Strona główna biuletynu
Formularz wyszukiwania

Elektroniczny urząd

Załatwianie spraw - procedury

Wydział Komunikacji i Transportu
ul. 11 Listopada 16D, 74-101 Gryfino, tel. 91-416-24-50, 91-416-42-76, 91-404-50-00

Wymiana zagranicznego prawa jazdy na polskie

 1. PODSTAWA PRAWNA
  1. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2021r. Poz. 1212, ze zm.),
  2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016r. (Dz. U. z 2016r. poz.231 t.j. z późn. zm.) w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami,
 2. WYMAGANE DOKUMENTY
  1. Wniosek o wydanie prawa jazdy z własnoręcznym podpisem pobierz
   Wniosek proszę drukować dwustronnie przy ustawieniu jak najmniejszego marginesu na drukarce laserowej o minimalnej rozdzielczości 600 dpi przy zachowaniu pełnego nasycenia czerni. W przypadku wypisania wniosku na nieprawidłowo wydrukowanym formularzu konieczne jest ponowne jego złożenie na właściwym druku dostępnym w urzędzie
  2. załączniki:
   • oryginał oraz kserokopia prawa jazdy podlegającego wymianie wraz z tłumaczeniem na język polski sporządzone lub poświadczone przez tłumacza przysięgłego lub właściwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej. Kopia tłumaczonego dokumentu stanowi integralną część przedkładanego tłumaczenia (do dokonanego tłumaczenia tłumacz/konsul dołącza w sposób trwały kopię przetłumaczonego dokumentu),
    Nie wymaga się tłumaczenia na język polski prawa jazdy wydanego zgodnie z wzorem określonym w załączniku 1 do dyrektywy nr 2006/126/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie praw jazdy (przekształcenie) (Dz. Urz. UE L 403 z 30.12.2006, str. 18, z późn. zm.) oraz w załącznikach 1 i 1a do dyrektywy Rady 91/439/EWG z dnia 29 lipca 1991 r. w sprawie praw jazdy (Dz. Urz. UE L 226 z 10.09.2003, str. 4, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne rozdz. 7, t. 7, str. 441, z późn. zm.),
   • kolorowa fotografia o wymiarach 35 x 45 mm, pozycja frontalna,
   • dowód uiszczenia opłaty za wydanie prawa jazdy oraz opłata ewidencyjna w wysokości 100,00 zł,
   • informacja o pozytywnym wyniku egzaminu państwowego w przypadku osób ubiegających się o wymianę prawa jazdy nieokreślonego w konwencjach o ruchu drogowym - po wcześniejszym pobraniu profilu kandydata na kierowcę w urzędzie;
  Do wglądu:
  • dowód osobisty lub paszport,
 3. W przypadku cudzoziemca - dokument potwierdzający prawo pobytu na terytorium RP (karta pobytu, wiza lub inny dokument potwierdzający posiadanie prawa pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo zaświadczenie, że osoba studiuje co najmniej od sześciu miesięcy).
 4. OPŁATA
  1. Opłatę za wydanie prawa jazdy 100,00 zł należy uiścić w formie bezgotówkowej na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie nr 28 1600 1462 1016 7989 6000 0030 za pośrednictwem Banków lub Poczty.
   Opłatę za dokumenty można dokonać kartą płatniczą na stanowisku przy którym załatwiasz sprawę ;
  2. Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii 17,00 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej),
   Opłatę należy uiścić w formie bezgotówkowej na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy Gryfino nr 92 1240 2092 9600 5055 5555 5555 (np. na poczcie, przelewem bankowym).
 5. WAŻNE INFORMACJE
  1. Przy odbiorze nowego dokumentu należy zwrócić poprzednie prawo jazdy w celu jego odesłania do wystawcy za pośrednictwem odpowiedniej Ambasady w Polsce.
  2. Na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej odpowiednio motorowerem lub pojazdem silnikowym może kierować osoba posiadająca ważne zagraniczne prawo jazdy wydane przez:
   1. państwo członkowskie Unii Europejskiej, Konfederację Szwajcarską lub państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o wolnym Handlu (EFTA) (Norwegia, Lichtenstein, Islandia) - stronę umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym - w okresie ważności prawa jazdy. Nie wymaga się wymiany ww. na polski odpowiednik i nie jest wymagany egzamin teoretyczny w przypadku wniosku o wymianę.
   2. państwo:
    • będące stroną Konwencji o ruchu drogowym, sporządzonej w Wiedniu dnia 8 listopada 1968 r. (Dz. U. z 1988 r. Nr 5, poz. 40 i 44) - w okresie 6 miesięcy od daty rozpoczęcia stałego lub czasowego pobytu,
    • będące stroną Konwencji o ruchu drogowym, sporządzonej w Genewie dnia 19 września 1949 r. (Dz. U. z 1959 r. Nr 54, poz. 321 i 322) - w okresie 6 miesięcy od daty rozpoczęcia stałego lub czasowego pobytu.
   3. państwa z którymi Rzeczypospolita Polska zawarła dwustronne umowy o wzajemnym uznawaniu praw jazdy w okresie 6 miesięcy od daty rozpoczęcia stałego lub czasowego pobytu i nie jest wymagany egzamin teoretyczny w przypadku wniosku o wymianę:
    • Cesarstwo Japonii,
    • Korea Południowa
    • Tajwan.
   4. W przypadku wymiany prawa jazdy wydanego przez państwo niebędące państwem członkowskim Unii Europejskiej organ administracyjny jest zobowiązany zwrócić się do organu, który wydał to prawo jazdy, o potwierdzenie danych i informacji zawartych w prawie jazdy. Jeżeli nie jest możliwe ustalenie organu wydającego, organ występuje do polskiego przedstawicielstwa dyplomatycznego w tym państwie o pomoc w ustaleniu organu, który wydał prawo jazdy oraz danych adresowych tego organu. Nie podlega obowiązkowi weryfikacji w państwie wydania prawo jazdy osoby, która uzyskała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, azyl, ochronę uzupełniającą lub zgodę na pobyt ze względów humanitarnych lub zgodę na pobyt tolerowany.
   5. Zagraniczne prawo jazdy, na podstawie którego wydano polskie prawo jazdy, jest niezwłocznie przesyłane przez organ wydający polskie prawo jazdy do właściwego organu państwa, które je wydało, z informację o przyczynie wydania polskiego prawa jazdy. Prawo jazdy wydane przez państwo niebędące państwem członkowskim Unii Europejskiej jest przesyłane za pośrednictwem przedstawiciela dyplomatycznego tego państwa w Rzeczypospolitej Polskiej.
    Jeśli dane państwo jest stroną Konwencji wiedeńskiej lub jest jednocześnie stroną Konwencji wiedeńskiej i genewskiej - nie wymaga się egzaminu teoretycznego.
  3. TERMIN WYDANIA
   Czas oczekiwania wynosi do 30 dni od złożenia wniosku z kompletem załączników.
  4. TRYB ODWOŁAWCZY
   Od wydanej decyzji administracyjnej klientowi przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.
   W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Oznacza to, iż takiej decyzji nie można zaskarżyć do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.
  5. MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
   1. Wydział Komunikacji i Transportu w Gryfinie ul. 11 Listopada 16 d - sala obsługi interesantów.
   2. Filia Wydziału Komunikacji i Transportu w Chojnie ul. Dworcowa 1 - pokój nr 28.

  Rezerwacji kolejki internetowo można dokonać pod adresem: https://bezkolejki.eu/spgryfino

  KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej "RODO", informuję, że:

  1. Administratorem danych osobowych w zakresie danych wprowadzanych do centralnej ewidencji kierowców jest Starosta Gryfiński ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino, tel: 91 415-31-82, e-mail starostwo@gryfino.powiat.pl.
  2. Z Inspektorem Ochrony Danych w STAROSTWIE można kontaktować się w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem maila iod@gryfino.powiat.pl.
  3. Zgodnie z art. 100a ust. 4 ustawy Prawo o ruchu drogowym centralną ewidencję kierowców prowadzi minister właściwy do spraw informatyzacji w systemie teleinformatycznym. W rozumieniu niniejszej ustawy minister ten jest administratorem danych i informacji zgromadzonych w ewidencji.
  4. Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz w stosownych przypadkach na podstawie art. 9 ust. 2 lit. g RODO w celu wypełnienia obowiązku prawnego dot. ewidencji pojazdów, wynikającego z ustaw: ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, wraz z przepisami wykonawczymi, a ponadto ustawy z 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy z 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym a konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości załatwienia sprawy.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i celach które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności: Policja, Inspekcja Transportu Drogowego, Straż Graniczna, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, sądy, prokuratura itd. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt 3 celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.
  6. dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO;
  7. sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;
  8. usunięcia danych, w zakresie wynikającym z art. 17 RODO;
  9. ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO;
  10. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w zakresie wynikającym z art. 21 Rozporządzenia.
  11. przenoszenia danych, w zakresie wynikającym z art. 20 RODO;
  12. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, na niezgodne z prawem przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych.
 6. Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Starostwie Powiatowym w Gryfinie. Przy czym podanie danych jest:
  • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
  • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości realizacji czynności urzędowych lub niezawarcie umowy.
 7. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą przekazywane państwom trzecim.
 8. data opublikowania: 2003-12-09 08:07:40
  data ostatniej aktualizacji: 2023-07-03 13:44:19

  Strona odwiedzona 36818 razy
  Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Aneta Płóciennik-Śmiałkowska
  Informacja wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

  • e-Doręczenia
  • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
  • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
  • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
  • Nieodpłatna pomoc prawna
  • Inne bezpłatne poradnictwo
  • Dzienniki ustaw
  • Monitor polski
  • Komunikacja w języku migowym
  • Rejestr Informacji o Środowisku
  • WebEWID Powiat Gryfiński
  • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
  • Budowlane_ABC
  • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
  • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
  • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
  • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
  • Nie masz szybkiego internetu? Zgo zapotrzebowanie na internet.gov.pl
  Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

  Pobierz Adobe Reader
  Program jest niezbędny do przeglądania
  niektórych treści zawartych w serwisie.