Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
Treść główna

Elektroniczny urząd

Załatwianie spraw - procedury

Wydział Komunikacji i Transportu
ul. 11 Listopada 16D, 74-101 Gryfino, tel. 91-416-24-50, 91-416-42-76, 91-404-50-00

Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego

 1. PODSTAWA PRAWNA
  1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady 96/26/WE (Dz. Urz. UE L 300 z 14.11.2009 s. 51 ze zm.);
  2. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 180 z późn. zm.);
  3. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1220).
 2. WYMAGANE DOKUMENTY
  1. wniosek o wydanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego pobierz PDF;
  2. załączniki:
   • oświadczenie osoby zarządzającej transportem pobierz PDF,
   • kopia certyfikatu kompetencji zawodowych;
   • dokumenty potwierdzające spełnienie warunków zdolności finansowej, o których mowa w art. 7 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, w wysokości:
    • 9000 EUR na pierwszy wykorzystywany pojazd silnikowy;
    • 5000 EUR na każdy dodatkowy wykorzystywany pojazd silnikowy lub zespół pojazdów, których dmc przekracza 3,5 tony;
    • 900 EUR na każdy dodatkowy wykorzystywany pojazd silnikowy lub zespół pojazdów, których dmc przekracza 2,5 t, ale nie przekracza 3,5 t.
   • w przypadku wykorzystywania przez przedsiębiorcę tylko pojazdów lub zespołów pojazdów, których dmc przekracza 2,5 t, ale nie przekracza 3,5 t dokumenty potwierdzające spełnienie warunków zdolności finansowej, o których mowa w art. 7 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, w wysokości:
    • 1 800 EUR na pierwszy wykorzystywany pojazd; oraz
    • 900 EUR na każdy dodatkowy wykorzystywany pojazd

  Aby wykazać zdolność finansową należy przedłożyć:
  • roczne sprawozdanie finansowe poświadczone przez audytora lub odpowiednio upoważnioną osobę, lub (w drodze odstępstwa):
  • zabezpieczenie w postaci gwarancji bankowej lub polisy ubezpieczeniowej, w tym polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności zawodowej z jednego lub kilku banków lub innych instytucji finansowych, w tym przedsiębiorstw ubezpieczeniowych, lub inny wiążący dokument stanowiący solidarną gwarancję za przedsiębiorcę na kwoty określone wyżej.
  • W przypadku braku poświadczonego rocznego sprawozdania finansowego za rok rejestracji przedsiębiorcy, organ zezwala, by przedsiębiorca wykazał zdolność finansową za pomocą poświadczenia , takiego jak:
   • gwarancja bankowa,
   • dokument umożliwiający przedsiębiorcy uzyskanie kredytu, wydany przez instytucję finansową.
  • oświadczenie przedsiębiorcy o dysponowaniu bazą eksploatacyjną pobierz PDF;
  • dowód uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wypisów z tego zezwolenia;
  • informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą osoby:
   1. będącej członkiem organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną lub komandytową, dyrektora wykonawczego, o którym mowa w art. 300 76 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych;
   2. prowadzącej działalność gospodarczą - w przypadku innego przedsiębiorcy,
   3. zarządzającej transportem lub uprawnionej na podstawie umowy do wykonywania zadań zarządzającego transportem w imieniu przedsiębiorcy - o niekaralności za przestępstwa w dziedzinach określonych w art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, wymienione w art. 5 ust. 2a;
   4. oświadczenie tych osób o niekaralności za poważne naruszenie, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, w tym najpoważniejsze naruszenie określone w załączniku IV do rozporządzenia (WE) nr 1071/2009 oraz o nieskazaniu poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej za przestępstwa w dziedzinach określonych w art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia (WE) nr 1071/2009 w zakresie spełniania wymogu dobrej reputacji pobierz PDF;

  Po uzyskaniu zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego przedsiębiorca przedkłada do organu wykaz pojazdów, którymi będzie wykonywał transport drogowy: pobierz PDF
 3. OPŁATY
  Opłata administracyjna za udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie przewozu osób i rzeczy wynosi 1000 zł.
  • za każdy wydany wypis w ilości pojazdów zgłoszonych do zezwolenia pobiera się opłatę w wysokości 11% podstawy do obliczenia opłaty jak za udzielenie zezwolenia;
  • za wydanie dodatkowego wypisu niezgłoszonego do wniosku o udzielenie zezwolenia pobiera się opłatę w wysokości 11% podstawy do obliczenia;
  • za wydanie wypisu w przypadku zmiany zezwolenia pobiera się opłatę w wysokości 5% podstawy do obliczenia;
  • za wydanie wypisu w innych przypadkach pobiera się opłatę w wysokości 1% podstawy do obliczenia;
  • za zmianę zezwolenia pobiera się opłatę w wysokości 10% opłaty podstawy do obliczenia jak za udzielenie zezwolenia;
  • za wydanie zezwolenia, w przypadku zmiany danych dotyczących adresu lub siedziby przedsiębiorcy, pobiera się opłatę 10% opłaty podstawy do obliczenia;
  • za wydanie wtórnika zezwolenia, w przypadku jego utraty na skutek okoliczności niezależnych od przedsiębiorcy, pobiera się opłatę w wysokości 10% opłaty podstawy do obliczenia;
  • za wydanie wtórnika zezwolenia, w przypadku jego utraty na skutek okoliczności zależnych od przedsiębiorcy, pobiera się opłatę w wysokości 25% opłaty podstawy do obliczenia;
  • za przeniesienie uprawnień wynikających z zezwolenia w przypadku śmierci osoby fizycznej posiadającej zezwolenie i wstąpienia na jej miejsce spadkobiercy, w tym również osoby fizycznej będącej wspólnikiem, w szczególności sp. jawnej lub komandytowej lub w przypadku połączenia, podziału lub przekształcenia przedsiębiorcy pobiera się opłatę w wysokości 5% opłaty podstawy do obliczenia.
  Opłaty należy dokonać na konto Starostwa Powiatowego w Gryfinie: BNP PARIBAS BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA oddział Gryfino: 28 1600 1462 1016 7989 6000 0030;
  Za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii (nie dotyczy dokumentu poświadczonego notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniającego do odbioru dokumentu oraz pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu) - 17 zł.
  Opłatę skarbową można uiścić w formie gotówkowej w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie lub bezgotówkowej na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie - Bank PEKAO S.A. I/O Gryfino nr 92 1240 2092 9600 5055 5555 5555 za pośrednictwem Banków lub Poczty
 4. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
  Do 3 miesięcy. Wnioski rozpatruje się wg kolejności ich złożenia.
 5. TRYB ODWOŁAWCZY
  Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem Starosty Gryfińskiego.
 6. MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
  Kancelaria Ogólna, ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino (parter) lub Sekretariat ul. 11 Listopada 16D, 74-101 Gryfino (I piętro).
 7. UWAGI
  Udzielenie, odmowa udzielenia, zmiana oraz zawieszenie lub cofnięcie zezwolenia następuje w drodze decyzji administracyjnej.
  1. Zezwolenie udziela się na czas nieoznaczony.
  2. Zezwolenie uprawnia do wykonywania przewozów wyłącznie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
  3. Zezwolenia nie można odstępować osobom trzecim ani przenosić z niej wynikających praw na osobę trzecią.
  4. Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym przewoźnik drogowy jest obowiązany zgłaszać na piśmie organowi, który udzielił zezwolenia, wszelkie zmiany danych, o których mowa w art. 7a cyt. ustawy, nie później niż w terminie 28 dni od dnia ich powstania.
  5. Zabrania się przedsiębiorcy posiadającemu zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencję wspólnotową:
   • posiadania wypisów z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencji w łącznej liczbie przekraczającej liczbę pojazdów, dla których został udokumentowany wymóg zdolności finansowej. Przedsiębiorca jest obowiązany zwrócić ponadliczbowe wypisy do organu, który je wydał w terminie 7 dni od dnia, w którym łączna liczba wypisów przekroczyła liczbę pojazdów, dla których został udokumentowany wymóg zdolności finansowej;
   • wykorzystywania do wykonywania krajowego transportu drogowego lub międzynarodowego transportu drogowego pojazdów samochodowych:
   • niezgłoszonych organowi wydającemu zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego;
   • zarejestrowanych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  6. W przypadku wykonywania transportu drogowego pojazdami lub zespołami pojazdów, których dmc przekracza 2,5 t, ale nie przekracza 3,5 t, nie wydaje się wypisu z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.

  Jeżeli zmiany obejmują dane zawarte w zezwoleniu, przedsiębiorca jest obowiązany wystąpić z wnioskiem o zmianę treści zezwolenia - art. 14 ust. 2 cyt. ustawy o transporcie drogowym. pobierz PDF

  Jeżeli zmiany polegają na zwiększeniu liczby pojazdów, przedsiębiorca jest obowiązany udokumentować zdolność finansową dla każdego zgłoszonego pojazdu samochodowego i może wystąpić z wnioskiem o wydanie dodatkowych wypisów z zezwolenia. pobierz PDF

  W przypadku utraty zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, przedsiębiorca jest obowiązany wystąpić o wydanie wtórnika zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego. pobierz PDF

  W przypadku utraty wypisu z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, przedsiębiorca jest zobowiązany, zgłosić ten fakt, występując z wnioskiem o wydanie wtórnika wypisu z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego. pobierz PDF

  Informacje dla przedsiębiorców zawarte w KREPTD
  Główny Inspektor Transportu Drogowego stworzył dla przedsiębiorców oraz zarządzających transportem usługę publiczną polegającą na udostępnieniu za pośrednictwem systemu ePUAP kompletu danych zgromadzonych na ich temat. Korzystanie z usługi daje przedsiębiorcą możliwość monitorowania danych zebranych na ich temat, w rezultacie przyczynia się do ich stałej aktualizacji.
  Do pobrania:

data opublikowania: 2017-02-15 12:35:57
data ostatniej aktualizacji: 2022-03-02 10:54:41

Strona odwiedzona 3917 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Edyta Celmer
Informacja wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.