Strona główna biuletynu
Formularz wyszukiwania

Elektroniczny urząd

Załatwianie spraw - procedury

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
ul. 11 Listopada 16D, 74-101 Gryfino, tel. 91-404-50-00

Wydawanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów w odniesieniu do nieruchomości będących własnością gminy

 1. PODSTAWA PRAWNA
  Art. 90 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 627, zmiany: Dz. U. z 2013 r. poz. 628 , 842, 835, z 2014 r: poz. 805, 850, 1002, 1101, 1865, z 2015 r.: 222, 1045, MP. Z 2013 r. 835 i z 2014 r. poz. 958) oraz art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 267) oraz art. 38 ust.2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 595, zmiany Dz. U. z 2013 r. poz. 645).

 2. WYMAGANE DOKUMENTY
  • wniosek o wydanie zezwolenia - pobierz,
  • Starosta w zależności od rodzaju sprawy zastrzega sobie możliwość wymagania dodatkowych dokumentów.
 3. OPŁATY
  Zwolniony od opłaty skarbowej

 4. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
  • nie później niż w ciągu miesiąca od dnia wszczęcia postępowania, jeżeli sprawa wymaga postępowania wyjaśniającego,
  • nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, jeżeli sprawa jest szczególnie skomplikowana.
 5. MIEJSCE SKŁADANIA FORMULARZA WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI
  Kancelaria Ogólna Starostwa Powiatowego w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych 4.

 6. TRYB ODWOŁAWCZY
  Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Starosty Gryfińskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

 7. UWAGI
  Wniosek musi zawierać dane zgodne z art. 83 ust. 4 ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. ( tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 627, z późn. zmianami), a mianowicie:
  1. imię, nazwisko i adres (telefon kontaktowy) albo nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela nieruchomości, albo właściciela urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego,
  2. oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością, albo oświadczenie o posiadanym prawie własności urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego
  3. zgodę właściciela nieruchomości, jeżeli jest wymagana, lub oświadczenie o udostępnieniu informacji, o której mowa w art. 83 ust. 4 ustawy o ochronie przyrody,
  4. nazwę gatunku drzewa lub krzewu,
  5. obwód dnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm, a w przypadku gdy na tej wysokości drzewo:
   1. posiada kilka pni - obwód każdego z tych pni,
   2. nie posiada pnia - obwód pnia bezpośrednio poniżej korony drzewa,
  6. wielkość powierzchni, z której zostanie usunięty krzew,
  7. miejsce, przyczynę, termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu oraz wskazanie czy usunięcie wynika z celu związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej,
  8. rysunek, mapę albo wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane projekt zagospodarowania działki lub terenu w przypadku realizacji inwestycji, dla której jest on wymagany zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane określające usytuowanie drzewa lub krzewu w odniesieniu do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości,
  9. Projekt planu:
   1. nasadzeń zastępczych, rozumianych jako posadzenie drzew lub krzewów, w liczbie nie mniejszej niż liczba usuwanych drzew lub o powierzchni nie mniejszej niż powierzchnia usuwanych krzewów, stanowiących kompensację przyrodniczą za usuwane drzewa i krzewy w rozumieniu art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. -Prawo ochrony środowiska lub
   2. przesadzenia drzewa lub krzewu
    - jeżeli są planowane, wykonany w formie rysunku, mapy lub projektu zagospodarowania działki lub terenu, oraz informację o liczbie, gatunku lub odmianie drzew lub krzewów oraz miejscu i planowanym terminie ich wykonania;
  10. decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach albo postanowienie w sprawie uzgodnienia realizacji przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000, w przypadku realizacji przedsięwzięcia, dla którego wymagane jest ich uzyskanie zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz postanowienie uzgadniające wydawane przez właściwego regionalnego dyrektora ochrony środowiska w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli jest wymagana lub została przeprowadzona na wniosek realizującego przedsięwzięcie,
  11. zezwolenie w stosunku do gatunków chronionych na czynności podlegające zakazom, określonym w art. 51 ust. 1 pkt 1-4 i 10 oraz art 52 ust. 1 pkt 1, 3, 7, 8, 12, 13 i 15 jeżeli zostało wydane.
  Oświadczenie, o których mowa w pkt 2 i 3, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

data opublikowania: 2014-07-18 10:48:40
data ostatniej aktualizacji: 2015-09-03 13:31:24

Strona odwiedzona 3698 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Lucyna Krzemińska
Informacja wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

 • e-Doręczenia
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
 • Nie masz szybkiego internetu? Zgo zapotrzebowanie na internet.gov.pl
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.