Strona główna biuletynu
Formularz wyszukiwania

UWAGA

 1. Czasowe zamknięcie Filii Wydziału Komunikacji w Chojnie
  Ostatnia aktualizacja: 2024-05-24 09:59:44

Elektroniczny urząd

Załatwianie spraw - procedury

Wydział Komunikacji i Transportu
ul. 11 Listopada 16D, 74-101 Gryfino, tel. 91-416-24-50, 91-416-42-76, 91-404-50-00

Uzyskanie wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów

 1. PODSTAWA PRAWNA:
  1. Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz.988),
  2. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 162),
  3. Ustawa z dnia 16 listopad 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1923)
 2. WYMAGANE DOKUMENTY:
  • "Wniosek o wpis do rejestru pobierz PDF
  • Załączniki: Oświadczenie zawarte w art. 83a pkt 4 ustawy Prawo o ruchu drogowym, że:
   "Dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów są kompletne i zgodne z prawdą;
   Znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności gospodarczej z zakresie prowadzenia stacji kontroli pojazdów, określone w ustawie z dnia 20 czerwca 1997r.- Prawo o ruchu drogowym".
  • Oświadczenie powinno również zawierać:
   1. firmę przedsiębiorcy oraz jego miejsce zamieszkania albo siedzibę i adres;
   2. oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia;
   3. podpis osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy, ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.
 3. OPŁATY:
  1. Opłata skarbowa:
   • za dokonanie wpisu do rejestru działalności regulowanej Stacji Kontroli Pojazdów wynosi: 412,00 zł.
   • za zmianę wpisu związanego z rozszerzeniem działalności gospodarczej objętej wpisem - 206,00 zł
   • złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub jego prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii - 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

   Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy Gryfino nr 92 1240 2092 9600 5055 5555 5555 (np. na poczcie, przelewem bankowym);

 4. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
 5. 7 dni

 6. TRYB ODWOŁAWCZY:
 7. Odwołanie nie przysługuje

 8. MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:
  1. Kancelaria Ogólna Starostwa Powiatowego w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych 4.
  2. Sekretariat Starostwa Powiatowego w Gryfinie przy ul. 11 Listopada 16D - pokój nr 104.
 9. UWAGI:
  • Stację kontroli pojazdów może prowadzić przedsiębiorca, który:
  • posiada siedzibę lub miejsce zamieszkania w Polsce;
  • nie jest w stanie likwidacji lub upadłości;
  • nie był prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub przestępstwo przeciwko dokumentom - dotyczy osoby fizycznej lub członków organów osoby prawnej;
  • posiada wyposażenie kontrolno-pomiarowe oraz warunki lokalowe gwarantujące wykonywanie odpowiedniego zakresu badań technicznych pojazdów zgodnie ze szczegółowymi warunkami przeprowadzania tych badań;
  • zatrudnia uprawnionych diagnostów;
  • posiada poświadczenie zgodności wyposażenia i warunków lokalowych z wymaganiami odpowiednio do zakresu przeprowadzanych badań wpisanego do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów.
 10. KLAUZULA INFORMACYJNA RODO:
  1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej "RODO", informuję, że:
  2. Administratorem danych osobowych jest Starosta Gryfiński ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino, tel: 91 415-31-82, e-mail starostwo@gryfino.powiat.pl.
  3. Inspektorem Ochrony Danych w STAROSTWIE jest Pan Leszek Morus, z którym można kontaktować się w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych kontakt@szczecinrodo.pl.
  4. Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz w stosownych przypadkach na podstawie art. 9 ust. 2 lit. g RODO w celu prowadzenia postępowania administracyjnego na podstawie przepisów prawa tj. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym a konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości załatwienia sprawy.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, w szczególności: strony postępowania administracyjnego prowadzonego na podstawie ustawy Kodeks postępowania administracyjnego i ich pełnomocnicy, podmioty działające na prawach strony ww. postępowaniach administracyjnych i ich pełnomocnicy, a także biegli oraz podmioty, z którymi zawarte zostały umowy powierzenia przetwarzania danych.
  6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt 3 celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.
  7. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
   1. dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO;
   2. sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;
   3. usunięcia danych, w zakresie wynikającym z art. 17 RODO;
   4. ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO;
   5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w zakresie wynikającym z art. 21 Rozporządzenia.
   6. przenoszenia danych, w zakresie wynikającym z art. 20 RODO;
   7. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, na niezgodne z prawem przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych.
  8. Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Starostwie Powiatowym w Gryfinie . Przy czym podanie danych jest:
   • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
   • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości realizacji czynności urzędowych lub niezawarcie umowy.
  9. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą przekazywane państwom trzecim.

data opublikowania: 2011-12-23 14:54:56
data ostatniej aktualizacji: 2022-06-22 11:44:26

Strona odwiedzona 4779 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Aneta Płóciennik-Śmiałkowska
Informacja wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

 • e-Doręczenia
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
 • Nie masz szybkiego internetu? Zgo zapotrzebowanie na internet.gov.pl
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.