Strona główna biuletynu
Formularz wyszukiwania

Elektroniczny urząd

Załatwianie spraw - procedury

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
ul. 11 Listopada 16D, 74-101 Gryfino, tel. 91-404-50-00

Rejestracja jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m.

 1. PODSTAWA PRAWNA
  1. Ustawa z dnia 12 kwietnia 2018 r. o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających (Dz. U. z 2018 r., poz. 1137 - tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1500);
  2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 7 lutego 2020 r. w sprawie wysokości opłat związanych z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m (Dz. U. z 2020 r., poz. 248);
  3. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 17 kwietnia 2020 r. w sprawie rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m (Dz. U. z 2020 r., poz. 763).
 2. WYMAGANE DOKUMENTY

  Wniosek o rejestrację jednostki pływającej o długości do 24 m:

  • Dowód własności jednostki pływającej ( np. faktura Vat, umowa sprzedaży, zamiany, darowizny, prawomocne orzeczenie sądu rozstrzygające o prawie własności, w przypadku jednostek budowanych systemem gospodarczym - pisemne oświadczenie budowniczego);

  Informacje o:

  1. właścicielu (właścicielach) oraz o armatorze jeżeli nie jest nim właściciel;
  2. imię, nazwisko, PESEL lub data i miejsce urodzenia w przypadku osób fizycznych;
  3. numer NIP w przypadku osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej albo inny identyfikator w przypadku podmiotów zagranicznych;
  4. adres zamieszkania lub siedziby;
  5. adres dla doręczeń na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;
  6. rejestracji w innym rejestrze w kraju lub za granicą, jeżeli jednostka pływająca była zarejestrowana;
  7. wskazanie organu poprzedniej rejestracji;
  8. numer rejestracyjny;
  9. data rejestracji i wykreślenia z rejestru;
  10. numerze identyfikacyjnym albo o indywidualnym numerze identyfikacyjnym jeżeli został nadany;
  11. zamiarze używania jednostki pływającej do celów rekreacyjnych lub komercyjnych;
  12. zamiarze używania jednostki pływającej do:
   • amatorskiego połowu ryb,
   • połowów rybackich,
   • rybołówstwa rekreacyjnego w rozumieniu art.2 ust. 1 pkt 22 ustawy z dnia 19 grudnia 2014 r. o rybactwie morskim;
  13. nazwie jednostki pływającej o ile została nadana przez właściciela;
  14. porcie macierzystym jednostki pływającej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;
  15. rodzaju napędu jednostki pływającej a w przypadku napędu mechanicznego także o jego mocy;
  16. marce i modelu lub typie jednostki pływającej;
  17. podstawowych wymiarach i parametrach jednostki pływającej;
  18. materiale głównym, z którego zbudowany jest kadłub jednostki pływającej;
  19. roku budowy i producencie jednostki pływającej;
  20. sygnale rozpoznawczym (Call Sign) i morskim radiowym numerze identyfikacyjnym MMSI jeżeli zostały nadane;
  21. maksymalnej dopuszczalnej liczbie osób na pokładzie jednostki pływającej, jeżeli zostały określone w deklaracji zgodności CE lub innej dokumentacji wydanej przez upoważniony podmiot;
  22. dokumenty lub materiały potwierdzające powyższe informacje;
  23. w przypadku załatwiania sprawy przez pełnomocnika lub jednego ze współwłaścicieli - wymagany jest dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa oraz dowód poniesienia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł (wpłata na konto Urzędu Miasta i Gminy Gryfino);
  24. dowód wniesienia opłaty za rozpatrzenie wniosku o rejestrację i wydanie dokumentu rejestracyjnego; wpłata powinna zostać dokonana na poniższy rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie: 61203000451110000001941820.
 3. Druki niezbędne do dokonania rejestracji znajdują się na stronie Urzędu Morskiego w Szczecinie pod adresem:
  www.ums.gov.pl/projekty_unijne/Reja24/formularze.zip

 4. OPŁATY

  Wysokość opłat reguluje rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 7 lutego 2020 r. w sprawie wysokości opłat związanych z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m (Dz.U. z 2020 r., poz. 248):

  • za rozpatrzenie wniosku o rejestrację i wydanie dokumentu rejestracyjnego, zmianę danych w rejestrze i wydanie dokumentu rejestracyjnego, wydanie wtórnika dowodu dokumentu rejestracyjnego - 80 zł;
  • za wydanie odpisu lub wyciągu z rejestru jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m - 15 zł;
  • za rozpatrzenie wniosku o rejestrację i wydanie dokumentu rejestracyjnego w przypadku o którym mowa w art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 12 kwietnia 2018 r. o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m - 60 zł.

  Stosowna opłata powinna zostać dokonana na poniższy rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie:
  61203000451110000001941820
  .

 5. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
  30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku o rejestrację, organ rejestrujący wpisuje jednostkę pływającą do rejestru albo wydaje decyzję o odmowie wpisania jednostki pływającej do rejestru.
 6. TRYB ODWOŁAWCZY
  Od decyzji organu rejestrującego o odmowie wpisania jednostki pływającej do rejestru przysługuje odwołanie do:
  • ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej - w przypadku jednostki pływającej co do której we wniosku o rejestrację zawarto informację o zamiarze jej eksploatowania na wodach morskich albo na wodach morskich i śródlądowych;
  • ministra właściwego do spraw żeglugi śródlądowej - w przypadku jednostki pływającej, co do której we wniosku o rejestrację zawarto informację o zamiarze jej eksploatowania na wodach śródlądowych.
 7. MIEJSCE SKŁADANIA FORMULARZA WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI
  Właściciel jednostki pływającej składa wniosek o rejestrację i wydanie dokumentu rejestracyjnego do wybranego organu rejestrującego. Wniosek składa się w postaci papierowej - osobiście albo przez pełnomocnika lub przedstawiciela ustawowego albo elektronicznie - za pośrednictwem Aplikacji Konto Interesanta https://interesant.reja24.gov.pl (wniosek składany w formie elektronicznej musi być opatrzony podpisem zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym).
  Brak możliwości składania dokumentów korespondencyjnie.
 8. UWAGI

  Organ rejestrujący wydaje zaświadczenie o złożeniu wniosku o rejestrację, którym właściciel jednostki pływającej może posługiwać się do czasu wydania dokumentu rejestracyjnego albo doręczenia decyzji o odmowie wpisania jednostki pływającej do rejestru. W tym czasie organ rejestrujący zamawia dokument rejestracyjny w Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych w Warszawie.

  Odbiór dokumentu rejestracyjnego następuje osobiście, przez pełnomocnika lub przedstawiciela ustawowego.

  Utrata lub uszkodzenie dokumentu rejestracyjnego:
  W przypadku utraty lub uszkodzenia dokumentu rejestracyjnego, wtórnik tego dokumentu wydaje na wniosek właściciela organ rejestrujący w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku. Do wniosku dołącza się oświadczenie zawierające informacje o fakcie i okolicznościach utraty albo uszkodzenia dokumentu rejestracyjnego.

  Przeniesienie własności:

  W razie przeniesienia na inną osobę własności zarejestrowanej jednostki pływającej dotychczasowy właściciel zobowiązany jest przekazać nowemu właścicielowi dokument rejestracyjny.

  Właściciel zarejestrowanej jednostki pływającej jest zobowiązany zawiadomić organ rejestrujący w terminie nieprzekraczającym 30 dni, licząc od dni zaistnienia danego faktu o:

  1. zbyciu lub nabyciu jednostki;
  2. zmianie stanu faktycznego wymagającego zmiany danych zamieszczonych w rejestrze, w szczególności stanu faktycznego wymagającego wykreślenia jednostki z rejestru.

  Wykreślenie jednostki z rejestru:
  Wykreślenie jednostki z rejestru następuje na wniosek właściciela, do którego dołącza się dokument rejestracyjny. Jednostkę pływającą wykreśla z urzędu w drodze decyzji, organ który wydał dokument rejestracyjny w nw. przypadkach:

  1. gdy uległa całkowitemu zniszczeniu lub trwale utraciła cechy jednostki pływającej;
  2. gdy przestała spełniać wymagania umożliwiające rejestrację;
  3. uzasadnionych względami bezpieczeństwa, obronności lub innego ważnego interesu publicznego.

  Właściciel jednostki pływającej, która została wykreślona z rejestru z urzędu, jest obowiązany zwrócić dokument rejestracyjny do organu rejestrującego w terminie 14 dni licząc od dnia doręczenia decyzji o wykreśleniu z rejestru.

data opublikowania: 2014-07-18 10:48:03
data ostatniej aktualizacji: 2020-12-30 08:26:32

Strona odwiedzona 3135 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Aneta Stachów
Informacja wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

 • e-Doręczenia
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
 • Nie masz szybkiego internetu? Zgo zapotrzebowanie na internet.gov.pl
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.