Strona główna biuletynu
Formularz wyszukiwania

Elektroniczny urząd

Załatwianie spraw - procedury

Wydział Komunikacji i Transportu
ul. 11 Listopada 16D, 74-101 Gryfino, tel. 91-416-24-50, 91-416-42-76, 91-404-50-00

Wydanie uprawnień diagnoście

 1. PODSTAWA PRAWNA:
  1. Art. 84 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. - Dz. U. z 2022 r. poz. 988), ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t.j. 2021 poz. 1923 ze zm.)
 2. WYMAGANE DOKUMENTY:
  1. Wniosek o wydanie uprawnień pobierz PDF, ZIP
  2. Starosta wydaje uprawnienie do wykonywania badań technicznych, jeżeli osoba ubiegająca się o jego wydanie posiada wymagane wykształcenie techniczne i praktykę, odbyła wymagane szkolenie oraz zdała egzamin kwalifikacyjny.
  3. Egzamin, przeprowadza za opłatą komisja powołana przez Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego.
  4. Przez wymagane wykształcenie techniczne i praktykę, rozumie się:
   • wyższe wykształcenie w obszarze nauk technicznych o specjalności samochodowej i udokumentowane 6 miesięcy praktyki w stacji kontroli pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów albo
   • średnie wykształcenie techniczne lub wykształcenie średnie branżowe, o specjalności samochodowej i udokumentowany rok praktyki w stacji kontroli pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów, albo
   • wyższe wykształcenie w obszarze nauk technicznych o specjalności innej niż samochodowa i udokumentowany rok praktyki w stacji kontroli pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów, albo
   • średnie wykształcenie techniczne lub wykształcenie średnie branżowe, o specjalności innej niż samochodowa i udokumentowane 2 lata praktyki w stacji kontroli pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów.
  5. Z obowiązku odbycia szkolenia, jest zwolniona osoba ubiegająca się o wydanie uprawnienia do wykonywania badań technicznych, która ukończyła studia wyższe na kierunku studiów w obszarze nauk technicznych obejmującym wiedzę i umiejętności w zakresie diagnostyki samochodowej.
  6. Zwolnienie, o którym mowa wyżej następuje na podstawie dołączonych do wniosku dokumentów poświadczających ukończenie studiów wyższych.
  7. Do okresu praktyki wlicza się praktykę objętą programem kształcenia na studiach, pod warunkiem że praktyka jest odbywana na podstawie umowy zawartej między uczelnią a stacją kontroli pojazdów lub podmiotem, o którym mowa w art. 86 ust. 1.
 3. OPŁATY:
  1. Opłata skarbowa za:
   1. udzielenie uprawnienia diagnosty do wykonywania badań technicznych pojazdów - 48,00 zł,
   2. złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub jego prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii - 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej)
  2. Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy Gryfino nr 92 1240 2092 9600 5055 5555 5555 (np. na poczcie, przelewem bankowym);
 4. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
  1 miesiąc.
 5. TRYB ODWOŁAWCZY:
  Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem Starosty Gryfińskiego. Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.
 6. MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:
  Kancelaria Ogólna, ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino (parter) lub Sekretariat ul. 11 Listopada 16D, 74-101 Gryfino (I piętro).
 7. UWAGI:
  Jeżeli diagnosta uzyska rozszerzenie zakresu uprawnień numer jego uprawnienia pozostaje niezmieniony; pod tym samym numerem zostaje dopisany nowy zakres uprawnień. Opłata skarbowa za zmianę uprawnienia wynosi 24,00 zł i należy jej dokonać na konto podane wyżej.
 8. KLAUZULA INFORMACYJNA RODO:
  W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 roku rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych i uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (dalej zwanym "RODO"), Starostwo Powiatowe w Gryfinie (dalej zwane "Urzędem") informuje, że od dnia 25 maja 2018 roku będą Państwu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Urząd.
  Jednocześnie na podstawie art. 13 RODO informujemy, że od dnia 25 maja 2018 roku aktualne będą poniższe informacje i zasady związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Urząd.
  1. Administratorem danych osobowych jest Starosta Gryfiński z siedzibą w Gryfinie, adres: ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino.
  2. Urząd wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez email: iod@gryfino.powiat.pl lub tel. 501 197 974
  3. Dane osobowe będą przetwarzane, gdy (art. 6 ust. 1 RODO):
   1. petent, którego dane dotyczą wyraził zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów,
   2. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest petent, którego dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie petenta, którego dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
   3. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
   4. przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów petenta, którego dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej,
   5. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
  4. Urząd zobowiązany jest do przechowywania dokumentów zawierających dane osobowe przez okresy wskazane przepisami prawa i zachowania zasady rozliczalności.
  5. Odbiorcami danych osobowych mogą być organy państwowe lub inne podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na Urzędzie obowiązków.
  6. Każdemu petentowi, którego dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (o ile dane przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody). Dla celów dowodowych Urząd prosi o wycofanie zgody w formie pisemnej na adres ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino lub elektronicznej (wiadomość email na adres iod@gryfino.powiat.pl. Nadto, w sytuacji gdy przetwarzanie, którego dokonujemy narusza przepisy RODO, petent posiada prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu wykonania ciążących na Urzędzie obowiązków.

data opublikowania: 2009-02-24 11:34:00
data ostatniej aktualizacji: 2023-05-19 09:36:53

Strona odwiedzona 4755 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Aneta Płóciennik-Śmiałkowska
Informacja wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

 • e-Doręczenia
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
 • Nie masz szybkiego internetu? Zgo zapotrzebowanie na internet.gov.pl
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.