Strona główna biuletynu
Formularz wyszukiwania

Elektroniczny urząd

Załatwianie spraw - procedury

Wydział Organizacji i Informacji
ul. 11 Listopada 16D, 74-101 Gryfino, tel. 91-404-50-00

Złożenie petycji

 1. PODSTAWA PRAWNA
  • Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach
 2. WYMAGANE DOKUMENTY

  Petycja złożona na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej

 3. OPŁATY

  Nie podlega opłacie.

 4. TERMIN ODPOWIEDZI

  Bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 3 miesięcy

 5. TRYB ODWOŁAWCZY

  Nie dotyczy.

 6. MIEJSCE SKŁADANIA SKARG I WNIOSKÓW
   Wnioski można składać:
  • w Kancelarii ogólnej Starostwa Powiatowego w Gryfinie (ul. Sprzymierzonych 4 pok.11) bądź Sekretariacie (ul. 11 Listopada 16D pok.104);
  • korespondencyjnie na adres: Starostwo Powiatowe w Gryfinie ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino.
  • elektronicznie
 7. KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH DLA WNOSZĄCYCH PETYCJE Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej "RODO", informuję, że:
  1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku ze złożeniem petycji jest w zależności od przedmiotu petycji Starosta Gryfiński, Starostwo Powiatowe w Gryfinie, Rada Powiatu w Gryfinie lub Zarząd Powiatu w Gryfinie z siedzibą Starostwo Powiatowe w Gryfinie, ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino, tel.: 91 415 31 82, adres e-mail: starostwo@gryfino.powiat.pl.
  2. Na Inspektora Ochrony Danych wyznaczony został Pan Leszek Morus, z którym można kontaktować się w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych iod@gryfino.powiat.pl.
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze), zgodnie z przepisami ustawy o petycjach w celu rozpatrzenia wniesionej petycji oraz w celu wypełnienia obowiązku archiwizacji dokumentów. W przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na ujawnienie na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego danych osobowych, Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą również w celu dokonania publikacji i ujawnienia danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (przetwarzanie danych na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą).
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą organy lub podmioty, którym petycja zostanie przekazana w przypadku braku właściwości administratora do ich rozpatrzenia. W innych przypadkach Pani/Pana dane mogą być udostępnione wyłącznie organom lub podmiotom upoważnionym na podstawie odrębnych powszechnie obowiązujących przepisów.
  5. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
  6. Pani/Pana dane osobowe pozyskane wraz ze złożoną petycją przetwarzane będą przez okres niezbędny do ich rozpatrzenia, natomiast przechowywane przez okres przewidziany obowiązującymi przepisami kancelaryjno-archiwalnymi.
  7. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
   1. dostępu do swoich danych osobowych, na podstawie art. 15 RODO;
   2. sprostowania swoich danych osobowych, na podstawie art. 16 RODO;
   3. żądania usunięcia swoich danych osobowych, jeżeli dane osobowe nie są niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane, w zakresie wynikającym z art. 17 RODO; przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
   4. ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, na podstawie art. 18 RODO;
   5. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, na niezgodne z prawem przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych.
  8. Administrator danych osobowych nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana dane nie są profilowane.
  9. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe i wynika z przepisów prawa - jest warunkiem rozpatrzenia złożonej przez Panią/Pana petycji.

data opublikowania: 2022-06-24 12:14:58
data ostatniej aktualizacji: 2022-06-24 12:14:58

Strona odwiedzona 195 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Agnieszka Turek
Informacja wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

 • e-Doręczenia
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
 • Nie masz szybkiego internetu? Zgo zapotrzebowanie na internet.gov.pl
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.