Strona główna biuletynu
Formularz wyszukiwania

Elektroniczny urząd

Załatwianie spraw - procedury

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
ul. 11 Listopada 16D, 74-101 Gryfino, tel. 91-404-50-00

Zatwierdzenie projektu prac geologicznych oraz zatwierdzanie projektu prac geologicznych

 1. PODSTAWA PRAWNA
  Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze ( Dz. U. z 2014 r. poz. 613 z póżn. zm.)
 2. WYMAGANE DOKUMENTY
  • Wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej projekt prac geologicznych.
  • Projekt prac geologicznych - 4 egzemplarze,
  • Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.
 3. OPŁATY
  • Na podstawie załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 1282 z późn. zm.)) - opłata skarbowa za wydanie decyzji wynosi 10 zł.
  • Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii: 17 zł.
  Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej,
  • Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o dokonanie czynności urzędowej:
  • gotówką w kasie Urzędu Miasta i Gminy Gryfino,
  • bezgotówkowo przelewem na rachunek: Urząd Miasta i Gminy Gryfino, Bank PEKAO S.A. Pierwszy Odział w Gryfinie 92 1240 2092 9600 5055 5555 5555, z dopiskiem "za wydanie decyzji dotyczącej..."
 4. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY<
  • nie później niż w ciągu miesiąca od dnia wszczęcia postępowania, jeżeli sprawa wymaga postępowania wyjaśniającego,
  • nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, jeżeli sprawa jest szczególnie skomplikowana.
 5. TRYB ODWOŁAWCZY
  Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Starosty Gryfińskiego w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.
 6. MIEJSCE SKŁADANIA FORMULARZA WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI
  Kancelaria Ogólna Starostwa Powiatowego w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych 4 lub ul. 11 Listopada 16D
 7. UWAGI
  • Prace geologiczne obejmujące roboty geologiczne mogą być wykonywane tylko na podstawie projektu robót geologicznych.
  • Projekt robót geologicznych, których wykonywanie nie wymaga uzyskania koncesji, podlega, z wyjątkiem projektu robót geologicznych wykonywanych w celu wykorzystania ciepła Ziemi, zatwierdzeniu przez właściwy organ administracji geologicznej w drodze decyzji.

data opublikowania: 2014-07-18 10:50:09
data ostatniej aktualizacji: 2020-07-07 15:14:17

Strona odwiedzona 2375 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Lucyna Krzemińska
Informacja wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

 • e-Doręczenia
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
 • Nie masz szybkiego internetu? Zgo zapotrzebowanie na internet.gov.pl
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.