Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
Treść główna

Elektroniczny urząd

Załatwianie spraw - procedury

Wydział Komunikacji i Transportu
ul. 11 Listopada 16D, 74-101 Gryfino, tel. 91-416-24-50, 91-416-42-76, 91-404-50-00 wew. 205

Wydanie zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym

 1. PODSTAWA PRAWNA
  1. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 919 z późn. zm.);
  2. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1220).
  3. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie rozkładów jazdy (Dz.U. z 2018 r. poz. 202).
 2. WYMAGANE DOKUMENTY
  1. wniosek o wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym pobierz PDF;
  2. załączniki:
   • kopia zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencji;
   • proponowany rozkład jazdy uwzględniający przystanki, godziny odjazdów środków transportowych, długość linii komunikacyjnej, podaną w kilometrach, i odległości między przystankami, kursy oraz liczbę pojazdów niezbędnych do wykonywania codziennych przewozów oraz informacje wymagane w rozdziale 2 Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie rozkładów jazdy;
   • schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczona linią komunikacyjną i przystankami;
   • potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z obiektów dworcowych i przystanków, dokonanego z ich właścicielami lub zarządzającymi;
   • zobowiązanie do zamieszczania informacji o godzinach odjazdów na tabliczkach przystankowych na przystankach;
   • cennik;
   • wykaz pojazdów, z określeniem ich liczby oraz liczby miejsc, którymi wnioskodawca zamierza wykonywać przewozy.
 3. OPŁATY
  Za wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozu osób w krajowym transporcie drogowym pojazdem samochodowym pobiera się opłaty w wysokości:
  1. 250 zł - zezwolenie wydane do 1 roku;
  2. 300 zł - zezwolenie wydane do 2 lat;
  3. 350 zł - zezwolenie wydane do 3 lat;
  4. 450 zł - zezwolenie wydane do 4 lat;
  5. 550 zł - zezwolenie wydane do 5 lat.
  • Za zmianę zezwolenia opłata wynosi 10% opłaty jak za wydanie zezwolenia.
  • Za wydanie wypisu z zezwolenia dla każdego pojazdu zgłoszonego we wniosku o udzielenie zezwolenia opłata wynosi 1% opłaty jak za wydanie zezwolenia.
  • Za wydanie wypisu z zezwolenia w przypadku zmiany zezwolenia opłata wynosi 5% opłaty jak za wydanie zezwolenia.
  • Za wydanie wypisu z zezwolenia w przypadku utraty albo zniszczenia wypisu opłata wynosi 1% opłaty jak za wydanie zezwolenia.
  • Za wydanie wypisu z zezwolenia na każdy pojazd niezgłoszony we wniosku o udzielenie zezwolenia, jeżeli zgłoszenie kolejnego pojazdu nie wymaga wydania nowego lub zmiany zezwolenia, opłata wynosi 11% opłaty jak za wydanie zezwolenia.
  • Za wydanie wtórnika zezwolenia, w przypadku jego utraty na skutek okoliczności niezależnych od przedsiębiorcy, opłata wynosi 10% opłaty jak za wydanie zezwolenia.
  • Za wydanie wtórnika zezwolenia, w przypadku jego utraty na skutek okoliczności zależnych od przedsiębiorcy, opłata wynosi 25% opłaty jak za wydanie zezwolenia.
  • Za przedłużenie ważności zezwolenia, opłata wynosi opłatę jak za wydanie zezwolenia.
  Opłaty należy dokonać na konto Starostwa Powiatowego w Gryfinie: BNP PARIBAS BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA oddział Gryfino: 28 1600 1462 1016 7989 6000 0030;
  Za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii (nie dotyczy dokumentu poświadczonego notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniającego do odbioru dokumentu oraz pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu) - 17 zł.
  Opłatę skarbową można uiścić w formie gotówkowej w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie lub bezgotówkowej na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie - Bank PEKAO S.A. I/O Gryfino nr 92 1240 2092 9600 5055 5555 5555 za pośrednictwem Banków lub Poczty.
 4. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
  Do 30 dni. Wnioski rozpatruje się wg kolejności ich złożenia.
 5. TRYB ODWOŁAWCZY
  Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem Starosty Gryfińskiego.
 6. MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
  Kancelaria Ogólna, ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino (parter) lub Sekretariat ul. 11 Listopada 16D, 74-101 Gryfino (I piętro).
 7. UWAGI
  1. Wykonywanie przewozów regularnych wymaga zezwolenia w krajowym transporcie drogowym - wydanego, w zależności od zasięgu tych przewozów przez starostę, na wykonywanie przewozów na liniach komunikacyjnych na obszarze powiatu;
  2. Udzielenie, odmowa udzielenia oraz zmiana zezwolenia następuje w drodze decyzji administracyjnej.
  3. Zezwolenie wydaje się na wniosek przedsiębiorcy.
  4. Podmioty prowadzące działalność w zakresie regularnego przewozu osób w krajowym transporcie drogowym, mogą ją wykonywać na podstawie posiadanych uprawnień, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2017 r.
  5. Zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym, których termin ważności upłynął w dniu 31 grudnia 2016r., zachowują ważność do dnia 31 grudnia 2017 r.
  6. Zgodnie z art. 22b ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym przewoźnik jest obowiązany zgłaszać na piśmie organowi, który udzielił zezwolenia, wszelkie zmiany danych, o których mowa w art. 22, nie później niż 14 dni od dnia ich powstania.
  Jeżeli zmiany obejmują dane zawarte w zezwoleniu, przedsiębiorca jest obowiązany wystąpić z wnioskiem o zmianę zezwolenia - art. 22b ust. 2 cyt. ustawy o transporcie drogowym. pobierz PDF

data opublikowania: 2008-08-18 11:46:24
data ostatniej aktualizacji: 2021-10-06 09:17:09

Strona odwiedzona 4554 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Urszula Przetak
Informacja wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.