Strona główna biuletynu
Formularz wyszukiwania

Elektroniczny urząd

Załatwianie spraw - procedury

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
ul. 11 Listopada 16D, 74-101 Gryfino, tel. 91-404-50-00

Zgłoszenie - potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi

 1. OPIS SPRAWY
  Realizując obowiązek wynikający z art. 101d ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1219 z późn. zm.), Starosta dokonuje identyfikacji potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi.

  Przez historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi rozumie się zanieczyszczenie powierzchni ziemi, które zaistniało przed dniem 30 kwietnia 2007 r. lub wynika z działalności, która została zakończona przed dniem 30 kwietnia 2007 r., a także szkodę w środowisku w powierzchni ziemi w rozumieniu art. 6 pkt 11 lit. c ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1862 oraz z 2020 r. poz. 284), która została spowodowana przez emisję lub zdarzenie, od którego upłynęło więcej niż 30 lat.

  Rodzaje działalności mogących z dużym prawdopodobieństwem powodować historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi, wraz ze wskazaniem przykładowych dla tych działalności zanieczyszczeń, określone zostały w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz. U. z 2016 r., poz. 1395).

  Rejestr historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi, które wystąpiły na terenie kraju, prowadzi Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska.

  Na podstawie uzyskanych danych, Starosta sporządza wykaz potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi, który następnie aktualizuje raz na dwa lata. Wykaz oraz jego aktualizację Starosta przekazuje Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Szczecinie.

  Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie, w drodze decyzji skierowanej do władającego powierzchnią ziemi, dokonuje do rejestru wpisu o potencjalnym historycznym zanieczyszczeniu powierzchni ziemi.

  Władający powierzchnią ziemi, na której potwierdzone zostanie wystąpienie historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi, jest obowiązany do przeprowadzenia remediacji (art. 101h ust. 1 ww. ustawy). W przypadku gdy władający powierzchnią ziemi wykaże, że historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi dokonane po dniu objęcia przez niego władania spowodował inny wskazany podmiot, zwany "innym sprawcą", obowiązek przeprowadzenia remediacji spoczywa na innym sprawcy (art. 101h ust 2 ww. ustawy).

  Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie aktualizuje i uzupełnia rejestr, dokonuje wykreślenia wpisu z rejestru oraz nadzoruje remediację, a w przypadkach, o których mowa w art. 101i ww. ustawy, prowadzi remediację historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi.
 2. OPŁATY

  Za zgłoszenie potencjalnego historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi nie pobiera się opłat skarbowych. W przypadku prowadzenia sprawy przez pełnomocnika, do wniosku należy dołączyć oryginał pełnomocnictwa lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa, dokonać opłaty skarbowej w wysokości 17 zł i dołączyć dowód jej wniesienia do składanych dokumentów; wyjątek stanowią zwolnienia od opłaty skarbowej za pełnomocnictwo, o których mowa w ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, w tym jeżeli pełnomocnictwo udzielane jest małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, jeżeli pełnomocnictwa udziela podmiot wskazany w art. 7 pkt 1-5 ww. (m.in. jednostki samorządu terytorialnego, jednostki budżetowe)*

  *Zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1546 z późn. zm.) obowiązek zapłaty opłaty skarbowej od dokonania czynności urzędowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o dokonanie czynności urzędowej. Opłatę skarbową wpłaca się z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty (złożenia wniosku). Stosownie do § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. z 2007 r., Nr 187, poz. 1330 z późn. zm.) składający wniosek zobowiązany jest dołączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej, nie później niż w ciągu 3 dni od chwili powstania obowiązku jej zapłaty. Dowód zapłaty może mieć formę wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej. Dowód ten pozostawia się w aktach sprawy, z zastrzeżeniem sytuacji gdy podmiot, który dokonał zapłaty opłaty skarbowej zażąda jego zwrotu (po uprzednim dokonaniu na jego odwrocie adnotacji określającej datę złożenia wniosku potwierdzonej podpisem osoby zamieszczającej adnotację, z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego).

  Należną opłatę skarbową uiszcza się:
  1. gotówką w kasie budynku Urzędu Miasta i Gminy Gryfino, ul. 1 Maja 16,
  2. przelewem na konto Urzędu Miasta i Gminy Gryfino, nr: 92 1240 2092 9600 5055 5555 5555 Bank PEKAO S. A. I/O Gryfino.

  Dokonując wpłaty należy podać właściwą adnotację.
 3. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA
  Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Gryfinie.
 4. MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
  Kancelaria Ogólna Starostwa Powiatowego w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych 4 lub ul. 11 Listopada 16D.
 5. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
  Zgodnie z ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 735) do miesiąca od dnia złożenia wymaganych dokumentów, w szczególnie uzasadnionych przypadkach nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.
 6. TRYB ODWOŁAWCZY
  Nie dotyczy
 7. UWAGI I DODATKOWE INFORMACJE
  Nie dotyczy
 8. FORMULARZE/WNIOSKI DO POBRANIA
  Zgłoszenie potencjalnego historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi - druk do pobrania w RTF spakowany do ZIP

data opublikowania: 2021-08-03 15:13:06
data ostatniej aktualizacji: 2021-08-03 15:13:06

Strona odwiedzona 496 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Agata Bazydło
Informacja wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

 • e-Doręczenia
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
 • Nie masz szybkiego internetu? Zgo zapotrzebowanie na internet.gov.pl
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.