Strona główna biuletynu
Formularz wyszukiwania

Elektroniczny urząd

Załatwianie spraw - procedury

Wydział Komunikacji i Transportu
ul. 11 Listopada 16D, 74-101 Gryfino, tel. 91-416-24-50, 91-416-42-76, 91-404-50-00

Usunięcie pojazdu z drogi - koszty usunięcia - przepadek pojazdu

- art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym.

 1. Pojazd usuwany jest z drogi na koszt właściciela w przypadku:
  1. pozostawienia pojazdu w miejscu, gdzie jest to zabronione i utrudnia ruch lub w inny sposób zagraża bezpieczeństwu;
  2. nieokazania przez kierującego dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu lub dowodu opłacenia składki za to ubezpieczenie, jeżeli pojazd ten jest zarejestrowany w kraju, o którym mowa w art. 129 ust. 2 pkt 8 lit. c;
  3. przekroczenia wymiarów, dopuszczalnej masy całkowitej lub nacisku osi określonych w przepisach ruchu drogowego, chyba że istnieje możliwość skierowania pojazdu na pobliską drogę, na której dopuszczalny jest ruch takiego pojazdu;
  4. pozostawienia pojazdu nieoznakowanego kartą parkingową, w miejscu przeznaczonym dla pojazdu kierowanego przez osoby wymienione w art. 8 ust. 1 i 2;
  5. pozostawienia pojazdu w miejscu obowiązywania znaku wskazującego, że zaparkowany pojazd zostanie usunięty na koszt właściciela;
  6. kierowania nim przez osobę nieposiadającą uprawnienia do kierowania pojazdami albo której zatrzymano prawo jazdy i nie ma możliwości zabezpieczenia pojazdu poprzez przekazanie go osobie znajdującej się w nim i posiadającej uprawnienie do kierowania tym pojazdem, chyba że otrzymała ona pokwitowanie, o którym mowa w art. 135 ust. 2.
  1a. Pojazd jest usuwany z drogi na koszt wykonującego przejazd drogowy w przypadku o którym mowa w art. 140ad ust. 7 ustawy Prawo o ruchu drogowym;
 2. Pojazd może być usunięty z drogi na koszt właściciela, jeżeli nie ma możliwości zabezpieczenia go w inny sposób, w przypadku gdy:
  1. kierowała nim osoba:
   1. znajdująca się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu albo środka działającego podobnie do alkoholu,
   2. nieposiadająca przy sobie wymaganych dokumentów uprawniających do kierowania lub używania pojazdu;
  2. jego stan techniczny zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego, powoduje uszkodzenie drogi albo narusza wymagania ochrony środowiska.
  2a. Od usunięcia pojazdu odstępuje się, jeżeli przed wydaniem dyspozycji usunięcia pojazdu lub w trakcie usuwania pojazdu ustaną przyczyny jego usunięcia. Jeżeli wydanie dyspozycji usunięcia pojazdu w przypadkach, o których mowa w ust. 1-2, spowodowało powstanie kosztów, do ich pokrycia jest obowiązany właściciel pojazdu. Przepis ust. 10i stosuje się odpowiednio.
 3. Pojazd może być przemieszczony lub usunięty z drogi, jeżeli utrudnia prowadzenie akcji ratowniczej.
 4. Dyspozycję przemieszczenia lub usunięcia pojazdu z drogi wydaje:
  1. policjant - w sytuacjach, o których mowa w ust. 1-3;
  2. strażnik gminny (miejski) - w sytuacjach, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 4 i 5;
  3. osoba dowodząca akcją ratowniczą - w sytuacji, o której mowa w ust. 3.
  Usunięcie pojazdu na parking może nastąpić na podstawie art. 95 ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym, w przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązków lub warunków przewozu drogowego przez podmiot wykonujący przewóz drogowy lub inne czynności związane z tym przewozem osoba przeprowadzająca kontrolę na drodze zatrzymuje, za pokwitowaniem, dokumenty podlegające kontroli i kieruje lub usuwa pojazd, na koszt podmiotu wykonującego przewóz drogowy, na najbliższy parking strzeżony, jeżeli:
  1. nie pobrano kaucji - w przypadku podmiotu, o którym mowa w art. 94 ust. 3,
  2. nie usunięto stwierdzonych nieprawidłowości, lub
  3. zakaz lub ograniczenie ruchu uniemożliwia dalsza jazdę.
  Zwrot pojazdu z parkingu następuje, odpowiednio po:
  1. przekazaniu kaucji przez podmiot wykonujący przewóz drogowy, na zasadach o których mowa w art. 94 ust. 4 i 5 ustawy o transporcie drogowym lub;
  2. usunięcia przyczyny umieszczenia pojazdu na parkingu.
 5. Opłaty za usunięcie i przechowywanie pojazdu należy wnosić na konto Starostwa Powiatowego w Gryfinie nr 28 1600 1462 1016 7989 6000 0030 W tyt. należy zaznaczyć:
  "Za usunięcie i przechowywanie pojazdu na parkingu z podaniem marki i nr rejestracyjnego pojazdu". Wysokość opłaty ustalona jest na podstawie uchwały Rady Powiatu nr XXXII/234/2021 z dnia 25.11.2021 r.
  Parking strzeżony: Pomoc Drogowa, Parking Strzeżony Eugeniusz Brzuskiewicz,
  Gryfino, ul. Pomorska 58 - Tel. kontaktowy: 601 754 768.

UWAGA! Starosta w stosunku do pojazdu usuniętego z drogi, w przypadkach określonych w ust. 1 lub 2, występuje do sądu z wnioskiem o orzeczenie jego przepadku na rzecz powiatu, jeżeli prawidłowo powiadomiony właściciel lub osoba uprawniona nie odebrała pojazdu w terminie 3 miesięcy od dnia jego usunięcia. Powiadomienie zawiera pouczenie o skutkach nieodebrania pojazdu.


Przepadek pojazdu na rzecz powiatu w przypadku, jeżeli prawidłowo powiadomiony właściciel lub osoba uprawniona nie odebrała pojazdu w terminie 3 miesięcy od dnia jego usunięcia.

Jeżeli właściciel lub osoba uprawniona nie odebrała pojazdu w terminie 3 miesięcy od dnia jego usunięcia lub w terminie 4 miesięcy od dnia usunięcia pojazdu nie został ustalony jego właściciel lub osoba uprawniona do jego odbioru mimo, że w jej poszukiwaniu dołożono należytej staranności, po otrzymaniu informacji od jednostki prowadzącej parking oraz dokumentów od jednostki wydającej dyspozycje usunięcia pojazdu starosta występuje do sądu z wnioskiem o orzeczenie przepadku pojazdu na rzecz powiatu.

Do momentu wydania prawomocnego orzeczenia sądu o przepadku pojazdu na rzecz powiatu właściciel ma prawo odebrać pojazd (swoją własność) z parkingu po uiszczeniu wymaganej opłaty i ewentualnym okazaniu zezwolenia.

W przypadku orzeczenia przez sąd przepadku pojazdu na rzecz Powiatu Gryfińskiego, po uzyskaniu prawomocnego orzeczenia sądu i klauzuli wykonalności Wydział Komunikacji i Transportu wykonuje orzeczenie w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji jak niżej:

 1. Powołany biegły skarbowy określa stan techniczny i wartość rynkową pojazdu.
 2. Komisja powołana zarządzeniem Starosty Gryfińskiego nr 42/2017 z dnia 21.04.2017 r. dokonuje oceny przydatności pojazdu, który stał się własnością Powiatu Gryfińskiego na podstawie ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym - proponując sposób likwidacji poprzez sprzedaż, nieodpłatne przekazanie lub zniszczenie pojazdu w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
 3. Koszty związane z usuwaniem, przechowywaniem, oszacowaniem, sprzedażą lub zniszczeniem pojazdu powstałe od momentu wydania dyspozycji jego usunięcia do zakończenia postępowania ponosi osoba będąca właścicielem tego pojazdu w dniu wydania dyspozycji usunięcia pojazdu. Decyzję o zapłacie tych kosztów wydaje starosta.
 4. Jeżeli w chwili usunięcia pojazd znajdował się we władaniu osoby dysponującej nim na podstawie innego niż własność tytułu prawnego, osoba ta jest zobowiązana solidarnie do pokrycia kosztów.
 5. Termin płatności należności ustalonych decyzja wynosi 30 dni od dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna. Odsetki ustawowe nalicza się od dnia następującego po upływie terminu płatności. Należności te wraz z odsetkami podlegają egzekucji w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Starosta Gryfiński informuje, iż na podstawie art. 130a ust. 5f ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j.- Dz. U. z 2020 r. poz. 110 ze zm.):

Do usuwania pojazdów z dróg na terenie Powiatu Gryfińskiego wyznaczono -
Przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą:
"POMOC DROGOWA, PARKING STRZEŻONY Eugeniusz Brzuskiewicz",
ul. Pomorska 58, 74-100 Gryfino, tel. kontaktowy 601 754 768.

Do prowadzenia parkingu strzeżonego, na którym przechowywane są pojazdy usunięte z dróg wyznaczono przedsiębiorstwo:
"BAGRAS Spółka Jawna", Grażyna Pawłowska, ul. Emilii Plater 89, 71-635 Szczecin
telefon kontaktowy: 604 159 877

Miejsce prowadzenia parkingu: 74-100 Gardno, ul. Żelisławiecka 10f,
tel. kontaktowy: 697 519 986

data opublikowania: 2015-06-03 12:04:03
data ostatniej aktualizacji: 2022-02-11 14:55:04

Strona odwiedzona 2345 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Urszula Przetak
Informacja wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

 • e-Doręczenia
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
 • Nie masz szybkiego internetu? Zgo zapotrzebowanie na internet.gov.pl
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.