Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
Treść główna

Elektroniczny urząd

Załatwianie spraw - procedury

Wydział Komunikacji i Transportu
ul. 11 Listopada 16D, 74-101 Gryfino, tel. 91-416-24-50, 91-416-42-76, 91-404-50-00

Wydawanie profilu kandydata na kierowcę /Wydanie prawa jazdy po egzaminie

 1. PODSTAWA PRAWNA
  art. 10 i 11 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (t.j.Dz. U. z 2021r., poz. 1212, ze zm.), § 5 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 września 2012 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2016 r. poz. 231, z późn. zm.)
 2. WYMAGANE DOKUMENTY
  1. Wniosek o wydanie prawa jazdy z własnoręcznym podpisem pobierz (PDF)
   Wniosek proszę drukować dwustronnie przy ustawieniu jak najmniejszego marginesu na drukarce laserowej o minimalnej rozdzielczości 600 dpi przy zachowaniu pełnego nasycenia czerni. W przypadku wypisania wniosku na nieprawidłowo wydrukowanym formularzu konieczne jest ponowne jego złożenie na właściwym druku dostępnym w urzędzie
  2. Załączniki:
   • kolorową fotografię o wymiarach 35 x 45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami; fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku; osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami; w takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.; osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny - w takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej; dopuszcza się załączanie zdjęcia wykonanego techniką cyfrową zapisanego na zewnętrznym nośniku danych;
   • orzeczenie lekarskie wystawione przez lekarza uprawnionego do badania kierowców stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem,
   • orzeczenie psychologiczne do kategorii C1, C, D1, D, C1E, CE, D1E, DE, stwierdzające brak przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem,
   • pisemna zgoda rodzica lub opiekuna prawnego, jeżeli osoba ubiegająca się o wydanie Profilu Kandydata na Kierowcę nie ukończyła 18 lat,
   • kserokopia posiadanego prawa jazdy (jeżeli ma już wydane)
  3. Do wglądu:
   • dowód osobisty lub paszport z potwierdzeniem zamieszkania,
   • pisemne pełnomocnictwo w przypadku działania przez pełnomocnika
 3. OPŁATY
  Wydanie PKK jest bezpłatne
  Po zdanym egzaminie w WORD, wnieś opłatę za prawo jazdy w wysokości 100,50 zł
  Opłatę należy uiścić w formie bezgotówkowej na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie nr 28 1600 1462 1016 7989 6000 0030 za pośrednictwem Banków lub Poczty.
  Opłatę za dokumenty można dokonać kartą płatniczą na stanowisku przy którym załatwiasz sprawę.
  W przypadku wnoszenia opłaty ewidencyjnej łącznie z innymi opłatami, na dowodzie wpłaty wyodrębnia się kwoty poszczególnych opłat. 100,00 prawo jazdy + 0,50 opłata ewidencyjna.
  Ważne!
  Bez dostarczenia opłaty nie zrealizujemy zamówienia na produkcję prawa jazdy w PWPW.
  Opłata skarbowa: za ewentualne upoważnienie 17,00 zł. (opłata obowiązkowa tylko w przypadku upoważnienia przez właściciela innej osoby do załatwienia sprawy w urzędzie)
 4. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
  Do dwóch dni roboczych.
 5. TRYB ODWOŁAWCZY
  Od decyzji odmawiającej wydania prawa możesz odwołać się do Samorządowego Kolegium Od-woławczego w Szczecinie. Odwołanie składasz tam, gdzie załatwiałeś sprawę. Masz na to 14 dni.
 6. MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
  • Wydział Komunikacji i Transportu w Gryfinie ul. 11 Listopada 16 d - sala obsługi interesantów,
  • Filia Wydziału Komunikacji i Transportu w Chojnie ul. Dworcowa 1- Sala Obsługi Interesantów
 7. UWAGI
  • Rejestr lekarzy uprawnionych do badania kierowców prowadzi Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego: www.wzp.pl.
  • Obowiązek okazania dokumentu tożsamości dotyczy również osób nieletnich.

Rezerwacji kolejki internetowo można dokonać pod adresem: https://bezkolejki.eu/spgryfino

Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej "RODO", informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Gryfinie ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino, tel: 91 415-31-82, e-mail starostwo@gryfino.powiat.pl.
 2. Inspektorem Ochrony Danych w STAROSTWIE jest Pan Leszek Morus, z którym można kontaktować się w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych kontakt@szczecinrodo.pl.
 3. Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz w stosownych przypadkach na podsta-wie art. 9 ust. 2 lit. g RODO w celu prowadzenia postępowania administracyjnego na podstawie przepisów prawa tj. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. Podanie danych osobowych jest obo-wiązkiem ustawowym a konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości załatwienia sprawy.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, w szczegól-ności: strony postępowania administracyjnego prowadzonego na podstawie ustawy Kodeks postepowania administracyj-nego i ich pełnomocnicy, podmioty działające na prawach strony ww. postępowaniach administracyjnych i ich pełnomoc-nicy, a także biegli oraz podmioty, z którymi zawarte zostały umowy powierzenia przetwarzania danych.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt 3 celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
  1. dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO;
  2. sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;
  3. usunięcia danych, w zakresie wynikającym z art. 17 RODO;
  4. ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO;
  5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w zakresie wynikającym z art. 21 Rozporządzenia.
  6. przenoszenia danych, w zakresie wynikającym z art. 20 RODO;
  7. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, na nie-zgodne z prawem przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych.
 7. Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w STAROSTWO . Przy czym poda-nie danych jest:
  • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
  • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepoda-nia danych będzie brak możliwości realizacji czynności urzędowych lub niezawarcie umowy.
 8. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą przekazywane państwom trzecim.

data opublikowania: 2015-04-29 10:44:47
data ostatniej aktualizacji: 2022-05-13 14:48:07

Strona odwiedzona 9175 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Aneta Płóciennik-Śmiałkowska
Informacja wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.