Strona główna biuletynu
Formularz wyszukiwania

UWAGA

 1. Czasowe zamknięcie Filii Wydziału Komunikacji w Chojnie
  Ostatnia aktualizacja: 2024-05-24 09:59:44

Elektroniczny urząd

Załatwianie spraw - procedury

Powiatowy Rzecznik Konsumentów
ul. 11 Listopada 16D, 74-101 Gryfino, tel. 91-404-50-00

Prośba o udzielenie pomocy prawnej

 1. PODSTAWA PRAWNA
  Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity - Dz. U. z 2023 r., poz. 1689)
  Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity - Dz. U. z 2022 r., poz. 1526 z późniejszymi zmianami).
  Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (tekst jednolity - Dz. U. z 2023 r., poz. 1550 z późniejszymi zmianami).
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 marca 2002 r. w sprawie sposobu współdziałania organów Inspekcji Handlowej z powiatowym (miejskim) rzecznikiem konsumentów, organami administracji rządowej i samorządowej, organami kontroli oraz organizacjami pozarządowymi reprezentującymi interesy konsumentów (tekst jednolity - Dz. U. z 2018 r., poz. 1072).

 2. WYMAGANE DOKUMENTY
  Rzecznik udziela porad na wnioski konsumentów zgłaszane osobiście lub za pomocą środków porozumiewania się na odległość (telefon, fax., internet, poczta tradycyjna) jednak dla podjęcia formalnej interwencji rzecznika w sprawie niezbędne jest wypełnienie i dostarczenie formalnego formularza oświadczenia - prośby o udzielenie pomocy prawnej.
  Wniosek - prośba o udzielenie pomocy prawnej - pobierz PDF, RTF
  Inne wymagane dokumenty (jako załączniki do formularza) - kserokopie dokumentów dotyczące zgłaszanej sprawy.

 3. OPŁATY
  Nie pobiera się.

 4. TERMIN ODPOWIEDZI
  Indywidualny zależny od rodzaju sprawy.

 5. MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
  Biuro Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Gryfinie, ul. 11 Listopada 16D, pok. nr 13B, 74-100 Gryfino,
  Filia Biura Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Chojnie przy ul. Dworcowej 1 (pok. nr 29).

 6. UWAGI I DODATKOWE INFORMACJE

  Informacja dla konsumentów

  Powiatowy Rzecznik Konsumentów udziela mieszkańcom powiatu gryfińskiego bezpłatnej pomocy prawnej w sprawach związanych z ochroną konsumentów.

  Do zadań Rzecznika należy m.in. udzielanie porad prawnych oraz występowanie do przedsiębiorców na rzecz ochrony interesów konsumentów.

  Uwaga! Konsumenci mogą liczyć na wystąpienie ze strony Rzecznika po samodzielnym wyczerpaniu drogi reklamacyjnej, przy czym osobom potrzebującym takiego wsparcia, Rzecznik może pomóc również w sporządzeniu reklamacji, odstąpienia od umowy czy innego pisma.

  Działania Rzecznika zmierzają do polubownego zakończenia sporów. Rzecznik nie może rozstrzygać sporów w sposób wiążący dla stron.

  Rzecznik nie jest rzeczoznawcą ani nie dysponuje wiedzą specjalistyczną z zakresu funkcjonowania poszczególnych towarów i urządzeń. Listę rzeczoznawców prowadzi Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Szczecinie, można ją znaleźć pod tym adresem. https://www.wiih.pomorzezachodnie.pl/index.php/lista-rzeczoznawcow.

  Aby uzyskać pomoc Rzecznika w sprawie, konsument powinien złożyć w Biurze u Rzecznika wypełniony wniosek o udzielenie pomocy prawnej, wraz z załącznikami (wniosek dostępny jest bezpośrednio w biurze, a także do pobrania w załączeniu.

  Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Gryfinie działa wyłącznie w sprawach konsumenckich.

  Konsumentem, zgodnie z art. 221 Kodeksu cywilnego, jest osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową natomiast, przedsiębiorcą zgodnie z art. 431 Kodeksu cywilnego, jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

  Powiatowy Rzecznik Konsumentów udziela mieszkańcom powiatu gryfińskiego bezpłatnej pomocy prawnej w sprawach związanych z ochroną konsumentów, w szczególności:
  • udziela porad konsumenckich i informacji prawnych,
  • pomaga konsumentom przygotować pisma reklamacyjne,
  • występuje do przedsiębiorców na rzecz ochrony interesów konsumentów,
  • prowadzi edukację konsumencką,
  • współdziała z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Inspekcją Handlową, organizacjami konsumenckimi i innymi instytucjami,
  • wykonuje inne zadania określone w przepisach.

  Interwencje Rzecznika w konkretnej sprawie podejmowane są wyłącznie po wyczerpaniu przez konsumenta toku postępowania narzuconego mu przez ustawę lub umowę.

  Rzecznik nie może rozstrzygać sporów między konsumentami a przedsiębiorcami, nakładać kar pieniężnych, wydawać nakazów lub zakazów wobec przedsiębiorców. Rzecznik występuje do przedsiębiorców w sprawach, w których dostrzega naruszenie interesu konsumenta, a przy tym szansę na polubowne rozstrzygnięcie sporu.

  Przykładowe wzory pism reklamacyjnych
  • Reklamacja z tytułu braku zgodności towaru z umową - naprawa lub wymiana - pobierz ZIP
  • Reklamacja z tytułu braku zgodności towaru z umową - obniżenie ceny - pobierz ZIP
  • Wezwanie do usunięcia braku zgodności towaru z umową - pobierz ZIP
  • Odwołanie od odmownej decyzji reklamacyjnej - pobierz ZIP

  Adresy do wykorzystania

  Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Szczecinie
  Stały Polubowny Sąd Konsumencki

  ul. Jana Matejki 6B, 71-615 Szczecin
  tel. 91 422 52 39, 91 422 52 30
  www.wiih.pomorzezachodnie.pl
  spsk@wiih.pomorzezachodnie.pl

  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
  Delegatura w Gdańsku

  ul. Podwale Przedmiejskie 30, 80-824 Gdańsk
  tel. 58 346 29 32
  www.uokik.gov.pl
  gdansk@uokik.gov.pl

  Biuro Rzecznika Finasowego
  Nowogrodzka 47A, 00-695 Warszawa
  tel. 22 333 73 26
  www.rf.gov.pl
  biuro@rf.gov.pl

  Bankowy Arbitraż Konsumencki
  ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa
  tel. 22 48 68 400
  www.zbp.pl
  arbitraz.kancelaria@zbp.pl

  Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego
  Adres do korespondencji:
  ul. Piękna 20, skr. poczt. nr 419
  00-549 Warszawa
  tel. 22 262 45 00
  www.knf.gov.pl
  sad.polubowny@knf.gov.pl

  Urząd Komunikacji Elektronicznej
  Delegatura w Szczecinie

  ul. Zygmunta Krasińskiego 10/28, 71-435 Szczecin
  tel. 91 422 62 02
  www.uke.gov.pl
  szczecin@uke.gov.pl

  Urząd Regulacji Energetyki
  Północno-Zachodni Oddział Terenowy w Szczecinie

  ul. Żubrów 3, 71-617 Szczecin
  tel. 91 887 62 01
  www.ure.gov.pl
  szczecin@ure.gov.pl

  Europejskie Centrum Konsumenckie
  Plac Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa
  VI piętro
  tel. 22 556 06 00
  www.konsument.gov.pl
  ECCNET-PL@ec.europa.eu

  Urząd Ochrony Danych Osobowych
  ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
  tel. 22 531 03 00
  infolinia: 606 950 000
  www.uodo.gov.pl
  kancelaria@uodo.gov.pl

  Rzecznik Praw Obywatelskich
  al. Solidarności 77, 00-900 Warszawa
  infolinia: 800 676 676
  www.rpo.gov.pl
  biurorzecznika@brpo.gov.pl

  Rzecznik Praw Pacjenta
  ul. Młynarska 46, 01-171 Warszawa
  tel. 800 190 590
  www.bpp.gov.pl
  kancelaria@rpp.gov.pl

  Okręgowy Inspektorat Pracy w Szczecinie
  ul. Pszczelna 7, 71-663 Szczecin
  tel. 91 431 19 30
  www.szczecin.oip.pl
  kancelaria@szczecin.pip.gov.pl

  Materiały i publikacje
  • Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta - materiały do pobrania www.uokik.gov.pl
  • Komisja Nadzoru Finansowego - kampanie informacyjne / cyberoszustwa inwestycyjne www.knf.gov.pl

data opublikowania: 2004-11-24 11:34:15
data ostatniej aktualizacji: 2024-05-14 13:07:46

Strona odwiedzona 10952 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Agata Jakubik
Informacja wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

 • e-Doręczenia
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
 • Nie masz szybkiego internetu? Zgo zapotrzebowanie na internet.gov.pl
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.