Strona główna biuletynu
Formularz wyszukiwania

Elektroniczny urząd

Załatwianie spraw - procedury

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
ul. 11 Listopada 16D, 74-101 Gryfino, tel. 91-404-50-00

Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie

 1. PODSTAWA PRAWNA
  1. Art. 8 i art. 9 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.).
  2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie szczegółowych stawek opłat za udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie oraz sposobu uiszczenia opłat (Dz. U. z dnia 16 listopada 2010 r.).
  3. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 września 2010 r. w sprawie wzoru publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie (Dz. U. z dnia 6 października 2010 r.).
 2. WYMAGANE DOKUMENTY
  1. We wniosku należy wskazać:
   • dane wnioskodawcy,
   • adres,
   • oraz zakres wniosku (należy wskazać informacje o środowisku i jego ochronie, o których udostępnienie występuje wnioskodawca).
  2. Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnictwa (oryginał lub potwierdzona kopia) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.
 3. OPŁATY
  Za wyszukiwanie informacji, sporządzanie kopii dokumentów lub danych oraz ich przesyłanie organ administracji pobiera opłatę zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie szczegółowych stawek opłat za udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie oraz sposobu uiszczania opłat (Dz. U. z dnia 16 listopada 2010 r.):
  § 2.
  1. Opłata za wyszukiwanie informacji wynosi 5 zł, jeżeli wymaga wyszukania do dziesięciu dokumentów.
  2. Jeżeli informacja wymaga wyszukania więcej niż dziesięciu dokumentów, pobiera się dodatkową opłatę, mnożąc kwotę z ust. 1 przez liczbę dodatkowych dokumentów i przez współczynnik różnicujący 0,1.
  § 3.
  1. Opłata za przekształcanie informacji polegające na skanowaniu dokumentów wynosi 0,10 zł za każdą stronę.
  2. Opłaty za sporządzanie kopii dokumentów lub danych w formacie 210 mm x 297 mm (A4), w formie wydruku lub kserokopii, wynoszą:
   1. 0,15 zł za stronę kopii czarno-białej;
   2. 1,5 zł za stronę kopii kolorowej.
  3. Za sporządzanie kopii dokumentów lub danych, w formie wydruku lub kserokopii, w formacie:
   1. 297 mm x 420 mm (A3) pobiera się opłaty, o których mowa w ust. 2, mnożąc je przez współczynnik różnicujący 2;
   2. 420 mm x 594 mm (A2) pobiera się opłaty, o których mowa w ust. 2, mnożąc je przez współczynnik różnicujący 4;
   3. 594 mm x 841 mm (A1) pobiera się opłaty, o których mowa w ust. 2, mnożąc je przez współczynnik różnicujący 8;
   4. 841 mm x 1189 mm (A0) pobiera się opłaty, o których mowa w ust. 1, mnożąc je przez współczynnik różnicujący 16.
  § 4.
  1. Jeżeli wniosek dotyczy udostępnienia informacji w formie elektronicznej, pobiera się opłatę nie wyższą niż 1,50 zł za każdą płytę CD lub DVD.
  2. Organ, po uzyskaniu zgody wnioskującego, pobiera opłatę równą kosztowi zakupu nośnika, jeżeli wniosek dotyczy udostępnienia informacji na nośnikach innych niż nośniki, o których mowa w ust. 1.
  3. Po udostępnieniu informacji nośnik stanowi własność wnioskującego.
  § 5.
  Za przesłanie kopii dokumentów lub danych drogą pocztową pobiera się opłatę w wysokości podanej w obowiązującym cenniku usług pocztowych lub kurierskich operatora, ustalonego wspólnie przez właściwy organ administracji i wnioskującego, za przesyłkę danego rodzaju i danej kategorii wagowej.
  § 6.
  Opłaty, o których mowa w § 2-5, uiszcza się w terminie 14 dni, przez wpłatę do kasy, na rachunek bankowy właściwego organu administracji lub przy odbiorze przesyłki. Dodatkową opłatę przy odbiorze przesyłki ponosi również wnioskujący.
  Przesłanie kopii dokumentów lub danych następuje po przedstawieniu przez Wnioskodawcę dowodu uiszczenia stosownej opłaty.
 4. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
  Zgodnie z art. 14 ustawy Prawo ochrony środowiska organ administracji jest zobowiązany udostępnić informację nie później niż w ciągu 1 miesiąca od dnia otrzymania wniosku. Termin może zostać przedłużony do 2 miesięcy ze względu na stopień skomplikowania sprawy.
 5. TRYB ODWOŁAWCZY
  Od decyzji odmawiającej udostępnienia informacji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem Starosty Gryfińskiego.
 6. MIEJSCE SKŁADANIA FORMULARZA WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI
  Kancelaria Ogólna Starostwa Powiatowego w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych 4 lub ul. 11 Listopada 16D
 7. UWAGI
  1. Organy administracji są obowiązane udostępniać każdemu informacje o środowisku i jego ochronie znajdujące się w ich posiadaniu lub które są dla nich przeznaczone.
  2. Szczegółowy wykaz informacji podlegających udostępnieniu został opisany w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.)
  3. Dane o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, które określa art. 21 ust. 2 ww. ustawy, zamieszcza się w publicznie dostępnych wykazach.
  4. Informacje o środowisku i jego ochronie udostępnia się na pisemny wniosek.
  5. Informację niewymagającą wyszukiwania, która może być przekazana w formie ustnej, udostępnia się bez pisemnego wniosku.
  6. Jeżeli wniosek dotyczy informacji niebędącej w posiadaniu organu administracji i dla niego nieprzeznaczonej, organ ten niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku:
   1. Przekazuje wniosek organowi administracji, w którego posiadaniu znajduje się żądana informacja lub dla którego informacja ta jest przeznaczona, i powiadamia o tym Wnioskodawcę.
   2. Zwraca wniosek wnioskodawcy, jeżeli nie można ustalić właściwego organu.

data opublikowania: 2014-07-18 10:49:44
data ostatniej aktualizacji: 2024-01-19 10:20:11

Strona odwiedzona 1972 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Marta Gawrońska
Informacja wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

 • e-Doręczenia
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
 • Nie masz szybkiego internetu? Zgo zapotrzebowanie na internet.gov.pl
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.