Strona główna biuletynu
Formularz wyszukiwania

Elektroniczny urząd

Załatwianie spraw - procedury

Wydział Organizacji i Informacji
ul. 11 Listopada 16D, 74-101 Gryfino, tel. 91-404-50-00

Złożenie skargi lub wniosku

 1. PODSTAWA PRAWNA
  • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego - Dział VIII Skargi i wnioski (art. 221 - art. 259)
  • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków
 2. WYMAGANE DOKUMENTY

  Skarga lub wniosek złożone na piśmie lub ustnie do protokołu.

 3. OPŁATY

  Nie podlega opłacie.

 4. TERMIN ODPOWIEDZI

  Bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca. W razie niezałatwienia skargi w terminie stosuje się przepisy art. 36-38 KPA

 5. TRYB ODWOŁAWCZY

  Nie dotyczy.

 6. MIEJSCE SKŁADANIA SKARG I WNIOSKÓW
   Wnioski można składać:
  • w Kancelarii ogólnej Starostwa Powiatowego w Gryfinie (ul. Sprzymierzonych 4 pok.11) bądź Sekretariacie (ul. 11 Listopada 16D pok.104);
  • korespondencyjnie na adres: Starostwo Powiatowe w Gryfinie ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino.
  • elektronicznie
 7. KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH DLA WNOSZĄCYCH SKARGI I WNIOSKI Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej "RODO", informuję, że:
  1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku ze złożeniem skargi lub wniosku jest w zależności od przedmiotu skargi/wniosku Starosta Gryfiński lub Rada Powiatu w Gryfinie, z siedzibą Starostwo Powiatowe w Gryfinie, ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino, tel.: 91 415 31 82, adres e-mail: starostwo@gryfino.powiat.pl.
  2. Starosta wyznaczył na Inspektora Ochrony Danych Pana Leszka Morusa, z którym można kontaktować się w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych iod@gryfino.powiat.pl.
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze), zgodnie z przepisami ustawy Kodeks postępowania administracyjnego - Dział VIII Skargi i wnioski. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia wniesionej skargi lub wniosku oraz w celu wypełnienia obowiązku archiwizacji dokumentów.
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą organy lub podmioty, którym skarga lub wniosek zostaną przekazane w przypadku braku właściwości Starosty lub Rady Powiatu do ich rozpatrzenia. W innych przypadkach Pani/Pana dane mogą być udostępnione wyłącznie organom lub podmiotom upoważnionym na podstawie odrębnych powszechnie obowiązujących przepisów.
  5. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
  6. Pani/Pana dane osobowe pozyskane wraz ze złożoną skargą lub wnioskiem przetwarzane będą przez okres niezbędny do ich rozpatrzenia, natomiast przechowywane przez okres przewidziany obowiązującymi przepisami kancelaryjno-archiwalnymi.
  7. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
   1. dostępu do swoich danych osobowych, na podstawie art. 15 RODO;
   2. sprostowania swoich danych osobowych, na podstawie art. 16 RODO;
   3. żądania usunięcia swoich danych osobowych, jeżeli dane osobowe nie są niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane, w zakresie wynikającym z art. 17 RODO;
   4. ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, na podstawie art. 18 RODO;
   5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w zakresie udostępnienia danych, w zakresie wynikającym z art. 21 Rozporządzenia;
   6. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, na niezgodne z prawem przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych.
  8. Administrator danych osobowych nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana dane nie są profilowane.
  9. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe i wynika z przepisów prawa - jest warunkiem rozpatrzenia Pani/Pana skargi lub wniosku.

data opublikowania: 2022-06-23 08:29:01
data ostatniej aktualizacji: 2022-06-23 08:29:01

Strona odwiedzona 218 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Agnieszka Turek
Informacja wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

 • e-Doręczenia
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
 • Nie masz szybkiego internetu? Zgo zapotrzebowanie na internet.gov.pl
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.