Strona główna biuletynu
Formularz wyszukiwania

Elektroniczny urząd

Załatwianie spraw - procedury

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
ul. 11 Listopada 16D, 74-101 Gryfino, tel. 91-404-50-00

Wydawanie pozwoleń zintegrowanych

 1. PODSTAWA PRAWNA
  Art. 201 - 219 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 z późn. zm.),
 2. WYMAGANE DOKUMENTY
  • Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego (zgodny z art. 208 Prawo ochrony środowiska) przekłada się w dwóch egzemplarzach w formie papierowej oraz w wersji elektronicznej na informatycznych nośnikach danych,
  • Streszczenie wniosku w języku niespecjalistycznym,
  • Kopię wniosku o wydanie decyzji albo decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach (jeżeli została wydana),
  • Dowód wniesienia (uiszczenia) opłaty skarbowej oraz dowodu wniesienia (uiszczenia) opłaty rejestracyjnej,
  • Kopia wniosku o wydanie decyzji albo decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, jeżeli została wydana,
  • oświadczenie - pobierz
  • Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.
 3. OPŁATY
  1. Opłata rejestracyjna ustalona jest na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 4.11.2002 r. w sprawie wysokości opłat rejestracyjnych (Dz.U. Nr. 190, poz. 1591). Opłatę rejestracyjną należy uiścić na konto Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Informację o numerze konta można uzyskać na stronie internetowej NFOŚiGW: www. nfosigw.gov.pl lub pod numerami telefonów: centrala (022) 45-90-000, 45-90-001 Informacja (022) 45-90-100
  2. Opłata skarbowa za pozwolenie:
   • wydane w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą: 2011 zł.
   • wydane w związku z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podmioty prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie, mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców: 506 zł.
   • pozostałe: 506 zł.
   • Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii: 17 zł.
  Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej,
  • opłatę należy uiścić gotówką w kasie Urzędu Miasta i Gminy Gryfino, lub
  • bezgotówkowo przelewem na rachunek: Urząd Miasta i Gminy Gryfino, Bank PEKAO S.A. Pierwszy Odział w Gryfinie 92 1240 2092 9600 5055 5555 5555, z dopiskiem "za pozwolenie zintegrowane dla...".
 4. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
  Jeżeli pozwolenie ma objąć instalację po raz pierwszy lub ma objąć instalację po istotnej zmianie, wydanie pozwolenia powinno nastąpić w ciągu 6 miesięcy od daty złożenia wniosku; przepis art. 35 § 5 Kodeksu postępowania administracyjnego stosuje się odpowiednio (art. 209 ust. 2 - ustawy Prawo ochrony środowiska).
 5. TRYB ODWOŁAWCZY
  Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem Starosty Gryfińskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.
 6. MIEJSCE SKŁADANIA FORMULARZA WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI
  Kancelaria Ogólna Starostwa Powiatowego w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych 4 lub ul. 11 Listopada 16D
 7. UWAGI
  1. Obowiązek uzyskania pozwolenia zintegrowanego dotyczy prowadzących instalacje, których funkcjonowanie, ze względu na rodzaj i skalę prowadzonej w nich działalności, może powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości.
  2. Rodzaje instalacji, które podlegają obowiązkowi uzyskania pozwolenia zintegrowanego, określa Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2002 roku w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości.
  3. Organem właściwym do wydawania pozwoleń zintegrowanych jest:
   1. W sprawach związanych z przedsięwzięciami na terenach zakładów, gdzie eksploatowana jest instalacja kwalifikowana jako przedsięwzięcie mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko jest marszałek województwa.
   2. Dla instalacji zlokalizowanych na terenach zamkniętych jest regionalny dyrektor ochrony środowiska.
   3. Dla pozostałych przedsięwzięć - starosta.
  4. Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego spełniający wymagania określone dla wniosku o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi i wniosku o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów oraz, jeżeli wody powierzchniowe lub podziemne są pobierane wyłącznie na potrzeby instalacji, również wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód oraz wymagania określone w art. 208 ust. 2-7 Prawa ochrony środowiska.
  5. Pozwolenie wydaje się na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat.
  Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego winien zawierać informacje zgodne z z art. 208 ust. 1 -7 Prawa ochrony środowiska, powinien

data opublikowania: 2014-07-18 10:45:50
data ostatniej aktualizacji: 2020-07-07 14:58:16

Strona odwiedzona 2292 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Lucyna Krzemińska
Informacja wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

 • e-Doręczenia
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
 • Nie masz szybkiego internetu? Zgo zapotrzebowanie na internet.gov.pl
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.