Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
Treść główna

Elektroniczny urząd

Załatwianie spraw - procedury

Wydział Komunikacji i Transportu
ul. 11 Listopada 16D, 74-101 Gryfino, tel. 91-416-24-50, 91-416-42-76, 91-404-50-00

Kontrola przedsiębiorcy wykonującego transport drogowy osób na podstawie zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób/regularnych specjalnych przewozów osób

 1. PODSTAWA PRAWNA:
  rozdział 5 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 162)., art. 84 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 919 z późn. zm.), Regulamin Kontroli Wewnętrznej - załącznik do Zarządzenia Nr 76/2006 Starosty Gryfińskiego z dnia 24 lipca 2006 r. oraz Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 12/2017 Starosty Gryfińskiego z dnia 2 lutego 2017 r.

  Kontrole planuje się i przeprowadza po uprzednim dokonaniu analizy prawdopodobieństwa naruszenia prawa w ramach wykonywania działalności gospodarczej. Analiza obejmuje identyfikację obszarów podmiotowych i przedmiotowych, w których ryzyko naruszenia przepisów jest największe. Sposób przeprowadzenia analizy określa organ kontroli lub organ nadrzędny - art. 47 ust. 1 cyt. ustawy prawo przedsiębiorców.

  Analizy prawdopodobieństwa naruszenia prawa nie stosuje się do kontroli:
  1. w przypadku gdy organ kontroli poweźmie uzasadnione podejrzenie:
   1. zagrożenia życia lub zdrowia,
   2. popełnienia przestępstwa lub wykroczenia,
   3. popełnienia przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego,
   4. innego naruszenia prawnego zakazu lub niedopełnienia prawnego obowiązku
   • w wyniku wykonywania tej działalności;
  2. działalności przedsiębiorców w zakresie objętym nadzorem, o którym mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2059).;
  3. w przypadku gdy jest ona niezbędna do przeprowadzenia postępowania w celu sprawdzenia wykonania zaleceń pokontrolnych organu lub wykonania decyzji nakazujących usunięcie naruszeń prawa, w związku z przeprowadzoną kontrolą - art. 47 ust. 2 cyt. prawo przedsiębiorców
 2. WYMAGANE DOKUMENTY:
  Aktualne na dzień kontroli dokumenty, pisemne wyjaśnienia i inne nośniki informacji oraz wszelkie dane mające związek z kontrolą, tj.:
  1. Zezwolenie na wykonywanie regularnych/specjalnych przewozów osób ;
  2. Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencji;
  3. Rozkład jazdy uwzględniający przystanki, godziny odjazdów środków transportowych, długość linii komunikacyjnej, podaną w kilometrach, i odległości między przystankami, kursy oraz liczbę pojazdów niezbędnych do wykonywania codziennych przewozów oraz informacje wymagane w rozdziale 2 Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie rozkładów jazdy;
  4. Schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczona linią komunikacyjną i przystankami;
  5. Potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z obiektów dworcowych i przystanków, dokonanego z ich właścicielami lub zarządzającymi (nie dotyczy zezwoleń regularnych specjalnych);
  6. Potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z przystanków położonych w granicach administracyjnych miast i obiektów dworcowych dokonane z ich właścicielami lub zarządzającymi (nie dotyczy zezwoleń regularnych);
  7. Cennik (nie dotyczy zezwoleń regularnych specjalnych);
  8. Wykaz pojazdów, z określeniem ich liczby oraz liczby miejsc, którymi przedsiębiorstwo wykonuje przewozy wraz z kserokopiami dowodów rejestracyjnych;
  9. Książka kontroli przedsiębiorcy.
  Ponad to kontroli podlega (nie dotyczy zezwoleń regularnych specjalnych):
  1. Rozkład jazdy podawany do publicznej wiadomości przez ogłoszenia na wszystkich wymienionych w rozkładzie jazdy przystankach lub dworcach autobusowych,
  2. Wsiadanie i wysiadanie pasażerów - czy odbywa się tylko na przystankach określonych w rozkładzie jazdy,
  3. W kasach dworcowych oraz autobusach znajduje się dostępny do wglądu pasażerów opracowany przez przewoźnika lub grupę przewoźników regulamin określający warunki obsługi podróżnych, odprawy oraz przewozu osób, bagażu i rzeczy,
  4. Cennik opłat podany do publicznej wiadomości przy kasach dworcowych oraz w każdym autobusie wykonującym regularne przewozy osób, przy czym cennik opłat musi także zawierać ceny biletów ulgowych.
  Organy udzielające licencji lub zezwolenia w zakresie krajowego transportu drogowego osób są uprawnione na obszarze ich właściwości miejscowej i podczas wykonywania przewozu, do kontroli prawidłowości pobierania opłat za przewóz osób oraz przestrzegania przepisów prawa miejscowego przez wykonujących na tym obszarze przewóz drogowy.
 3. OPŁATY:
  Nie pobiera się.
 4. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
  Po upływie 7 dni i nie później niż przed upływem 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli.
  Czas trwania wszystkich kontroli przedsiębiorcy nie może przekroczyć:
  • w przypadku mikroprzedsiębiorcy - tj. przedsiębiorcy, który m.in. zatrudnia mniej niż 0 pracowników - do 12 dni,
  • w przypadku małego przedsiębiorcy - tj. przedsiębiorcy, który m.in. zatrudnia mniej niż 50 pracowników - do 18 dni,
  • w przypadku średniego przedsiębiorcy - tj. przedsiębiorcy, który m.in. zatrudnia mniej niż 250 pracowników - do 24 dni,
  • w przypadku pozostałych przedsiębiorców - do 48 dni.
 5. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
  Wydział Komunikacji i Transportu w Gryfinie
 6. TRYB ODWOŁAWCZY:
  W terminie 3 dni roboczych od dnia wszczęcia kontroli, bądź przekroczenia limitu określonego w ustawie czasu trwania kontroli, przysługuje przedsiębiorcy prawo wniesienia uzasadnionego sprzeciwu na podjęcie i wykonywanie czynności kontrolnych z naruszeniem stosownych przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej do organu kontrolującego. Nierozpatrzenie sprzeciwu w terminie 3 dni jest równoznaczne z odstąpieniem od czynności kontrolnych.
 7. UWAGI:
  1. Rozpoczęcie kontroli następuje po okazaniu legitymacji służbowej oraz doręczeniu upoważnienia do przeprowadzenia kontroli;
  2. W przypadku przeprowadzania kontroli w zakresie prawidłowości pobierania opłat, okazanie legitymacji służbowej oraz doręczenia upoważnienia do przeprowadzenia kontroli, dokonuje się po zakończeniu kontroli;
  3. Osoby upoważnione do przeprowadzenia kontroli mają prawo do: wstępu na teren przedsiębiorcy, w tym do pomieszczeń, gdzie prowadzi on działalność gospodarczą, w dniach i godzinach, w których jest lub powinna być wykonywana ta działalność, oraz wstępu do pojazdów użytkowanych przez przedsiębiorcę;
  4. Kontrola lub poszczególne czynności kontrolne, za zgodą kontrolowanego, mogą być przeprowadzane również w siedzibie organu kontroli;
  5. Czynności kontrolne przeprowadza się w obecności przedsiębiorcy lub osoby przez niego wyznaczonej (nie dotyczy kontroli w zakresie prawidłowości pobierania opłat);
  6. Kontrolę przeprowadza się co najmniej raz na 5 lat.

data opublikowania: 2017-02-10 12:57:05
data ostatniej aktualizacji: 2021-10-06 09:02:38

Strona odwiedzona 1425 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Edyta Celmer
Informacja wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.