Strona główna biuletynu
Formularz wyszukiwania

Elektroniczny urząd

Załatwianie spraw - procedury

Wydział Komunikacji i Transportu
ul. 11 Listopada 16D, 74-101 Gryfino, tel. 91-416-24-50, 91-416-42-76, 91-404-50-00

Kontrola przedsiębiorcy wykonującego krajowy transport drogowy

 1. PODSTAWA PRAWNA:
  • rozdział 5 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - prawo przedsiębiorców;
  • art. 84 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym;
  • Regulamin Kontroli Wewnętrznej - załącznik do Zarządzenia Nr 76/2006 Starosty Gryfińskiego z dnia 24 lipca 2006 r. oraz załącznik do Zarządzenia Nr 76/2023 Starosty Gryfińskiego z dnia 28 września 2023 r.
  Kontrole planuje się i przeprowadza po uprzednim dokonaniu analizy prawdopodobieństwa naruszenia prawa w ramach wykonywania działalności gospodarczej. Analiza obejmuje identyfikację obszarów podmiotowych i przedmiotowych, w których ryzyko naruszenia przepisów jest największe. Sposób przeprowadzenia analizy określa organ kontroli lub organ nadrzędny - art. 47 ust. 1 cyt. ustawy prawo przedsiębiorców.
  Analizy prawdopodobieństwa naruszenia prawa nie stosuje się do kontroli:
  1. w przypadku gdy organ kontroli poweźmie uzasadnione podejrzenie:
   1. zagrożenia życia lub zdrowia,
   2. popełnienia przestępstwa lub wykroczenia,
   3. popełnienia przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego,
   4. innego naruszenia prawnego zakazu lub niedopełnienia prawnego obowiązku - w wyniku działalności gospodarczej objętej kontrolą;
  2. działalności przedsiębiorców w zakresie objętym nadzorem, o którym mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym
  3. w przypadku gdy jest ona niezbędna do przeprowadzenia postępowania w celu sprawdzenia wykonania zaleceń pokontrolnych organu, wykonania decyzji albo postanowień nakazujących usunięcie naruszeń prawa, w związku z przeprowadzoną kontrolą, albo do sprawdzenia wykonania wezwania, o którym mowa w art. 21a ust. 1, zobowiązania, o którym mowa w art. 21a ust. 2, lub weryfikacji powiadomienia, o którym mowa w art. 21a ust. 5 lub 6.
 2. WYMAGANE DOKUMENTY:
  Aktualne na dzień kontroli dokumenty, pisemne wyjaśnienia i inne nośniki informacji oraz wszelkie dane mające związek z kontrolą, tj.:
  1. Dokument potwierdzający posiadanie rzeczywistej i stałej siedziby w jednym z państw członkowskich (dotyczy zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego);
  2. Wykaz pojazdów samochodowych z określeniem ich liczby oraz liczby miejsc, którymi wnioskodawca wykonuje przewozy wraz z kserokopiami dowodów rejestracyjnych z ważnymi badaniami technicznymi, a w przypadku gdy przedsiębiorca nie jest właścicielem tych pojazdów - również dokument potwierdzający prawo do dysponowania nimi (nie dotyczy pośrednictwa);
  3. Dokument potwierdzający dysponowanie bazą eksploatacyjną wraz ze wskazaniem adresu bazy - w przypadku innego adresu bazy eksploatacyjnej niż adres siedziby należy dołączyć dokument potwierdzający prawo do użytkowania (dotyczy zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego);
  4. Oświadczenie członków organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną lub komandytową lub osoby prowadzącej działalność gospodarczą o spełnianiu wymogu dobrej reputacji, o którym mowa w art. 5c ust. 1 pkt 1 cyt. ustawy o transporcie drogowym (dotyczy licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym, licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą, licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy);
  5. Dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań, o których mowa w art. 39a ust. 1 pkt. 2 - 4 ustawy o transporcie drogowym:
   • prawo jazdy przedsiębiorcy osobiście wykonującego przewozy, zatrudnionych przez niego kierowców oraz osób niezatrudnionych przez przedsiębiorcę, lecz wykonujących osobiście przewóz na jego rzecz;
   • orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy przedsiębiorcy osobiście wykonującego przewozy, zatrudnionych przez niego kierowców oraz osób niezatrudnionych przez przedsiębiorcę, lecz wykonujących osobiście przewóz na jego rzecz;
   • Orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy przedsiębiorcy osobiście wykonującego przewozy, zatrudnionych przez niego kierowców oraz osób niezatrudnionych przez przedsiębiorcę, lecz wykonujących osobiście przewóz na jego rzecz;
   (dotyczy licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym, licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą);
  6. Zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego przedsiębiorcy i osoby zarządzającej transportem (dotyczy zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego) lub zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego przedsiębiorcy osobiście wykonującym przewozy, zatrudnionych przez niego kierowców oraz osób niezatrudnionych przez przedsiębiorcę, lecz wykonujących osobiście przewóz na jego rzecz (dotyczy licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym, oraz licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą);
  7. Oświadczenie o niekaralności przedsiębiorcy i osoby zarządzającej transportem (dotyczy zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego);
  8. Dokumenty potwierdzające sytuację finansową zapewniającą prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego;
  9. Kserokopia certyfikatu kompetencji zawodowych przedsiębiorcy lub osoby zarządzającej transportem drogowym w przedsiębiorstwie oraz oświadczenie osoby zarządzającej transportem (dotyczy licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy oraz zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego);
  10. Książka kontroli przedsiębiorcy.
 3. OPŁATY:
  Nie pobiera się.
 4. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
  Po upływie 7 dni i nie później niż przed upływem 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli.
  Czas trwania wszystkich kontroli przedsiębiorcy nie może przekroczyć:
  • w przypadku mikroprzedsiębiorcy - tj. przedsiębiorcy, który m.in. zatrudnia mniej niż 10 pracowników - do 12 dni,
  • w przypadku małego przedsiębiorcy - tj. przedsiębiorcy, który m.in. zatrudnia mniej niż 50 pracowników - do 18 dni,
  • w przypadku średniego przedsiębiorcy - tj. przedsiębiorcy, który m.in. zatrudnia mniej niż 250 pracowników - do 24 dni,
  • w przypadku pozostałych przedsiębiorców - do 48 dni.
 5. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
  Wydział Komunikacji i Transportu w Gryfinie
 6. TRYB ODWOŁAWCZY:
  W terminie 3 dni roboczych od dnia wszczęcia kontroli, bądź przekroczenia limitu określonego w ustawie czasu trwania kontroli, przysługuje przedsiębiorcy prawo wniesienia uzasadnionego sprzeciwu na podjęcie i wykonywanie czynności kontrolnych z naruszeniem stosownych przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej do organu kontrolującego. Nierozpatrzenie sprzeciwu w terminie 3 dni jest równoznaczne z odstąpieniem od czynności kontrolnych.
 7. UWAGI:
  1. Rozpoczęcie kontroli następuje po okazaniu legitymacji służbowej oraz doręczeniu upoważnienia do przeprowadzenia kontroli.
  2. Osoby upoważnione do przeprowadzenia kontroli mają prawo do: wstępu na teren przedsiębiorcy, w tym do pomieszczeń, gdzie prowadzi on działalność gospodarczą, w dniach i godzinach, w których jest lub powinna być wykonywana ta działalność, oraz wstępu do pojazdów użytkowanych przez przedsiębiorcę.
  3. Kontrola lub poszczególne czynności kontrolne, za zgodą kontrolowanego, mogą być przeprowadzane również w siedzibie organu kontroli.
  4. Czynności kontrolne przeprowadza się w obecności przedsiębiorcy lub osoby przez niego upoważnionej.
  5. W przypadku wykonywania krajowego niezarobkowego przewozu drogowego niezgodnie z wydanym zaświadczeniem starosta, w drodze decyzji, stwierdza nieważność zaświadczenia.
  6. Kontrolę przeprowadza się co najmniej raz na 5 lat.

data opublikowania: 2017-02-10 11:36:22
data ostatniej aktualizacji: 2023-11-09 12:21:20

Strona odwiedzona 1604 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Agata Bosak
Informacja wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

 • e-Doręczenia
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
 • Nie masz szybkiego internetu? Zgo zapotrzebowanie na internet.gov.pl
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.