Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
Treść główna

Elektroniczny urząd

Załatwianie spraw - procedury

Wydział Komunikacji i Transportu
ul. 11 Listopada 16D, 74-101 Gryfino, tel. 91-416-24-50, 91-416-42-76, 91-404-50-00

Kontrola przedsiębiorcy wykonującego krajowy transport drogowy

 1. PODSTAWA PRAWNA:
  rozdział 5 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 162)., art. 84 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 919 z późn. zm.), Regulamin Kontroli Wewnętrznej - załącznik do Zarządzenia Nr 76/2006 Starosty Gryfińskiego z dnia 24 lipca 2006 r. oraz Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 12/2017 Starosty Gryfińskiego z dnia 2 lutego 2017 r.

  Kontrole planuje się i przeprowadza po uprzednim dokonaniu analizy prawdopodobieństwa naruszenia prawa w ramach wykonywania działalności gospodarczej. Analiza obejmuje identyfikację obszarów podmiotowych i przedmiotowych, w których ryzyko naruszenia przepisów jest największe. Sposób przeprowadzenia analizy określa organ kontroli lub organ nadrzędny - - art. 47 ust. 1 cyt. ustawy prawo przedsiębiorców.

  Analizy prawdopodobieństwa naruszenia prawa nie stosuje się do kontroli:
  1. w przypadku gdy organ kontroli poweźmie uzasadnione podejrzenie:
   1. zagrożenia życia lub zdrowia,
   2. popełnienia przestępstwa lub wykroczenia,
   3. popełnienia przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego,
   4. innego naruszenia prawnego zakazu lub niedopełnienia prawnego obowiązku
   • w wyniku wykonywania tej działalności;
  2. działalności przedsiębiorców w zakresie objętym nadzorem, o którym mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2059).;
  3. w przypadku gdy jest ona niezbędna do przeprowadzenia postępowania w celu sprawdzenia wykonania zaleceń pokontrolnych organu lub wykonania decyzji nakazujących usunięcie naruszeń prawa, w związku z przeprowadzoną kontrolą - art. 47 ust. 2 cyt. prawo przedsiębiorców
 2. WYMAGANE DOKUMENTY:
  Aktualne na dzień kontroli dokumenty, pisemne wyjaśnienia i inne nośniki informacji oraz wszelkie dane mające związek z kontrolą, tj.:
  1. Zezwolenie/licencja;
  2. Dokument potwierdzający posiadanie rzeczywistej i stałej siedziby w jednym z państw członkowskich (dotyczy zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego);
  3. Dokument potwierdzający dysponowanie bazą eksploatacyjną (dotyczy zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego);
  4. W przypadku innego adresu bazy eksploatacyjnej niż adres siedziby należy dołączyć dokument potwierdzający prawo do użytkowania;
  5. Certyfikat kompetencji zawodowych przedsiębiorcy lub osoby zarządzającej transportem drogowym w przedsiębiorstwie
  6. Oświadczenie osoby zarządzającej transportem;
  7. Oświadczenie o niekaralności przedsiębiorcy i osoby zarządzającej transportem;
  8. Dokument potwierdzający spełnienie wymogu dobrej reputacji przedsiębiorcy i osoby pełniącej funkcję zarządzającego transportem w formie informacji z Krajowego Rejestru Karnego (ważne 1 miesiąc od daty wystawienia);
  9. Dokumenty potwierdzające posiadanie przez przedsiębiorcę zdolności finansowej:
   • roczne sprawozdanie finansowe potwierdzone przez audytora lub odpowiednio upoważnioną osobę, że co roku dysponuje kapitałem i rezerwami o wartości co najmniej równej 9.000 EUR w przypadku wykorzystywania tylko jednego pojazdu i 5.000 EUR na każdy dodatkowy wykorzystywany pojazd lub
   • przedsiębiorca może wykazać swoją zdolność finansową za pomocą gwarancji bankowej lub ubezpieczenia, w tym ubezpieczenia odpowiedzialności zawodowej,
  10. Oświadczenie potwierdzające, że w stosunku do zatrudnionych kierowców, a także do innych osób niezatrudnionych przez przedsiębiorcę lecz wykonujących osobiście przewóz na jego rzecz, nie orzeczono zakazu wykonywania zawodu kierowcy (nie dotyczy pośrednictwa);
  11. Wykaz pojazdów samochodowych z określeniem ich liczby oraz liczby miejsc, którymi wnioskodawca wykonuje przewozy wraz z kserokopiami krajowych dokumentów dopuszczających pojazd do ruchu, a w przypadku gdy przedsiębiorca nie jest właścicielem tych pojazdów - również dokument potwierdzający prawo do dysponowania nimi (nie dotyczy pośrednictwa);
  12. Książka kontroli przedsiębiorcy.
 3. OPŁATY:
  Nie pobiera się.
 4. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
  Po upływie 7 dni i nie później niż przed upływem 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli.
  Czas trwania wszystkich kontroli przedsiębiorcy nie może przekroczyć:
  • w przypadku mikroprzedsiębiorcy - tj. przedsiębiorcy, który m.in. zatrudnia mniej niż 10 pracowników - do 12 dni,
  • w przypadku małego przedsiębiorcy - tj. przedsiębiorcy, który m.in. zatrudnia mniej niż 50 pracowników - do 18 dni,
  • w przypadku średniego przedsiębiorcy - tj. przedsiębiorcy, który m.in. zatrudnia mniej niż 250 pracowników - do 24 dni,
  • w przypadku pozostałych przedsiębiorców - do 48 dni.
 5. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
  Wydział Komunikacji i Transportu w Gryfinie
 6. TRYB ODWOŁAWCZY:
  W terminie 3 dni roboczych od dnia wszczęcia kontroli, bądź przekroczenia limitu określonego w ustawie czasu trwania kontroli, przysługuje przedsiębiorcy prawo wniesienia uzasadnionego sprzeciwu na podjęcie i wykonywanie czynności kontrolnych z naruszeniem stosownych przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej do organu kontrolującego. Nierozpatrzenie sprzeciwu w terminie 3 dni jest równoznaczne z odstąpieniem od czynności kontrolnych.
 7. UWAGI:
  1. Rozpoczęcie kontroli następuje po okazaniu legitymacji służbowej oraz doręczeniu upoważnienia do przeprowadzenia kontroli.
  2. Osoby upoważnione do przeprowadzenia kontroli mają prawo do: wstępu na teren przedsiębiorcy, w tym do pomieszczeń, gdzie prowadzi on działalność gospodarczą, w dniach i godzinach, w których jest lub powinna być wykonywana ta działalność, oraz wstępu do pojazdów użytkowanych przez przedsiębiorcę.
  3. Kontrola lub poszczególne czynności kontrolne, za zgodą kontrolowanego, mogą być przeprowadzane również w siedzibie organu kontroli.
  4. Czynności kontrolne przeprowadza się w obecności przedsiębiorcy lub osoby przez niego wyznaczonej.
  5. Stwierdzając uchybienia organ udzielający zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, licencji lub zezwolenia wzywa przedsiębiorcę do usunięcia uchybień, zawiesza bądź cofa zezwolenie/ licencję.
  6. Kontrolę przeprowadza się co najmniej raz na 5 lat.
 8. data opublikowania: 2017-02-10 11:36:22
  data ostatniej aktualizacji: 2021-10-06 08:55:48

  Strona odwiedzona 1298 razy
  Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Edyta Celmer
  Informacja wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.