Strona główna biuletynu
Formularz wyszukiwania

Elektroniczny urząd

Załatwianie spraw - procedury

Wydział Komunikacji i Transportu
ul. 11 Listopada 16D, 74-101 Gryfino, tel. 91-416-24-50, 91-416-42-76, 91-404-50-00

Kontrola przedsiębiorcy wykonującego transport drogowy osób na podstawie zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób/regularnych specjalnych przewozów osób

 1. PODSTAWA PRAWNA:
  • rozdział 5 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - prawo przedsiębiorców;
  • art. 84 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym;
  • Regulamin Kontroli Wewnętrznej - załącznik do Zarządzenia Nr 76/2006 Starosty Gryfińskiego z dnia 24 lipca 2006 r. oraz załącznik do Zarządzenia Nr 76/2023 Starosty Gryfińskiego z dnia 28 września 2023 r.
  Kontrole planuje się i przeprowadza po uprzednim dokonaniu analizy prawdopodobieństwa naruszenia prawa w ramach wykonywania działalności gospodarczej. Analiza obejmuje identyfikację obszarów podmiotowych i przedmiotowych, w których ryzyko naruszenia przepisów jest największe. Sposób przeprowadzenia analizy określa organ kontroli lub organ nadrzędny - art. 47 ust. 1 cyt. ustawy prawo przedsiębiorców.
  Analizy prawdopodobieństwa naruszenia prawa nie stosuje się do kontroli:
  1. w przypadku gdy organ kontroli poweźmie uzasadnione podejrzenie:
   1. zagrożenia życia lub zdrowia,
   2. popełnienia przestępstwa lub wykroczenia,
   3. popełnienia przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego,
   4. innego naruszenia prawnego zakazu lub niedopełnienia prawnego obowiązku - w wyniku działalności gospodarczej objętej kontrolą;
  2. działalności przedsiębiorców w zakresie objętym nadzorem, o którym mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym
  3. w przypadku gdy jest ona niezbędna do przeprowadzenia postępowania w celu sprawdzenia wykonania zaleceń pokontrolnych organu, wykonania decyzji albo postanowień nakazujących usunięcie naruszeń prawa, w związku z przeprowadzoną kontrolą, albo do sprawdzenia wykonania wezwania, o którym mowa w art. 21a ust. 1, zobowiązania, o którym mowa w art. 21a ust. 2, lub weryfikacji powiadomienia, o którym mowa w art. 21a ust. 5 lub 6.
 2. WYMAGANE DOKUMENTY:
  Aktualne na dzień kontroli dokumenty, pisemne wyjaśnienia i inne nośniki informacji oraz wszelkie dane mające związek z kontrolą, tj.:
  1. Kopia zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencji;
  2. Kopia rozkładu jazdy uwzględniający przystanki, godziny odjazdów środków transportowych, długość linii komunikacyjnej, podaną w kilometrach, i odległości między przystankami, kursy oraz liczbę pojazdów niezbędnych do wykonywania codziennych przewozów oraz informacje wymagane w rozdziale 2 Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie rozkładów jazdy;
  3. Kopia schematu połączeń komunikacyjnych z zaznaczona linią komunikacyjną i przystankami;
  4. Potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z obiektów dworcowych i przystanków, dokonanego z ich właścicielami lub zarządzającymi;
  5. Cennik (nie dotyczy zezwoleń regularnych specjalnych);
  6. Wykaz pojazdów, z określeniem ich liczby oraz liczby miejsc, którymi przedsiębiorstwo wykonuje przewozy wraz z kserokopiami dowodów rejestracyjnych (nie dotyczy zezwoleń regularnych specjalnych);
  7. Informacja określająca grupę osób, uprawnionych do korzystania z przewozu (nie dotyczy zezwoleń regularnych);
  8. Książka kontroli przedsiębiorcy.
  Ponadto kontroli podlega (nie dotyczy zezwoleń regularnych specjalnych):
  1. Rozkład jazdy podawany do publicznej wiadomości przez ogłoszenia na wszystkich wymienionych w rozkładzie jazdy przystankach lub dworcach autobusowych,
  2. Wsiadanie i wysiadanie pasażerów - czy odbywa się tylko na przystankach określonych w rozkładzie jazdy,
  3. Opracowany przez przewoźnika lub grupę przewoźników regulamin określający warunki obsługi podróżnych, odprawy oraz przewozu osób, bagażu i rzeczy, dostępny do wglądu pasażerów w kasach dworcowych i autobusowych;
  4. Cennik opłat podany do publicznej wiadomości przy kasach dworcowych oraz w każdym autobusie wykonującym regularne przewozy osób, przy czym cennik opłat musi także zawierać ceny biletów ulgowych.
  5. Prawidłowość pobierania opłat za przewóz osób oraz przestrzegania przepisów prawa miejscowego przez wykonujących na tym obszarze przewóz drogowy.
  Organy udzielające licencji lub zezwolenia w zakresie krajowego transportu drogowego osób są uprawnione na obszarze ich właściwości miejscowej i podczas wykonywania przewozu, do kontroli prawidłowości pobierania opłat za przewóz osób oraz przestrzegania przepisów prawa miejscowego przez wykonujących na tym obszarze przewóz drogowy.
 3. OPŁATY:
  Nie pobiera się.
 4. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
  Po upływie 7 dni i nie później niż przed upływem 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli.
  Czas trwania wszystkich kontroli przedsiębiorcy nie może przekroczyć:
  • w przypadku mikroprzedsiębiorcy - tj. przedsiębiorcy, który m.in. zatrudnia mniej niż 10 pracowników - do 12 dni,
  • w przypadku małego przedsiębiorcy - tj. przedsiębiorcy, który m.in. zatrudnia mniej niż 50 pracowników - do 18 dni,
  • w przypadku średniego przedsiębiorcy - tj. przedsiębiorcy, który m.in. zatrudnia mniej niż 250 pracowników - do 24 dni,
  • w przypadku pozostałych przedsiębiorców - do 48 dni.
 5. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
  Wydział Komunikacji i Transportu w Gryfinie
 6. TRYB ODWOŁAWCZY:
  W terminie 3 dni roboczych od dnia wszczęcia kontroli, bądź przekroczenia limitu określonego w ustawie czasu trwania kontroli, przysługuje przedsiębiorcy prawo wniesienia uzasadnionego sprzeciwu na podjęcie i wykonywanie czynności kontrolnych z naruszeniem stosownych przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej do organu kontrolującego. Nierozpatrzenie sprzeciwu w terminie 3 dni jest równoznaczne z odstąpieniem od czynności kontrolnych.
 7. UWAGI:
  1. Rozpoczęcie kontroli następuje po okazaniu legitymacji służbowej oraz doręczeniu upoważnienia do przeprowadzenia kontroli.
  2. Osoby upoważnione do przeprowadzenia kontroli mają prawo do: wstępu na teren przedsiębiorcy, w tym do pomieszczeń, gdzie prowadzi on działalność gospodarczą, w dniach i godzinach, w których jest lub powinna być wykonywana ta działalność, oraz wstępu do pojazdów użytkowanych przez przedsiębiorcę.
  3. Kontrola lub poszczególne czynności kontrolne, za zgodą kontrolowanego, mogą być przeprowadzane również w siedzibie organu kontroli.
  4. Czynności kontrolne przeprowadza się w obecności przedsiębiorcy lub osoby przez niego upoważnionej.
  5. W przypadku wykonywania krajowego niezarobkowego przewozu drogowego niezgodnie z wydanym zaświadczeniem starosta, w drodze decyzji, stwierdza nieważność zaświadczenia.
  6. Kontrolę przeprowadza się co najmniej raz na 5 lat.

data opublikowania: 2017-02-10 12:57:05
data ostatniej aktualizacji: 2023-11-09 12:35:19

Strona odwiedzona 1865 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Agata Bosak
Informacja wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

 • e-Doręczenia
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
 • Nie masz szybkiego internetu? Zgo zapotrzebowanie na internet.gov.pl
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.