Strona główna biuletynu
Formularz wyszukiwania

Elektroniczny urząd

Załatwianie spraw - procedury

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
ul. 11 Listopada 16D, 74-101 Gryfino, tel. 91-404-50-00

Udzielenie koncesji na wydobywanie kopalin pospolitych na powierzchni do 2 ha i wydobyciu do 20.000 m3 rocznie oraz udzielanie koncesji

 1. PODSTAWA PRAWNA
  Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku Prawo geologiczne i górnicze (Tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 613 z późn. zm.).
 2. WYMAGANE DOKUMENTY
  • Wniosek o udzielenie koncesji - 4 egzemplarze, - pobierz
  • Dowód uiszczenia opłaty skarbowej
  • Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.
 3. Załączniki do wniosku:
  • Prawa do korzystania z informacji geologicznej, jakie w zakresie niezbędnym do prowadzenia zamierzonej działalności przysługuje wnioskodawcy.
  • Prawo wnioskodawcy do nieruchomości (przestrzeni), w granicach której ma być wykonywana zamierzona działalność, lub prawo, o ustanowienie którego ubiega się wnioskodawca.
  • Kopia decyzji zatwierdzającej dokumentację geologiczną.
  • Informacje o przeznaczeniu nieruchomości, w granicach których ma być wykonywana zamierzona działalność, w szczególności określonym przez miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego oraz przepisy odrębne.
  • Dowody istnienia określonych w nim okoliczności, w szczególności wyciągi z odpowiednich rejestrów.
  • Kserokopia dowodu istnienia prawa przysługującego wnioskodawcy do nieruchomości gruntowej, w granicach której ma być wykonywana zamierzona działalność w zakresie wydobywania kopaliny metodą odkrywkową lub dowód przyrzeczenia jego ustanowienia (oryginał do wglądu)
  • Dane objęte wnioskiem należy uzupełnić dowodami ich istnienia, w szczególności przez dołączenie załączników graficznych sporządzonych zgodnie z wymaganiami dotyczącymi map górniczych.
  • Organ koncesyjny może zobowiązać Wnioskodawcę do przedstawienia danych określających stan prawny nieruchomości objętych wpływami zamierzonej działalności, a w przypadku nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym - danych z ewidencji gruntów i budynków.
  • Organ koncesyjny może żądać przedłożenia dokumentacji geologicznej.
  • Organ koncesyjny może również żądać złożenia kopii wniosku koncesyjnego wraz z załącznikami.
  • Jeżeli w związku z wydobywaniem kopaliny ze złoża przewiduje się wtłaczanie do górotworu wód pochodzących z odwodnienia wyrobisk górniczych, wód złożowych lub wykorzystanych solanek, wód leczniczych lub termalnych, do wniosku należy dołączyć przyjętą dokumentację hydrogeologiczną określającą warunki hydrogeologiczne w związku z wtłaczaniem wód do górotworu.
  • Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.
 4. OPŁATY
  • Na podstawie załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 1282 z późn. zm.)) - opłata skarbowa za wydanie koncesji wynosi 616 zł.
  • Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii: 17 zł.
  Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej,
  • Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o dokonanie czynności urzędowej:
   • gotówką w kasie Urzędu Miasta i Gminy Gryfino,
   • bezgotówkowo przelewem na rachunek: Urząd Miasta i Gminy Gryfino, Bank PEKAO S.A. Pierwszy Odział w Gryfinie 92 1240 2092 9600 5055 5555 5555, z dopiskiem "za koncesję na wydobywanie kopaliny ze złoża (nazwa)"
 5. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
  • nie później niż w ciągu miesiąca od dnia wszczęcia postępowania, jeżeli sprawa wymaga postępowania wyjaśniającego,
  • nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, jeżeli sprawa jest szczególnie skomplikowana.
 6. TRYB ODWOŁAWCZY
  Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Starosty Gryfińskiego w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.
 7. MIEJSCE SKŁADANIA FORMULARZA WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI
  Kancelaria Ogólna Starostwa Powiatowego w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych 4 lub ul. 11 Listopada 16D
 8. UWAGI
  Koncesji na wydobywanie kopalin pospolitych udziela starosta, jeżeli jednocześnie spełnione są następujące wymagania:
  1. obszar udokumentowanego złoża nieobjętego własnością górniczą nie przekracza 2 ha,
  2. wydobycie kopaliny ze złoża w roku kalendarzowym nie przekroczy 20 000 m3,
  3. działalność będzie prowadzona metodą odkrywkową oraz bez użycia środków strzałowych
  Wniosek "o udzielenie koncesji " winien zawierać informacje określone przepisami art. 24-26 ustawy Prawo geologiczne i górnicze.
  We wniosku o udzielenie koncesji, poza wymaganiami przewidzianymi przepisami z zakresu ochrony środowiska i działalności gospodarczej, określa się:
  1. stan prawny nieruchomości, w granicach których ma być wykonywana zamierzona działalność; w przypadku nieruchomości, których właściciel nie jest ujawniony w księdze wieczystej, przyjmuje się dane z ewidencji gruntów i budynków; wymagania te nie dotyczą poszukiwania i rozpoznawania węglowodorów;
  2. prawa wnioskodawcy do nieruchomości (przestrzeni), w granicach której ma być wykonywana zamierzona działalność, lub prawo, o ustanowienie którego ubiega się wnioskodawca;
  3. czas, na jaki koncesja ma być udzielona, wraz ze wskazaniem terminu rozpoczęcia działalności;
  4. środki, jakimi wnioskodawca dysponuje w celu zapewnienia prawidłowego wykonywania zamierzonej działalności;
  5. obszary objęte szczególnymi formami ochrony, w tym ochrony przyrody oraz ochrony zabytków;
  6. sposób przeciwdziałania ujemnym wpływom zamierzonej działalności na środowisko.
  Do wniosku o udzielenie koncesji dołącza się:
  1. dowody istnienia określonych w nim okoliczności, w szczególności wyciągi z odpowiednich rejestrów;
  2. informacje o przeznaczeniu nieruchomości, w granicach których ma być wykonywana zamierzona działalność, w szczególności określonym przez miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego oraz przepisy odrębne.
  Załączniki graficzne sporządza się zgodnie z wymaganiami dotyczącymi map górniczych, z zaznaczeniem granic podziału terytorialnego kraju.
  W uzasadnionych przypadkach organ koncesyjny może żądać złożenia kopii wniosku o udzielenie koncesji wraz z załącznikami.
  Jeżeli dla przestrzeni objętej wnioskiem została już sporządzona dokumentacja geologiczna, organ koncesyjny może żądać jej przedłożenia.
  We wniosku o udzielenie koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż określa się również:
  1. złoże kopaliny lub jego część, która ma być przedmiotem wydobycia;
  2. wielkość i sposób zamierzonego wydobycia kopaliny;
  3. stopień zamierzonego wykorzystania zasobów złoża kopaliny, w tym kopalin towarzyszących i współwystępujących użytecznych pierwiastków śladowych, jak również środki umożliwiające osiągnięcie tego celu, a w przypadku wód leczniczych, wód termalnych i solanek - zasoby eksploatacyjne ujęcia;
  4. projektowane położenie obszaru górniczego i terenu górniczego, przedstawione zgodnie z wymaganiami dotyczącymi map górniczych, z zaznaczeniem granic podziału terytorialnego kraju;
  5. geologiczne i hydrogeologiczne warunki wydobycia, a w razie potrzeby warunki wtłaczania wód do górotworu.
  Do wniosku, o którym mowa wyżej, dołącza się dowody istnienia:
  1. prawa do korzystania z informacji geologicznej, jakie w zakresie niezbędnym do prowadzenia zamierzonej działalności przysługuje wnioskodawcy, oraz kopię decyzji zatwierdzającej dokumentację geologiczną;
  2. prawa przysługującego wnioskodawcy do nieruchomości gruntowej, w granicach której ma być wykonywana zamierzona działalność w zakresie wydobywania kopaliny metodą odkrywkową, lub dowód przyrzeczenia jego ustanowienia. Obowiązek ten nie dotyczy węgla brunatnego.
  We wniosku o udzielenie koncesji przez starostę określa się również przewidywany sposób prowadzenia ruchu zakładu górniczego, uwzględniający wymagania określone w art. 108 ust. 2, oraz prognozowany sposób likwidacji zakładu górniczego, uwzględniający obowiązki określone w art. 129 ust. 1 ustawy Prawo geologiczne i górnicze.

data opublikowania: 2014-07-18 10:47:33
data ostatniej aktualizacji: 2020-07-07 14:45:27

Strona odwiedzona 1764 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Lucyna Krzemińska
Informacja wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

 • e-Doręczenia
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
 • Nie masz szybkiego internetu? Zgo zapotrzebowanie na internet.gov.pl
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.