w przypadku złożenia dokumentów w Wydziale Komunikacji i Transportu w Gryfinie,
   • wpłacamy na konto Urzędu Miejskiego w Chojnie Bank Spółdzielczy w Chojnie nr 43 9370 0007 0000 0664 2000 0058 w przypadku złożenia dokumentów w Wydziale Komunikacji i Transportu w Chojnie
 4. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
  Od ręki, z zachowaniem procedury rejestracji czasowej z urzędu (czas oczekiwania na wyprodukowanie i dostarczenie dowodu rejestracyjnego przez Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych).
 5. TRYB ODWOŁAWCZY:
  Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Kancelarii Ogólnej Starostwa, Wydziale, Filii Wydziału w Chojnie. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie. Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.
 6. MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:
  1. Wydział Komunikacji i Transportu w Gryfinie ul. 11 Listopada 16 d - sala obsługi interesantów,
  2. Filia Wydziału Komunikacji i Transportu w Chojnie ul. Dworcowa 1- Sala Obsługi Interesantów
 7. UWAGI:
  • Dopuszcza się rejestrację pojazdu bez dowodu rejestracyjnego i karty pojazdu jeżeli pojazd zakupiono po przepadku na rzecz Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego
  • Dokumenty sporządzone w języku obcym dołącza się wraz z tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego.
  • W przypadku dowodu rejestracyjnego, w którym są brakujące parametry techniczne, niezbędnym jest wykonanie dodatkowego badania technicznego w celu uzupełnienia danych pojazdu.

Rezerwacji kolejki internetowo można dokonać pod adresem: https://bezkolejki.eu/spgryfino

data opublikowania: 2007-01-25 09:00:20
data ostatniej aktualizacji: 2022-02-03 10:51:55

Strona odwiedzona 29016 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Aneta Płóciennik-Śmiałkowska
Informacja wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.