Strona główna biuletynu
Formularz wyszukiwania

Elektroniczny urząd

Załatwianie spraw - procedury

Wydział Komunikacji i Transportu
ul. 11 Listopada 16D, 74-101 Gryfino, tel. 91-416-24-50, 91-416-42-76, 91-404-50-00 wew. 205

Wpis do ewidencji instruktorów / wykładowców

 1. PODSTAWA PRAWNA:
  1. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami,
  2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie uzyskiwania uprawnień przez instruktorów i wykładowców, opłat oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także stawek wynagrodzenia członków komisji.
 2. WYMAGANE DOKUMENTY:
  1. Wniosek o wpis do ewidencji instruktorów/wykładowców (pobierz)
  2. Fotografia (3,5 cm x 4,5 cm) - nie dotyczy wykładowcy
  3. Orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności instruktora - nie dotyczy wykładowcy
  4. Orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności instruktora - nie dotyczy wykładowcy
  5. Dokument potwierdzający spełnienie warunku posiadania prawo jazdy (nie dotyczy wykładowcy):
   • kategorii A co najmniej przez okres 2 lat - dotyczy instruktorów osób ubiegających się uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami, którzy uzyskują uprawnienia instruktora wyłącznie w zakresie prawa jazdy kat. A;
   • kategorii B co najmniej przez okres 2 lat - dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami ubiegających się o uprawnienia do prowadzenia szkolenia w zakresie prawa jazdy kat. B;
   • kategorii B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D lub D+E odpowiednio do zakresu prowadzonych zajęć co najmniej przez okres roku oraz co najmniej 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami w zakresie prawa jazdy kat. B - dotyczy instruktorów ubiegających się o rozszerzenie uprawnień;
   • kategorii T co najmniej przez okres 2 lat - dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami, którzy uzyskują uprawnienia instruktora wyłącznie w zakresie prawa jazdy kat. T;
   • kategorii B co najmniej przez okres 2 lat oraz pozwolenie na kierowanie tramwajem - dotyczy instruktorów ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania tramwajem;
  6. Kserokopię legitymacji instruktora - w przypadku rozszerzenia posiadanych uprawnień;
  7. Zaświadczenie o ukończeniu kursu dla kandydatów na instruktorów/wykładowców;
  8. Informację z Krajowego Rejestru Karnego potwierdzającą niekaralność za (ważna 6 miesięcy):
   • przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji,
   • przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej,
   • przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów,
   • prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie po użyciu innego podobnie działającego środka,
   • przestępstwo umyślne przeciwko życiu i zdrowia,
   • przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności;
  9. Dowód uiszczenia opłaty za egzamin sprawdzający kwalifikacje instruktorów/wykładowców - zgodnie z tabelą nr 1 pobierz
 3. OPŁATY:
  1. Opłata za wpis do ewidencji instruktorów/wykładowców - 50 zł
   Opłatę należy uiścić w formie bezgotówkowej na rachunek Starostwa Powiatowego w Gryfinie, BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna oddział Gryfino nr 28 1600 1462 1016 7989 6000 0030 (np. na poczcie, przelewem bankowym)
   Opłatę za egzamin na instruktora/wykładowcę należy uiścić na konto Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie na rachunek banku NBP o/o Szczecin 66 1010 1599 0055 9722 3100 0000.
  2. Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenia pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii 17,00 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).
   Opłatę skarbową należy uiścić w formie bezgotówkowej na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie - nr 92 1240 2092 9600 5055 5555 5555 (np. na poczcie, przelewem bankowym)
  Potwierdzenie wniesienia w/w opłat należy załączyć do wniosku.
 4. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
  Do 1 miesiąca po otrzymaniu od komisji egzaminacyjnej powołanej przez wojewodę, dokumentu potwierdzającego złożenie z wynikiem pozytywnym egzaminu sprawdzającego kwalifikacje.
 5. TRYB ODWOŁAWCZY:
  Od wydanej decyzji administracyjnej klientowi przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.
  W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Oznacza to, iż takiej decyzji nie można zaskarżyć do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.
 6. MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:
  Kancelaria Ogólna, ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino (parter) lub Sekretariat ul. 11 Listopada 16D, 74-101 Gryfino (I piętro).
 7. UWAGI:
  Starosta składa wniosek o wyznaczenie terminu egzaminu dla kandydata na instruktora nauki jazdy. Kandydaci informowani są o terminie i miejscu egzaminu wyznaczonym przez przewodniczącego komisji egzaminacyjnej powoływanej przez wojewodę.
  Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami:
  Ewidencję instruktorów/wykładowców prowadzi starosta właściwy ze względu na miejsce ich zamieszkania, który:
  1. wpisuje instruktora/wykładowcę do ewidencji, w drodze decyzji administracyjnej, za opłatą oraz po uiszczeniu opłaty ewidencyjnej (opłata ewidencyjna będzie obowiązywała od dnia 04.06.2018 r. - art. 138 a cyt. ustawy o kierujących pojazdami);
  2. nadaje instruktorowi numer ewidencyjny / nadaje numer oraz wydaje zaświadczenie o wpisie do ewidencji wykładowców,
  3. odmawia wpisu do ewidencji, w drodze decyzji administracyjnej, w przypadku gdy osoba nie spełnia wymagań bądź została skreślona z ewidencji w związku z dopuszczeniem się rażącego naruszenia przepisów w zakresie szkolenia;
  Zgodnie z art. 33 ust. 3a i art. 38 ust. 3a ustawy o kierujących pojazdami Starosta, wpisując osobę do ewidencji instruktorów/wykładowców w zakresie prawa jazdy kategorii:
  1. A - wpisuje z urzędu uprawnienia do szkolenia odpowiednio w zakresie prawa jazdy kategorii AM, A1 i A2;
  2. B, C lub D - wpisuje z urzędu uprawnienia do szkolenia odpowiednio w zakresie prawa jazdy kategorii B1, C1 lub D1;
  3. C+E lub D+E - wpisuje z urzędu uprawnienia do szkolenia w zakresie prawa jazdy kategorii B+E oraz odpowiednio w zakresie prawa jazdy kategorii C1+E lub D1+E;
  4. B+E, C+E lub D+E - wpisuje z urzędu uprawnienia do szkolenia w zakresie prawa jazdy kategorii T;
  5. C+E posiadającą uprawnienia do szkolenia w zakresie prawa jazdy kategorii D oraz prawo jazdy kategorii D+E - wpisuje z urzędu uprawnienia do szkolenia w zakresie prawa jazdy kategorii D+E.
  Instruktor/wykładowca jest obowiązany:
  1. przekazywać staroście:
   1. numer ewidencyjny ośrodka szkolenia lub numer ewidencyjny innego podmiotu, w którym prowadzi szkolenie - najpóźniej do dnia rozpoczęcia prowadzenia zajęć,
   2. informację o zmianie danych, o których mowa w art. 33 ust. 3 pkt 2-5 ustawy w terminie 14 dni od dnia ich zmiany,
  2. do dnia 7 stycznia każdego roku przedkładać staroście zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w roku ubiegłym w warsztatach doskonalenia zawodowego;
  3. Obowiązek, przedłożenia staroście zaświadczenia potwierdzającego uczestnictwo w warsztatach doskonalenia zawodowego, nie dotyczy osoby, która uzyskała po raz pierwszy uprawnienia instruktora w tym samym roku, w którym byłaby obowiązana uczestniczyć w warsztatach doskonalenia zawodowego.
 8. KLAUZULA INFORMACYJNA RODO
  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej "RODO", informuję, że:
  1. Administratorem danych osobowych jest Starosta Gryfiński ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino, tel: 91 415-31-82, e-mail starostwo@gryfino.powiat.pl.
  2. Inspektorem Ochrony Danych w STAROSTWIE jest Pan Leszek Morus, z którym można kontaktować się w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych kontakt@szczecinrodo.pl.
  3. Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz w stosownych przypadkach na podstawie art. 9 ust. 2 lit. g RODO w celu prowadzenia postępowania administracyjnego na podstawie przepisów prawa tj. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym a konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości załatwienia sprawy.
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, w szczególności: strony postępowania administracyjnego prowadzonego na podstawie ustawy Kodeks postępowania administracyjnego i ich pełnomocnicy, podmioty działające na prawach strony ww. postępowaniach administracyjnych i ich pełnomocnicy, a także biegli oraz podmioty, z którymi zawarte zostały umowy powierzenia przetwarzania danych.
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt 3 celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.
  6. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
   1. dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO;
   2. sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;
   3. usunięcia danych, w zakresie wynikającym z art. 17 RODO;
   4. ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO;
   5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w zakresie wynikającym z art. 21 Rozporządzenia.
   6. przenoszenia danych, w zakresie wynikającym z art. 20 RODO;
   7. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, na niezgodne z prawem przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych.
  7. Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w STAROSTWIE . Przy czym podanie danych jest:
   • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
   • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości realizacji czynności urzędowych lub niezawarcie umowy.
  8. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą przekazywane państwom trzecim.

data opublikowania: 2013-02-04 14:50:03
data ostatniej aktualizacji: 2022-07-07 15:22:00

Strona odwiedzona 5739 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Urszula Przetak
Informacja wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

 • e-Doręczenia
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
 • Nie masz szybkiego internetu? Zgo zapotrzebowanie na internet.gov.pl
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.