Strona główna biuletynu
Formularz wyszukiwania

Elektroniczny urząd

Załatwianie spraw - procedury

Wydział Komunikacji i Transportu
ul. 11 Listopada 16D, 74-101 Gryfino, tel. 91-416-24-50, 91-416-42-76, 91-404-50-00 wew. 205

Wydanie zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym

 1. PODSTAWA PRAWNA
  1. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym,
  2. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych,
  3. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie rozkładów jazdy.
 2. WYMAGANE DOKUMENTY
  1. wniosek o wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym pobierz PDF;
  2. załączniki:
   • kopia zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencji;
   • proponowany rozkład jazdy uwzględniający przystanki, godziny odjazdów środków transportowych, długość linii komunikacyjnej, podaną w kilometrach, i odległości między przystankami, kursy oraz liczbę pojazdów niezbędnych do wykonywania codziennych przewozów oraz informacje wymagane w rozdziale 2 Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie rozkładów jazdy;
   • schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczona linią komunikacyjną i przystankami;
   • potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z obiektów dworcowych i przystanków, dokonanego z ich właścicielami lub zarządzającymi;
   • zobowiązanie do zamieszczania informacji o godzinach odjazdów na tabliczkach przystankowych na przystankach;
   • cennik;
   • wykaz pojazdów, z określeniem ich liczby oraz liczby miejsc, którymi wnioskodawca zamierza wykonywać przewozy.
 3. OPŁATY
  Za wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozu osób w krajowym transporcie drogowym pojazdem samochodowym pobiera się opłaty w wysokości:
  1. 250 zł - zezwolenie wydane do 1 roku;
  2. 300 zł - zezwolenie wydane do 2 lat;
  3. 350 zł - zezwolenie wydane do 3 lat;
  4. 450 zł - zezwolenie wydane do 4 lat;
  5. 550 zł - zezwolenie wydane do 5 lat.
  • Za zmianę zezwolenia opłata wynosi 10% opłaty jak za wydanie zezwolenia.
  • Za wydanie wypisu z zezwolenia dla każdego pojazdu zgłoszonego we wniosku o udzielenie zezwolenia opłata wynosi 1% opłaty jak za wydanie zezwolenia.
  • Za wydanie wypisu z zezwolenia w przypadku zmiany zezwolenia opłata wynosi 5% opłaty jak za wydanie zezwolenia.
  • Za wydanie wypisu z zezwolenia w przypadku utraty albo zniszczenia wypisu opłata wynosi 1% opłaty jak za wydanie zezwolenia.
  • Za wydanie wypisu z zezwolenia na każdy pojazd niezgłoszony we wniosku o udzielenie zezwolenia, jeżeli zgłoszenie kolejnego pojazdu nie wymaga wydania nowego lub zmiany zezwolenia, opłata wynosi 11% opłaty jak za wydanie zezwolenia.
  • Za wydanie wtórnika zezwolenia, w przypadku jego utraty na skutek okoliczności niezależnych od przedsiębiorcy, opłata wynosi 10% opłaty jak za wydanie zezwolenia.
  • Za wydanie wtórnika zezwolenia, w przypadku jego utraty na skutek okoliczności zależnych od przedsiębiorcy, opłata wynosi 25% opłaty jak za wydanie zezwolenia.
  • Za przedłużenie ważności zezwolenia, opłata wynosi opłatę jak za wydanie zezwolenia.
  Opłatę należy uiścić w formie bezgotówkowej na rachunek Starostwa Powiatowego w Gryfinie, BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna oddział Gryfino nr 28 1600 1462 1016 7989 6000 0030 (np. na poczcie, przelewem bankowym)
  Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenia pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii 17,00 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).
  Opłatę skarbową należy uiścić w formie bezgotówkowej na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie - nr 92 1240 2092 9600 5055 5555 5555 (np. na poczcie, przelewem bankowym)
  Potwierdzenie wniesienia w/w opłat należy załączyć do wniosku.
 4. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
  Do 30 dni. Wnioski rozpatruje się wg kolejności ich złożenia.
 5. TRYB ODWOŁAWCZY
  Od wydanej decyzji administracyjnej klientowi przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.
  W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Oznacza to, iż takiej decyzji nie można zaskarżyć do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.
 6. MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
  Kancelaria Ogólna, ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino (parter) lub Sekretariat ul. 11 Listopada 16D, 74-101 Gryfino (I piętro).
 7. UWAGI
  1. Wykonywanie przewozów regularnych wymaga zezwolenia w krajowym transporcie drogowym - wydanego, w zależności od zasięgu tych przewozów przez starostę, na wykonywanie przewozów na liniach komunikacyjnych na obszarze powiatu;
  2. Udzielenie, odmowa udzielenia oraz zmiana zezwolenia następuje w drodze decyzji administracyjnej.
  3. Zezwolenie wydaje się na wniosek przedsiębiorcy.
  4. Podmioty prowadzące działalność w zakresie regularnego przewozu osób w krajowym transporcie drogowym, mogą ją wykonywać na podstawie posiadanych uprawnień, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2017 r.
  5. Zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym, których termin ważności upłynął w dniu 31 grudnia 2016r., zachowują ważność do dnia 31 grudnia 2017 r.
  6. Zgodnie z art. 22b ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym przewoźnik jest obowiązany zgłaszać na piśmie organowi, który udzielił zezwolenia, wszelkie zmiany danych, o których mowa w art. 22, nie później niż 14 dni od dnia ich powstania.
  Jeżeli zmiany obejmują dane zawarte w zezwoleniu, przedsiębiorca jest obowiązany wystąpić z wnioskiem o zmianę zezwolenia - art. 22b ust. 2 cyt. ustawy o transporcie drogowym. Wniosek o zmianę zezwolenia PDF

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej "RODO", informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Starosta Gryfiński ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino, tel: 91 415-31-82, e-mail starostwo@gryfino.powiat.pl.
 2. Inspektorem Ochrony Danych w STAROSTWIE jest Pan Leszek Morus, z którym można kontaktować się w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych kontakt@szczecinrodo.pl.
 3. Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz w stosownych przypadkach na podstawie art. 9 ust. 2 lit. g RODO w celu prowadzenia postępowania administracyjnego na podstawie przepisów prawa tj. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym a konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości załatwienia sprawy.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, w szczególności: strony postępowania administracyjnego prowadzonego na podstawie ustawy Kodeks postępowania administracyjnego i ich pełnomocnicy, podmioty działające na prawach strony ww. postępowaniach administracyjnych i ich pełnomocnicy, a także biegli oraz podmioty, z którymi zawarte zostały umowy powierzenia przetwarzania danych.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt 3 celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
  1. dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO;
  2. sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;
  3. usunięcia danych, w zakresie wynikającym z art. 17 RODO;
  4. ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO;
  5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w zakresie wynikającym z art. 21 Rozporządzenia.
  6. przenoszenia danych, w zakresie wynikającym z art. 20 RODO;
  7. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, na niezgodne z prawem przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych.
 7. Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w STAROSTWIE . Przy czym podanie danych jest:
  • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
  • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości realizacji czynności urzędowych lub niezawarcie umowy.
 8. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą przekazywane państwom trzecim.

data opublikowania: 2008-08-18 11:46:24
data ostatniej aktualizacji: 2022-07-11 09:50:26

Strona odwiedzona 4835 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Urszula Przetak
Informacja wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

 • e-Doręczenia
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
 • Nie masz szybkiego internetu? Zgo zapotrzebowanie na internet.gov.pl
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.