Strona główna biuletynu
Formularz wyszukiwania

Elektroniczny urząd

Załatwianie spraw - procedury

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
ul. 11 Listopada 16D, 74-101 Gryfino, tel. 91-404-50-00

Zgłoszenie eksploatacji instalacji mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko, z której emisja nie wymaga pozwolenia

 1. PODSTAWA PRAWNA
  • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.),
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz.U. z 2010 r. Nr 130, poz. 880).
 2. WYMAGANE DOKUMENTY
  • wniosek o zgłoszenie instalacji mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko, z której emisja nie wymaga pozwolenia - pobierz
  • dowód uiszczenia opłaty skarbowej,
  • Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnictwa (oryginał lub potwierdzona kopia) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.
 3. OPŁATY
  • Na podstawie załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 1282 z późn. zm.) - przyjęcie zgłoszenia podlega opłacie skarbowej w wysokości - 120,0 zł.
  • Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii: 17 zł.
  Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej,
  • Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o dokonanie czynności urzędowej. Opłatę uiszcza się w kasie Urzędu Miasta i Gminy Gryfino lub bezpośrednio na konto urzędu: Bank PEKAO S. A. I/O Gryfino 92 1240 2092 9600 5055 5555 5555 w treści dowodu wpłaty: "zgłoszenie instalacji".
 4. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
  Wniosek o zgłoszenie instalacji, samodzielnie sporządzony i podpisany można złożyć osobiście lub za pośrednictwem osoby trzeciej - w miejscu załatwienia sprawy, a także za pośrednictwem poczty.
  Jeżeli organ nie wniesie sprzeciwu, w drodze decyzji, w ciągu 30 dni, oznacza to przyjęcie zgłoszenia.
 5. TRYB ODWOŁAWCZY
  Od decyzji sprawie wniesienia sprzeciwu przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem Starosty Gryfińskiego.
 6. MIEJSCE SKŁADANIA FORMULARZA WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI
  Kancelaria Ogólna Starostwa Powiatowego w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych 4 lub ul. 11 Listopada 16D
 7. UWAGI
  • Karta opisuje procedurę dokonywania zgłoszenia instalacji mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko, z której emisja na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza nie wymaga pozwolenia. Zasady zgłaszania instalacji mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko z uwagi na wytwarzanie odpadów określają przepisy ustawy o odpadach i nie są opisane w tej karcie.
  • Instalacja, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogąca negatywnie oddziaływać na środowisko, podlega zgłoszeniu właściwemu organowi ochrony środowiska.
  • Rodzaje instalacji, z których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza nie wymaga pozwolenia, z uwzględnieniem skali działalności prowadzonej w instalacjach:
   • Zgłoszenia z uwagi na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza wymagają instalacje, z których emisja nie wymaga pozwolenia, określone w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 220 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, z wyjątkiem: 1) instalacji energetycznych - o nominalnej mocy cieplnej do 1 MW; 2) instalacji innych niż energetyczne - o nominalnej mocy cieplnej do 0,5 MW; 3) instalacji do suszenia owoców, warzyw, zboża, innych płodów rolnych lub leśnych - o wydajności do 30 Mg na godzinę; 4) instalacji do przechowywania owoców, warzyw, zboża, innych płodów rolnych lub leśnych - w ilości do 50 Mg; 5) instalacji do chowu lub hodowli zwierząt niezaliczonych do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.3)); 6) instalacji stosowanych w gastronomii - przystosowanej do obsługi do 500 osób na dobę; 7) instalacji do oczyszczania ścieków; 8) zbiorników bezodpływowych kanalizacji lokalnej; 9) dygestoriów - wykorzystywanych do celów laboratoryjnych; 10) garaży; 11) instalacji innych niż wymienione w pkt 1-10, do których nie stosuje się przepisów w sprawie standardów emisyjnych, w przypadku gdy spełniony jest przynajmniej jeden z poniższych warunków: a) gazy lub pyły są wprowadzane z instalacji do powietrza w sposób niezorganizowany, bez pośrednictwa przeznaczonych do tego celu środków technicznych lub za pośrednictwem wentylacji grawitacyjnej, b) żadna z substancji wprowadzanych z instalacji do powietrza nie jest objęta poziomami dopuszczalnymi lub wartościami odniesienia w powietrzu.
  • Prowadzący instalację jest obowiązany do dokonania zgłoszenia przed rozpoczęciem jej eksploatacji. Do rozpoczęcia eksploatacji instalacji można przystąpić, jeżeli organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.
  Zgodnie z art. 152 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawa ochrony środowiska zgłoszenie instalacji powinno zawierać następujące informacje:
  1. oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby, telefon, e-mail,
  2. adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji,
  3. rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług,
  4. czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny),
  5. wielkość i rodzaj emisji,
  6. opis stosownych metod ograniczenia wielkości emisji,
  7. informację, czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami.

data opublikowania: 2014-07-18 10:49:12
data ostatniej aktualizacji: 2020-07-07 15:16:52

Strona odwiedzona 2199 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Lucyna Krzemińska
Informacja wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

 • e-Doręczenia
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
 • Nie masz szybkiego internetu? Zgo zapotrzebowanie na internet.gov.pl
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.