Strona główna biuletynu
Formularz wyszukiwania

Elektroniczny urząd

Załatwianie spraw - procedury

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
ul. 11 Listopada 16D, 74-101 Gryfino, tel. 91-404-50-00

Wydawanie zezwoleń na uczestnictwo w systemie handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji dla nowych instalacji

 1. PODSTAWA PRAWNA
  Art. 42 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz.U. Nr 122, poz. 695 z póź. zm.)
 2. WYMAGANE DOKUMENTY
  • wniosek o wydanie pozwolenia,
  • kopię pozwolenia zintegrowanego lub kopię pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza (jeśli jego uzyskanie jest wymagane), z tym że kopii tych pozwoleń nie dołącza się jeżeli zostały one wydane przez organ właściwy do wydania zezwolenia lub organ ten je posiada,
  • streszczenie wniosku w języku niespecjalistycznym,
  • plan monitorowania wielkości emisji sporządzony w formie pisemnej i w postaci elektronicznej umożliwiającej elektroniczne przetwarzanie zawartych w nim informacji,
  • kopię decyzji o pozwoleniu na użytkowanie instalacji lub potwierdzenie dokonania zawiadomienia o zakończeniu budowy i zamiarze przystąpienia do użytkowania instalacji, w przypadku gdy pozwolenie na użytkowanie nie jest wymagane,
  • kopię decyzji wydanej przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego dopuszczającej do eksploatacji urządzenie wchodzące w skład instalacji objętej takim dozorem,
  • kopię informacji, o której mowa w art. 76 ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska, jeżeli jest ona przewidywana,
  • dowód wniesienia (uiszczenia) opłaty,
  • pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.
 3. OPŁATY
  • Na podstawie załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej tekst jednolity (Dz. U. z 2012 r., poz. 1282 z poź. zm.) opłatę skarbową za zezwolenie 82,0 zł.
  • Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii: 17 zł.
  Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej,
  • Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o dokonanie czynności urzędowej. Opłatę uiszcza się w kasie Urzędu Miasta i Gminy Gryfino lub bezpośrednio na konto urzędu: Bank PEKAO S. A. I/O Gryfino 92 1240 2092 9600 5055 5555 5555 w treści dowodu wpłaty: "zezwolenie na uczestnictwo ...".
 4. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
  • nie później niż w ciągu miesiąca od dnia wszczęcia postępowania, jeżeli sprawa wymaga postępowania wyjaśniającego,
  • nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, jeżeli sprawa jest szczególnie skomplikowana.
  Decyzję można odebrać osobiście lub za pośrednictwem osoby upoważnionej w miejscu załatwienia sprawy lub za pośrednictwem poczty.
 5. TRYB ODWOŁAWCZY
  Od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Zachodniopomorskiego za pośrednictwem Starosty Gryfińskiego w terminie 14 dni od otrzymania decyzji.
 6. MIEJSCE SKŁADANIA FORMULARZA WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI
  Kancelaria Ogólna Starostwa Powiatowego w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych 4 lub ul. 11 Listopada 16D
 7. UWAGI
  • Zezwolenie jest wydawane na wniosek prowadzącego instalację.
  • Prowadzący instalację objętą systemem, któremu przyznano uprawnienia do emisji w krajowym planie, może wykorzystać lub sprzedać te uprawnienia po uzyskaniu zezwolenia.
  • Zezwolenie wydaje organ właściwy do wydania pozwolenia zintegrowanego lub pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, o których mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska.
  • Zezwolenie wydaje się na okres 10 lat.
  • Organ właściwy do wydania zezwolenia przesyła kopię wydanego zezwolenia Krajowemu ośrodkowi.
  Wniosek o wydanie zezwolenia opracowany zgodne z art. 42 ustawy z dnia 22 grudnia 2004 r. o handlu uprawnieniami do emisji, powinien zawierać:
  1. nazwę prowadzącego instalację oraz oznaczenie jego miejsca zamieszkania i adresu albo siedziby i adresu;
  2. adres zakładu, na terenie którego jest eksploatowana instalacja objęta systemem;
  3. informację o tytule prawnym do instalacji;
  4. informację o rodzaju instalacji, stosowanych urządzeniach i technologiach oraz charakterystykę techniczną źródeł powstawania i miejsca emisji;
  5. określenie rodzajów gazów cieplarnianych, które mają być objęte zezwoleniem;
  6. określenie czasu, na jaki ma zostać wydane zezwolenie;
  7. liczbę uprawnień do emisji na czas do końca okresu rozliczeniowego w rozbiciu na poszczególne lata.

data opublikowania: 2014-07-18 10:53:10
data ostatniej aktualizacji: 2020-07-07 15:06:35

Strona odwiedzona 1770 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Lucyna Krzemińska
Informacja wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

 • e-Doręczenia
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
 • Nie masz szybkiego internetu? Zgo zapotrzebowanie na internet.gov.pl
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.