Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
Treść główna

Elektroniczny urząd

Załatwianie spraw - procedury

Wydział Komunikacji i Transportu
ul. 11 Listopada 16D, 74-101 Gryfino, tel. 91-416-24-50, 91-416-42-76, 91-404-50-00

Profesjonalna rejestracja pojazdu

 1. PODSTAWA PRAWNA:
  art. 80 s ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1990 ze zm.)
 2. WYMAGANE DOKUMENTY:
  "Wniosek o wydanie decyzji o profesjonalnej rejestracji pojazdów" (wypełnia właściciel, właściciele) pobierz PDF
  Załączniki:
  Do wniosku dołącza się:
  1. oświadczenie, że podmiot uprawniony jest wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, albo kopię aktualnego odpisu z rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym albo oświadczenie o wpisie do tego rejestru albo pobrany samodzielnie wydruk komputerowy aktualnych informacji o podmiocie uprawnionym wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego - w przypadku przedsiębiorcy posiadającego siedzibę albo oddział na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zajmującego się produkcją, dystrybucją lub badaniem pojazdów;
  2. kopię dokumentu potwierdzającego uprawnienia jednostki do przeprowadzania odpowiednich badań pojazdu, przedmiotu wyposażenia lub części - w przypadku jednostek, o których mowa w art. 80s ust. 2 pkt 2;
  3. oświadczenia:
   1. przedsiębiorcy, jeżeli jest on osobą fizyczną, albo członków władz organów osoby prawnej lub nieposiadającej osobowości prawnej jednostki organizacyjnej o niekaralności za przestępstwo przeciwko mieniu, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów,
   2. że każdy z pojazdów, którymi będą wykonywane jazdy testowe, będzie spełniał warunki określone w art. 66, odpowiednie dla pojazdu, którym będą wykonywane te jazdy,
   3. że będzie używał w ruchu drogowym z wykorzystaniem profesjonalnego dowodu rejestracyjnego tylko pojazdy niezarejestrowane wcześniej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub za granicą, dla których posiada udokumentowane prawo do dysponowania nimi, oraz wyłącznie w celu wykonywania jazd testowych,
   4. że blankiety profesjonalnych dowodów rejestracyjnych będą wypełniane wyłącznie przez podmiot uprawniony albo osoby zatrudnione przez ten podmiot.
  4. kopię dowodu wniesienia opłaty za wydanie decyzji o profesjonalnej rejestracji pojazdów, blankietów profesjonalnych dowodów rejestracyjnych i zalegalizowanych profesjonalnych tablic (tablicy) rejestracyjnych oraz opłaty ewidencyjnej za blankiety profesjonalnych dowodów rejestracyjnych i zalegalizowane profesjonalne tablice (tablicę) rejestracyjne.
   Oświadczenia, o których mowa składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.
  5. Opłatę:
   1. za wydanie decyzji o profesjonalnej rejestracji pojazdów, blankietów profesjonalnych dowodów rejestracyjnych oraz zalegalizowanych profesjonalnych tablic (tablicy) rejestracyjnych oraz
   2. ewidencyjną za blankiety profesjonalnych dowodów rejestracyjnych oraz zalegalizowane profesjonalne tablice (tablicę) rejestracyjne

  Należy uiścić w formie bezgotówkowej na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie nr 28 1600 1462 1016 7989 6000 0030 za pośrednictwem Banków lub Poczty.
  Opłatę za dokumenty można dokonać kartą płatniczą na stanowisku przy którym załatwiasz sprawę;

  Opłaty:
  Decyzja o profesjonalnej rejestracji pojazdów - 100 zł
  Blankiet profesjonalnego dowodu rejestracyjnego - 10 zł
  Komplet profesjonalnych tablic samochodowych - 80 zł
  Profesjonalna tablica motocyklowa - 40 zł
  Profesjonalna tablica motorowerowa - 30 zł
  Legalizacja profesjonalnych tablic rejestracyjnych - 12,50 zł

  W przypadku wnoszenia opłaty ewidencyjnej łącznie z innymi opłatami, na dowodzie wpłaty wyodrębnia się kwoty poszczególnych opłat - § 3 ust. 2 rozporządzenia Ministra Cyfryzacji z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu-Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (Dz. U z 2019 r., poz. 1288)
  1. Opłata skarbowa:
   17,00 zł za ewentualne złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa -
   • wpłacamy na konto Urzędu Miasta i Gminy Gryfino nr 92 1240 2092 9600 5055 5555 5555 w przypadku złożenia dokumentów w Wydziale Komunikacji i Transportu w Gryfinie,
   • wpłacamy na konto Urzędu Miejskiego w Chojnie Bank Spółdzielczy w Chojnie nr 43 9370 0007 0000 0664 2000 0058 w przypadku złożenia dokumentów w Wydziale Komunikacji i Transportu w Chojnie

  Do wglądu:
  • pełnomocnictwo oraz odpowiedni dokument tożsamości pełnomocnika w przypadku działania przez pełnomocnika.

  Decyzję o profesjonalnej rejestracji pojazdów starosta wydaje na okres 1 roku, licząc od dnia jej wydania. W decyzji o profesjonalnej rejestracji pojazdów starosta nadaje jeden albo, na wniosek podmiotu uprawnionego, więcej niż jeden numer rejestracyjny.
 3. TRYB ODWOŁAWCZY:
  Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Kancelarii Ogólnej Starostwa, Wydziale, Filii Wydziału w Chojnie. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie. Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.
 4. MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
  1. Wydział Komunikacji i Transportu w Gryfinie ul. 11 Listopada 16 d - sala obsługi interesantów,
  2. Filia Wydziału Komunikacji i Transportu w Chojnie ul. Dworcowa 1 - Sala Obsługi Interesantów

data opublikowania: 2019-08-06 11:45:40
data ostatniej aktualizacji: 2022-01-17 14:18:15

Strona odwiedzona 1550 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Aneta Płóciennik-Śmiałkowska
Informacja wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.