Strona główna biuletynu
Formularz wyszukiwania

Elektroniczny urząd

Załatwianie spraw - procedury

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
ul. 11 Listopada 16D, 74-101 Gryfino, tel. 91-404-50-00

Zatwierdzanie dokumentacji geologicznej (hydrogeologicznej, geologiczno - inżynierskiej i geologicznej złoża kopaliny)

 1. PODSTAWA PRAWNA
  • Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku Prawo geologiczne i górnicze (tekst jednolity Dz. U. z 2014r. poz.613 z późn. zm.).
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z 23 grudnia 2011 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (Dz. U. z 2011r. Nr 291, poz.1714).
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie dokumentacji geologicznej złoża kopaliny (Dz. U. z 2011r. Nr 291, poz. 1712).
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2011r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących innych dokumentacji geologicznych (Dz. U. z 2011r. Nr 282, poz. 1656).
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie kwalifikacji w zakresie geologii (Dz. U. z 2011r. Nr 275, poz. 1629 ).
 2. WYMAGANE DOKUMENTY
  • Wniosek o przekazaniu dokumentacji geologiczno-inżynierskiej celem przyjęcia
  • Dokumentacja geologiczna (lub dodatek do dokumentacji) - 4 egzemplarze (oryginał) i w formie dokumentu elektronicznego - 4 egzemplarze.
  • Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.
 3. OPŁATY
  • Na podstawie załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 1282 z późn. zm.)) - opłata skarbowa za wydanie decyzji wynosi 10 zł.
  • Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii: 17 zł.
  Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej,
  • o Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o dokonanie czynności urzędowej:
   • gotówką w kasie Urzędu Miasta i Gminy Gryfino,
   • bezgotówkowo przelewem na rachunek: Urząd Miasta i Gminy Gryfino, Bank PEKAO S.A. Pierwszy Odział w Gryfinie 92 1240 2092 9600 5055 5555 5555, z dopiskiem "za wydanie decyzji dotyczącej?."
 4. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
  • w terminie 2 miesięcy od dnia otrzymania dokumentacji geologicznej organ zawiadamia pisemnie o przyjęciu dokumentacji bez zastrzeżeń,
  • jeżeli dokumentacja nie odpowiada wymaganiom określonym w przepisach prawa żąda w drodze decyzji uzupełnienia lub poprawienia dokumentacji i po upływie 1 miesiąca od otrzymania uzupełnionej lub poprawionej dokumentacji organ zawiadamia o przyjęciu jej bez uwag.
 5. TRYB ODWOŁAWCZY
 6. MIEJSCE SKŁADANIA FORMULARZA WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI
  Kancelaria Ogólna Starostwa Powiatowego w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych 4 lub ul. 11 Listopada 16D
 7. UWAGI
  • Wyniki prac geologicznych, wraz z ich interpretacją, określeniem stopnia osiągnięcia zamierzonego celu wraz z uzasadnieniem, przedstawia się w dokumentacji geologicznej.
  • Dokumentację geologiczną stanowią następujące rodzaje dokumentacji:
   • geologiczna złoża kopaliny;
   • hydrogeologiczna;
   • geologiczno-inżynierska;
   • inne niż określone wyżej.
  • Dokumentację geologiczną przekazuje się w czterech egzemplarzach oraz w postaci dokumentu elektronicznego staroście.
  • W tym samym trybie dokonywana jest zmiana dokumentacji. Zmiany dokumentacji geologicznej dokonuje się przez sporządzenie dodatku.
  • W przypadku stwierdzenia istotnych różnic między dokumentacją geologiczną, a stanem rzeczywistym, w tym warunkami zagospodarowania wód podziemnych, właściwy organ administracji geologicznej może, w drodze decyzji, nakazać zmianę dokumentacji geologicznej, a w razie potrzeby - wykonanie dodatkowych prac geologicznych. Decyzja ta określa termin przedłożenia dodatku do dokumentacji geologicznej.

data opublikowania: 2014-07-18 10:52:29
data ostatniej aktualizacji: 2020-07-07 15:12:07

Strona odwiedzona 1977 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Lucyna Krzemińska
Informacja wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

 • e-Doręczenia
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
 • Nie masz szybkiego internetu? Zgo zapotrzebowanie na internet.gov.pl
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.