Strona główna biuletynu
Formularz wyszukiwania

Elektroniczny urząd

Załatwianie spraw - procedury

Wydział Komunikacji i Transportu
ul. 11 Listopada 16D, 74-101 Gryfino, tel. 91-416-24-50, 91-416-42-76, 91-404-50-00 wew. 205

Zezwolenie na przejazd pojazdu nienormatywnego

 1. PODSTAWA PRAWNA
  1. art. 64b oraz art. 64c ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym
  2. § 7 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych
  3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2021 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego
 2. WYMAGANE DOKUMENTY
  1. Wniosek o zezwolenie
   • Wzór wniosku o zezwolenie kategorii I (pobierz PDF)
   • Wzór wniosku o zezwolenie kategorii II/III/IV (pobierz PDF)
  2. Dowód wniesienia opłaty za wydanie zezwolenia
 3. OPŁATY
  Opłata administracyjna:
  Opłata za wydanie zezwolenia na przejazd po drogach publicznych pojazdu nienormatywnego:
  1. Zezwolenia kategorii I:
   • 100 zł - dla zezwolenia wydanego na okres 12 miesięcy.
  2. Zezwolenie kategorii II:
   • 200 zł - dla zezwolenia wydanego na okres miesiąca,
   • 400 zł - dla zezwolenia wydanego na okres 6 miesięcy,
   • 1200 zł - dla zezwolenia wydanego na okres 12 miesięcy,
   • 2000 zł - dla zezwolenia wydanego na okres 24 miesięcy.
  Opłatę należy uiścić w formie bezgotówkowej na rachunek Starostwa Powiatowego w Gryfinie, BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna oddział Gryfino nr 28 1600 1462 1016 7989 6000 0030 (np. na poczcie, przelewem bankowym). Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenia pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii 17,00 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).
  Opłatę skarbową należy uiścić w formie bezgotówkowej na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie - nr 92 1240 2092 9600 5055 5555 5555 (np. na poczcie, przelewem bankowym). Potwierdzenie wniesienia w/w opłat należy załączyć do wniosku.
 4. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
  Zezwolenie wydaje się po uiszczeniu opłaty, w terminie 3 dni roboczych od dnia złożenia wniosku o jego wydanie.
 5. TRYB ODWOŁAWCZY
  Zażalenie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu wydającego zaświadczenie (zażalenie składa się w Kancelarii). Zażalenie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia.
 6. MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
  Kancelaria Ogólna, ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino (parter) lub Sekretariat ul. 11 Listopada 16D, 74-101 Gryfino (I piętro).
 7. UWAGI
  1. Zezwolenie kategorii I jest wydawane na przejazd nienormatywnego pojazdu wolnobieżnego, ciągnika rolniczego albo zespołu pojazdów składającego się z pojazdu wolnobieżnego lub ciągnika rolniczego i przyczepy specjalnej. Zezwolenie wydaje się na okres 12 miesięcy na przejazd po drogach publicznych, z wyjątkiem dróg ekspresowych i autostrad, pojazdu nienormatywnego, którego długość, wysokość, naciski osi oraz rzeczywista masa całkowita nie są większe od dopuszczalnych oraz szerokość nie przekracza 3,5 m.
  2. Zezwolenie kategorii II na przejazd pojazdu nienormatywnego na czas określony wydaje się na przejazd po drogach publicznych pojazdu nienormatywnego, którego naciski osi i rzeczywista masa całkowita nie są większe od dopuszczalnych, szerokość nie przekracza 3,2 m., wysokość nie przekracza 4,3 m. oraz długość nie przekracza:
   1. 15 m dla pojedynczego pojazdu,
   2. 23 m dla zespołu pojazdów.
  3. W trakcie postępowania szczegółowe informacje udzielane są przez pracownika merytorycznego prowadzącego sprawę.
  4. Zezwolenie kategorii I - II wydaje starosta właściwy ze względu na siedzibę wnioskodawcy albo miejsce rozpoczęcia przejazdu.
  5. Zezwolenie kategorii III - V wydaje Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad.
  6. Zezwolenie kategorii V na przejazd pojazdu nienormatywnego jest wydawane na jednokrotny lub wielokrotny przejazd po drogach publicznych w wyznaczonym czasie, na trasie wyznaczonej w zezwoleniu. Zezwolenie wydaje się dla pojazdu, którego ruch, ze względu na jego wymiary, masę lub naciski osi, nie jest możliwy na podstawie zezwoleń kategorii I-IV.
  7. Zezwolenia kategorii II i III przy wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wydaje właściwy naczelnik urzędu celno-skarbowego.
 8. KLAUZULA INFORMACYJNA RODO
  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej "RODO", informuję, że:
  1. Administratorem danych osobowych jest Starosta Gryfiński ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino, tel: 91 415-31-82, e-mail starostwo@gryfino.powiat.pl.
  2. Inspektorem Ochrony Danych w STAROSTWIE jest Pan Leszek Morus, z którym można kontaktować się w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych kontakt@szczecinrodo.pl.
  3. Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz w stosownych przypadkach na podstawie art. 9 ust. 2 lit. g RODO w celu prowadzenia postępowania administracyjnego na podstawie przepisów prawa tj. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym a konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości załatwienia sprawy.
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, w szczególności: strony postępowania administracyjnego prowadzonego na podstawie ustawy Kodeks postępowania administracyjnego i ich pełnomocnicy, podmioty działające na prawach strony ww. postępowaniach administracyjnych i ich pełnomocnicy, a także biegli oraz podmioty, z którymi zawarte zostały umowy powierzenia przetwarzania danych.
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt 3 celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.
  6. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
   1. dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO;
   2. sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;
   3. usunięcia danych, w zakresie wynikającym z art. 17 RODO;
   4. ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO;
   5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w zakresie wynikającym z art. 21 Rozporządzenia.
   6. przenoszenia danych, w zakresie wynikającym z art. 20 RODO;
   7. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, na niezgodne z prawem przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych.
  7. Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w STAROSTWIE. Przy czym podanie danych jest:
   • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
   • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości realizacji czynności urzędowych lub niezawarcie umowy.
  8. 8. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą przekazywane państwom trzecim.

data opublikowania: 2010-02-10 13:10:46
data ostatniej aktualizacji: 2023-07-20 13:25:36

Strona odwiedzona 5394 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Agata Bosak
Informacja wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

 • e-Doręczenia
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
 • Nie masz szybkiego internetu? Zgo zapotrzebowanie na internet.gov.pl
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.