Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
Treść główna

Elektroniczny urząd

Załatwianie spraw - procedury

Wydział Komunikacji i Transportu
ul. 11 Listopada 16D, 74-101 Gryfino, tel. 91-416-24-50, 91-416-42-76, 91-404-50-00 wew. 205

Wpis do ewidencji instruktorów / wykładowców

 1. PODSTAWA PRAWNA:
  1. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1212).
  2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie uzyskiwania uprawnień przez instruktorów i wykładowców, opłat oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także stawek wynagrodzenia członków komisji (Dz. U. poz. 1200);
 2. WYMAGANE DOKUMENTY:
  1. Wniosek o wpis do ewidencji instruktorów/wykładowców (pobierz)
  2. Fotografia (3,5 cm x 4,5 cm) - nie dotyczy wykładowcy
  3. Orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności instruktora - nie dotyczy wykładowcy
  4. Orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności instruktora - nie dotyczy wykładowcy
  5. Dokument potwierdzający spełnienie warunku posiadania prawo jazdy (nie dotyczy wykładowcy):
   • kategorii A co najmniej przez okres 2 lat - dotyczy instruktorów osób ubiegających się uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami, którzy uzyskują uprawnienia instruktora wyłącznie w zakresie prawa jazdy kat. A;
   • kategorii B co najmniej przez okres 2 lat - dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami ubiegających się o uprawnienia do prowadzenia szkolenia w zakresie prawa jazdy kat. B;
   • kategorii B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D lub D+E odpowiednio do zakresu prowadzonych zajęć co najmniej przez okres roku oraz co najmniej 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami w zakresie prawa jazdy kat. B - dotyczy instruktorów ubiegających się o rozszerzenie uprawnień;
   • kategorii T co najmniej przez okres 2 lat - dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami, którzy uzyskują uprawnienia instruktora wyłącznie w zakresie prawa jazdy kat. T;
   • kategorii B co najmniej przez okres 2 lat oraz pozwolenie na kierowanie tramwajem - dotyczy instruktorów ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania tramwajem;
  6. Kserokopię legitymacji instruktora - w przypadku rozszerzenia posiadanych uprawnień;
  7. Zaświadczenie o ukończeniu kursu dla kandydatów na instruktorów/wykładowców;
  8. Informację z Krajowego Rejestru Karnego potwierdzającą niekaralność za (ważna 6 miesięcy):
   • przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji,
   • przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej,
   • przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów,
   • prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie po użyciu innego podobnie działającego środka,
   • przestępstwo umyślne przeciwko życiu i zdrowia,
   • przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności;
  9. Dowód uiszczenia opłaty za egzamin sprawdzający kwalifikacje instruktorów/wykładowców - zgodnie z tabelą nr 1 pobierz
 3. OPŁATY:
  1. 50 zł - opłata za wpis do ewidencji instruktorów/wykładowców
   Powyższą opłatę należy uiścić na rachunek Starostwa Powiatowego w Gryfinie, BNP PARIBAS BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA oddział Gryfino nr 28 1600 1462 1016 7989 6000 0030
  2. Opłatę za egzamin na instruktora/wykładowcę należy uiścić na konto Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie na rachunek banku NBP o/o Szczecin 66 1010 1599 0055 9722 3100 0000.
  3. Za ewentualne upoważnienie 17,00 zł (opłata obowiązkowa tylko w przypadku upoważnienia przez właściciela innej osoby do załatwienia sprawy w urzędzie).
   Opłatę skarbową można uiścić w formie gotówkowej w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie lub bezgotówkowej na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie - Bank PEKAO S.A. I/O Gryfino nr 92 1240 2092 9600 5055 5555 5555 za pośrednictwem Banków lub Poczty.
 4. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
  Do 1 miesiąca po otrzymaniu od komisji egzaminacyjnej powołanej przez wojewodę, dokumentu potwierdzającego złożenie z wynikiem pozytywnym egzaminu sprawdzającego kwalifikacje.
 5. TRYB ODWOŁAWCZY:
  Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem Starosty Gryfińskiego.
 6. MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:
  Kancelaria Ogólna, ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino (parter) lub Sekretariat ul. 11 Listopada 16D, 74-101 Gryfino (I piętro).
 7. UWAGI:
  Starosta składa wniosek o wyznaczenie terminu egzaminu dla kandydata na instruktora nauki jazdy. Kandydaci informowani są o terminie i miejscu egzaminu wyznaczonym przez przewodniczącego komisji egzaminacyjnej powoływanej przez wojewodę.
  Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami:
  Ewidencję instruktorów/wykładowców prowadzi starosta właściwy ze względu na miejsce ich zamieszkania, który:
  1. wpisuje instruktora/wykładowcę do ewidencji, w drodze decyzji administracyjnej, za opłatą oraz po uiszczeniu opłaty ewidencyjnej (opłata ewidencyjna będzie obowiązywała od dnia 04.06.2018 r. - art. 138 a cyt. ustawy o kierujących pojazdami);
  2. nadaje instruktorowi numer ewidencyjny / nadaje numer oraz wydaje zaświadczenie o wpisie do ewidencji wykładowców,
  3. odmawia wpisu do ewidencji, w drodze decyzji administracyjnej, w przypadku gdy osoba nie spełnia wymagań bądź została skreślona z ewidencji w związku z dopuszczeniem się rażącego naruszenia przepisów w zakresie szkolenia;
  Zgodnie z art. 33 ust. 3a i art. 38 ust. 3a ustawy o kierujących pojazdami Starosta, wpisując osobę do ewidencji instruktorów/wykładowców w zakresie prawa jazdy kategorii:
  1. A - wpisuje z urzędu uprawnienia do szkolenia odpowiednio w zakresie prawa jazdy kategorii AM, A1 i A2;
  2. B, C lub D - wpisuje z urzędu uprawnienia do szkolenia odpowiednio w zakresie prawa jazdy kategorii B1, C1 lub D1;
  3. C+E lub D+E - wpisuje z urzędu uprawnienia do szkolenia w zakresie prawa jazdy kategorii B+E oraz odpowiednio w zakresie prawa jazdy kategorii C1+E lub D1+E;
  4. B+E, C+E lub D+E - wpisuje z urzędu uprawnienia do szkolenia w zakresie prawa jazdy kategorii T;
  5. C+E posiadającą uprawnienia do szkolenia w zakresie prawa jazdy kategorii D oraz prawo jazdy kategorii D+E - wpisuje z urzędu uprawnienia do szkolenia w zakresie prawa jazdy kategorii D+E.
  Instruktor/wykładowca jest obowiązany:
  1. przekazywać staroście:
   1. numer ewidencyjny ośrodka szkolenia lub numer ewidencyjny innego podmiotu, w którym prowadzi szkolenie - najpóźniej do dnia rozpoczęcia prowadzenia zajęć,
   2. informację o zmianie danych, o których mowa w art. 33 ust. 3 pkt 2-5 ustawy w terminie 14 dni od dnia ich zmiany,
  2. do dnia 7 stycznia każdego roku przedkładać staroście zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w roku ubiegłym w warsztatach doskonalenia zawodowego;
  3. Obowiązek, przedłożenia staroście zaświadczenia potwierdzającego uczestnictwo w warsztatach doskonalenia zawodowego, nie dotyczy osoby, która uzyskała po raz pierwszy uprawnienia instruktora w tym samym roku, w którym byłaby obowiązana uczestniczyć w warsztatach doskonalenia zawodowego.

data opublikowania: 2013-02-04 14:50:03
data ostatniej aktualizacji: 2021-10-06 09:28:14

Strona odwiedzona 5282 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Urszula Przetak
Informacja wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.