Strona główna biuletynu
Formularz wyszukiwania

Elektroniczny urząd

Załatwianie spraw - procedury

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
ul. 11 Listopada 16D, 74-101 Gryfino, tel. 91-404-50-00

Wydawanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych w ilości powyżej 1 Mg rocznie lub innych niż niebezpieczne w ilości powyżej 5 tys. Mg rocznie (jeżeli te odpady powstają w związku z eksploatacją instalacji)

 1. OPIS SPRAWY
  Wydawanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów odbywa się w trybie decyzji administracyjnej wydawanej przez starostę na podstawie wniosku. Organem właściwym do wydania pozwolenia na wytwarzanie odpadów z instalacji jest starosta z wyłączeniem przedsięwzięć i zdarzeń na terenach zamkniętych oraz przedsięwzięć i zdarzeń na terenach, o których mowa w art. 378 ust. 2a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.).
 2. KOGO DOTYCZY
  Wytwórcy odpadów eksploatującego instalację, w wyniku której wytwarzane są odpady o masie powyżej 1 Mg rocznie - w przypadku odpadów niebezpiecznych, lub o masie powyżej 5000 Mg rocznie - w przypadku odpadów innych niż niebezpieczne.
 3. WYMAGANE DOKUMENTY
  Stosownie do art. 184 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska pozwolenie wydaje się na wniosek prowadzącego instalację. Wniosek zawiera:
  1. oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby;
  2. oznaczenie głównego prowadzącego instalację lub określenie zakresu odpowiedzialności poszczególnych prowadzących oznaczone części instalacji za eksploatację instalacji zgodnie z przepisami ochrony środowiska, w przypadku określonym w art. 183b;
  3. adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji;
  4. informację o tytule prawnym do instalacji;
  5. informacje o rodzaju instalacji, stosowanych urządzeniach i technologiach oraz charakterystykę techniczną źródeł powstawania i miejsc emisji;
  6. ocenę stanu technicznego instalacji;
  7. informację o rodzaju prowadzonej działalności;
  8. opis zakładanych wariantów funkcjonowania instalacji;
  9. blokowy (ogólny) schemat technologiczny wraz z bilansem masowym i rodzajami wykorzystywanych materiałów, surowców i paliw, istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska;
  10. informację o energii wykorzystywanej lub wytwarzanej przez instalację;
  11. wielkość i źródła powstawania albo miejsca emisji - aktualnych i proponowanych - w trakcie normalnej eksploatacji instalacji oraz w warunkach odbiegających od normalnych, w szczególności takich jak rozruch i wyłączenia;
  12. warunki lub parametry charakteryzujące pracę instalacji, określające moment zakończenia rozruchu i moment rozpoczęcia wyłączania instalacji;
  13. proponowane procedury monitorowania procesów technologicznych istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska, w szczególności pomiaru lub ewidencjonowania wielkości emisji oraz wymagań ochrony przeciwpożarowej w przypadku pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie lub przetwarzanie odpadów;
  14. proponowane procedury monitorowania procesów technologicznych istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska, w szczególności pomiaru lub ewidencjonowania wielkości emisji oraz wymagań ochrony przeciwpożarowej w przypadku pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie lub przetwarzanie odpadów;
  15. deklarowany termin i sposób zakończenia eksploatacji instalacji lub jej oznaczonej części, niestwarzający zagrożenia dla środowiska, jeżeli zakończenie eksploatacji jest przewidywane w okresie, na który ma być wydane pozwolenie;
  16. deklarowany łączny czas dalszej eksploatacji instalacji, jeżeli ma on wpływ na określenie wymagań ochrony środowiska, oraz deklarowany sposób dokumentowania czasu tej eksploatacji;
  17. deklarowany termin oddania instalacji do eksploatacji w przypadku określonym w art. 191a;
  18. czas, na jaki wydane ma być pozwolenie;
  19. numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz numer REGON posiadacza odpadów, o ile został nadany;
  20. wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do wytwarzania, z uwzględnieniem ich podstawowego składu chemicznego i właściwości;
  21. określenie ilości odpadów poszczególnych rodzajów przewidzianych do wytwarzania w ciągu roku;
  22. wskazanie sposobów zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko;
  23. opis dalszego sposobu gospodarowania odpadami, z uwzględnieniem zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów;
  24. wskazanie miejsca i sposobu oraz rodzajów magazynowanych odpadów.

  Jeżeli wniosek o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów dotyczy instalacji nowo uruchamianych lub w sposób istotny zmienianych, powinien on zawierać informacje o spełnianiu wymogów, o których mowa w art. 143 ustawy Prawo ochrony środowiska.

  Do wniosku o wydanie pozwolenia należy dołączyć:
  1. dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, jeżeli prowadzący instalację nie jest osobą fizyczną,
  2. streszczenie wniosku sporządzone w języku niespecjalistycznym,
  3. mapę lub inny załącznik graficzny ze wskazaniem miejsca magazynowania odpadów,
  4. dokument potwierdzający, że posiadacz odpadów ma tytuł prawny do terenu, na którym będą magazynowane odpady,
  5. operat przeciwpożarowy spełniający wymagania określone w 42 ust. 4b pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach oraz w przepisach wydanych na podstawie art. 43 ust. 8 tej ustawy, wykonany przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, o którym mowa w rozdziale 2a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej,
  6. postanowienie, o którym mowa w 42 ust. 4c ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,
  7. zaświadczenie o niekaralności prowadzącego instalację:
   1. za przestępstwa przeciwko środowisku,
   2. będącego osobą fizyczną albo wspólnika, prokurenta, członka rady nadzorczej lub członka zarządu prowadzącego instalację będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej za przestępstwa, o których mowa w 163, art. 164 lub art. 168 w związku z art. 163 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1950 i 2128 oraz z 2020 r. poz. 568 i 875) - w przypadku pozwolenia na wytwarzanie odpadów.
 4. OPŁATY
  Opłata skarbowa za wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów:
  1. w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, z zastrzeż. pkt 2 - 2011 zł*,
  2. w związku z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podmioty prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie, mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców - 506 zł*,
  3. pozostałe - 506 zł*.

  W przypadku prowadzenia sprawy przez pełnomocnika, do wniosku należy dołączyć oryginał pełnomocnictwa lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa, dokonać opłaty skarbowej w wysokości 17 zł i dołączyć dowód jej wniesienia do składanych dokumentów; wyjątek stanowią zwolnienia od opłaty skarbowej za pełnomocnictwo, o których mowa w ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, w tym jeżeli pełnomocnictwo udzielane jest małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, jeżeli pełnomocnictwa udziela podmiot wskazany w art. 7 pkt 1-5 ww. (m.in. jednostki samorządu terytorialnego, jednostki budżetowe)*

  *Zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1546 z późn. zm.) obowiązek zapłaty opłaty skarbowej od dokonania czynności urzędowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o dokonanie czynności urzędowej. Opłatę skarbową wpłaca się z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty (złożenia wniosku). Stosownie do § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. z 2007 r., Nr 187, poz. 1330 z późn. zm.) składający wniosek zobowiązany jest dołączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej, nie później niż w ciągu 3 dni od chwili powstania obowiązku jej zapłaty. Dowód zapłaty może mieć formę wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej. Dowód ten pozostawia się w aktach sprawy, z zastrzeżeniem sytuacji gdy podmiot, który dokonał zapłaty opłaty skarbowej zażąda jego zwrotu (po uprzednim dokonaniu na jego odwrocie adnotacji określającej datę złożenia wniosku potwierdzonej podpisem osoby zamieszczającej adnotację, z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego).

  Należną opłatę skarbową uiszcza się:
  1. gotówką w kasie budynku Urzędu Miasta i Gminy Gryfino, ul. 1 Maja 16,
  2. przelewem na konto Urzędu Miasta i Gminy Gryfino, nr: 92 1240 2092 9600 5055 5555 5555 Bank PEKAO S. A. I/O Gryfino.

  Dokonując wpłaty należy podać właściwą adnotację.
 5. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA
  Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Gryfinie.
 6. MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
  Kancelaria Ogólna Starostwa Powiatowego w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych 4 lub ul. 11 Listopada 16D.
 7. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
  Zgodnie z ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 735) do miesiąca od dnia złożenia wymaganych dokumentów, w szczególnie uzasadnionych przypadkach nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.
 8. TRYB ODWOŁAWCZY
  Warunkiem uzyskania klauzuli ostateczności decyzji jest brak odwołania w terminie przewidzianym do jego złożenia, tj. 14 dni od daty doręczenia decyzji.
  W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
  Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
  Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Pisemne odwołania należy składać osobiście w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Gryfinie ul. Sprzymierzonych 4 lub ul. 11 Listopada 16d lub przesłać pocztą na adres Starostwo Powiatowe w Gryfinie, ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino.
 9. UWAGI I DODATKOWE INFORMACJE
  W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia. Nieuzupełnienie wniosku w wyznaczonym terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

data opublikowania: 2014-07-18 10:45:22
data ostatniej aktualizacji: 2021-08-03 10:50:11

Strona odwiedzona 1950 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Agata Bazydło
Informacja wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

 • e-Doręczenia
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
 • Nie masz szybkiego internetu? Zgo zapotrzebowanie na internet.gov.pl
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.