Strona główna biuletynu
Formularz wyszukiwania

UWAGA

 1. Czasowe zamknięcie Filii Wydziału Komunikacji w Chojnie
  Ostatnia aktualizacja: 2024-05-24 09:59:44

Elektroniczny urząd

Załatwianie spraw - procedury

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
ul. 11 Listopada 16D, 74-101 Gryfino, tel. 91-404-50-00

Wydawanie pozwoleń na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza

 1. OPIS SPRAWY
  Wprowadzanie do powietrza gazów lub pyłów z instalacji wymaga pozwolenia. Wydawanie pozwoleń na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, odbywa się w trybie decyzji administracyjnych wydawanych przez starostę na podstawie wniosku.

  Organem właściwym do wydawania pozwoleń na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji jest starosta z wyłączeniem przedsięwzięć i zdarzeń na terenach zamkniętych oraz przedsięwzięć i zdarzeń, o których mowa w art. 378 ust. 2a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz.1219 z późn. zm.).

  Rodzaje instalacji, dla których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza określa Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia (Dz. U. z 2010 r. Nr 130, poz. 881). Zwolnienie z posiadania pozwolenia dla ww. instalacji nie wyklucza obowiązku ich zgłoszenia organowi ochrony środowiska na podstawie art. 152 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska. Postępowanie zakończone jest decyzją - pozwoleniem na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza.
 2. KOGO DOTYCZY
  • Prowadzącego instalację emitującą gazy lub pyły do powietrza;
  • Podmiotu, który staje się prowadzącym instalację lub jej oznaczoną część, i przejmuje prawa i obowiązki wynikające z pozwoleń dotyczących tej instalacji;
  • Podmiotu podejmującego realizację nowej instalacji.
 3. WYMAGANE DOKUMENTY
  Stosownie do art. 184 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska wniosek o wydanie pozwolenia zawiera:
  1. oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby;
  2. oznaczenie głównego prowadzącego instalację lub określenie zakresu odpowiedzialności poszczególnych prowadzących oznaczone części instalacji za eksploatację instalacji zgodnie z przepisami ochrony środowiska, w przypadku określonym w art. 183b;
  3. adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji;
  4. informację o tytule prawnym do instalacji;
  5. informacje o rodzaju instalacji, stosowanych urządzeniach i technologiach oraz charakterystykę techniczną źródeł powstawania i miejsc emisji;
  6. ocenę stanu technicznego instalacji;
  7. informację o rodzaju prowadzonej działalności;
  8. opis zakładanych wariantów funkcjonowania instalacji;
  9. blokowy (ogólny) schemat technologiczny wraz z bilansem masowym i rodzajami wykorzystywanych materiałów, surowców i paliw, istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska;
  10. informację o energii wykorzystywanej lub wytwarzanej przez instalację;
  11. wielkość i źródła powstawania albo miejsca emisji - aktualnych i proponowanych - w trakcie normalnej eksploatacji instalacji oraz w warunkach odbiegających od normalnych, w szczególności takich jak rozruch i wyłączenia;
  12. warunki lub parametry charakteryzujące pracę instalacji, określające moment zakończenia rozruchu i moment rozpoczęcia wyłączania instalacji;
  13. proponowane procedury monitorowania procesów technologicznych istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska, w szczególności pomiaru lub ewidencjonowania wielkości emisji;
  14. informację o planowanych okresach funkcjonowania instalacji w warunkach odbiegających od normalnych;
  15. informację o istniejącym lub przewidywanym oddziaływaniu emisji na środowisko;
  16. wyniki pomiarów wielkości emisji z instalacji, jeżeli przeprowadzenie pomiarów było wymagane;
  17. zmiany wielkości emisji, jeżeli nastąpiły po uzyskaniu ostatniego pozwolenia dla instalacji;
  18. proponowane działania, w tym wyszczególnienie środków technicznych mających na celu zapobieganie lub ograniczanie emisji, a jeżeli działania mają być realizowane w okresie, na który ma być wydane pozwolenie - również proponowany termin zakończenia tych działań;
  19. proponowane procedury monitorowania procesów technologicznych istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska, w szczególności pomiaru lub ewidencjonowania wielkości emisji oraz wymagań ochrony przeciwpożarowej w przypadku pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie lub przetwarzanie odpadów;
  20. deklarowany termin i sposób zakończenia eksploatacji instalacji lub jej oznaczonej części, niestwarzający zagrożenia dla środowiska, jeżeli zakończenie eksploatacji jest przewidywane w okresie, na który ma być wydane pozwolenie;
  21. deklarowany łączny czas dalszej eksploatacji instalacji, jeżeli ma on wpływ na określenie wymagań ochrony środowiska, oraz deklarowany sposób dokumentowania czasu tej eksploatacji;
  22. deklarowany termin oddania instalacji do eksploatacji w przypadku określonym w art. 191a;
  23. czas, na jaki wydane ma być pozwolenie;

  W przypadku źródła spalania paliw o nominalnej mocy cieplnej nie mniejszej niż 1 MW i mniejszej niż 50 MW, ustalonej z uwzględnieniem trzeciej zasady łączenia, o której mowa w art. 157a ust. 2 pkt 3, dla którego standardy emisyjne są określone w przepisach wydanych na podstawie art. 146 ust. 3, będącego częścią instalacji wymagającej pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza albo pozwolenia zintegrowanego, wniosek o wydanie pozwolenia zawiera dodatkowo informacje o:
  1. sektorze, w którym działa dane źródło spalania paliw lub zakład, w którym to źródło jest eksploatowane (kod Polskiej Klasyfikacji Działalności);
  2. numerze REGON prowadzącego instalację;
  3. nominalnej mocy cieplnej źródła spalania paliw wyrażonej w MW;
  4. rodzaju źródła spalania paliw, z uwzględnieniem rodzajów źródeł spalania paliw, dla których w przepisach wydanych na podstawie art. 146 ust. 3 są zróżnicowane standardy emisyjne;
  5. rodzaju i przewidywanym udziale procentowym wykorzystywanych paliw, z uwzględnieniem rodzajów paliw, dla których w przepisach wydanych na podstawie art. 146 ust. 3 są zróżnicowane standardy emisyjne;
  6. obowiązujących dane źródło spalania paliw standardach emisyjnych;
  7. dacie oddania źródła spalania paliw do użytkowania, a jeżeli ta data nie jest znana - dowód na to, że użytkowanie źródła spalania paliw rozpoczęto przed dniem 20 grudnia 2018 r. albo po dniu 19 grudnia 2018 r.;
  8. przewidywanym czasie użytkowania źródła spalania paliw w ciągu roku oraz przewidywanym średnim obciążeniu podczas użytkowania wyrażonym w procentach.

  Wniosek o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, oprócz informacji, o których mowa w art. 184 ust. 2-4, powinien także zawierać:
  1. czas pracy źródeł powstawania i miejsc wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza w ciągu roku;
  2. określenie wprowadzanych do powietrza rodzajów i ilości gazów lub pyłów przypadających na jednostkę wykorzystywanego surowca, materiału, paliwa lub powstającego produktu;
  3. opis terenu w zasięgu pięćdziesięciokrotnej wysokości najwyższego miejsca wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza, z uwzględnieniem obszarów poddanych ochronie na podstawie przepisów ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o uzdrowiskach i lecznictwie uzdrowiskowym (Dz. U. poz. 150, z późn. zm.);
  4. określenie aerodynamicznej szorstkości terenu;
  5. aktualny stan jakości powietrza;
  6. określenie warunków meteorologicznych;
  7. wyniki obliczeń stanu jakości powietrza, z uwzględnieniem metodyk modelowania, o których mowa w art. 12, wraz z graficznym przedstawieniem tych wyników.

  Informacje, o których mowa:
  1. w art. 184 ust. 2 pkt 10, powinny zawierać określenie wielkości emisji w zakresie gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza, wyrażonej w kg/h i w Mg/rok, a w przypadku instalacji, dla której są ustalone standardy emisyjne, także w jednostkach, w jakich wyrażone są te standardy;
  2. w art. 184 ust. 2 pkt 16, powinny wskazywać usytuowanie stanowisk do pomiaru wielkości emisji w zakresie gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza oraz proponowany zakres, metodykę i sposób wykonywania tych pomiarów.

  Jeżeli wniosek dotyczy instalacji nowo uruchamianych lub w sposób istotny zmienianych, powinien on zawierać informacje o spełnianiu wymogów, o których mowa w art. 143 ustawy Prawo ochrony środowiska.

  Do wniosku należy dołączyć:
  1. dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym jeżeli prowadzący instalację nie jest osobą fizyczną,
  2. streszczenie wniosku sporządzone w języku niespecjalistycznym,
  3. zaświadczenie o niekaralności prowadzącego instalację za przestępstwa przeciwko środowisku,
  4. oświadczenie - pobierz RTF spakowany do ZIP,
 4. OPŁATY
  Opłata skarbowa za wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów:
  1. w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, z zastrzeż. pkt 2 - 2011 zł*,
  2. w związku z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podmioty prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie, mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców - 506 zł*,
  3. pozostałe - 506 zł*.

  W przypadku prowadzenia sprawy przez pełnomocnika, do wniosku należy dołączyć oryginał pełnomocnictwa lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa, dokonać opłaty skarbowej w wysokości 17 zł i dołączyć dowód jej wniesienia do składanych dokumentów; wyjątek stanowią zwolnienia od opłaty skarbowej za pełnomocnictwo, o których mowa w ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, w tym jeżeli pełnomocnictwo udzielane jest małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, jeżeli pełnomocnictwa udziela podmiot wskazany w art. 7 pkt 1-5 ww. (m.in. jednostki samorządu terytorialnego, jednostki budżetowe)*

  *Zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1546 z późn. zm.) obowiązek zapłaty opłaty skarbowej od dokonania czynności urzędowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o dokonanie czynności urzędowej. Opłatę skarbową wpłaca się z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty (złożenia wniosku). Stosownie do § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. z 2007 r., Nr 187, poz. 1330 z późn. zm.) składający wniosek zobowiązany jest dołączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej, nie później niż w ciągu 3 dni od chwili powstania obowiązku jej zapłaty. Dowód zapłaty może mieć formę wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej. Dowód ten pozostawia się w aktach sprawy, z zastrzeżeniem sytuacji gdy podmiot, który dokonał zapłaty opłaty skarbowej zażąda jego zwrotu (po uprzednim dokonaniu na jego odwrocie adnotacji określającej datę złożenia wniosku potwierdzonej podpisem osoby zamieszczającej adnotację, z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego).

  Należną opłatę skarbową uiszcza się:
  1. gotówką w kasie budynku Urzędu Miasta i Gminy Gryfino, ul. 1 Maja 16,
  2. przelewem na konto Urzędu Miasta i Gminy Gryfino, nr: 92 1240 2092 9600 5055 5555 5555 Bank PEKAO S. A. I/O Gryfino.

  Dokonując wpłaty należy podać właściwą adnotację.
 5. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA
  Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Gryfinie.
 6. MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
  Kancelaria Ogólna Starostwa Powiatowego w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych 4 lub ul. 11 Listopada 16D.
 7. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
  Zgodnie z ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 735) do miesiąca od dnia złożenia wymaganych dokumentów, w szczególnie uzasadnionych przypadkach nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.
 8. TRYB ODWOŁAWCZY
  Warunkiem uzyskania klauzuli ostateczności decyzji jest brak odwołania w terminie przewidzianym do jego złożenia, tj. 14 dni od daty doręczenia decyzji.
  W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
  Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
  Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Pisemne odwołania należy składać osobiście w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Gryfinie ul. Sprzymierzonych 4 lub ul. 11 Listopada 16d lub przesłać pocztą na adres Starostwo Powiatowe w Gryfinie, ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino.
 9. UWAGI I DODATKOWE INFORMACJE
  W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia. Nieuzupełnienie wniosku w terminie wskazanym w wezwaniu, spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

data opublikowania: 2014-07-18 10:44:03
data ostatniej aktualizacji: 2021-08-03 11:19:23

Strona odwiedzona 1921 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Agata Bazydło
Informacja wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

 • e-Doręczenia
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
 • Nie masz szybkiego internetu? Zgo zapotrzebowanie na internet.gov.pl
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.