Strona główna biuletynu
Formularz wyszukiwania

Elektroniczny urząd

Załatwianie spraw - procedury

Wydział Zarządzania Drogami
ul. 11 Listopada 16D, 74-101 Gryfino, tel. 91-404-50-00

Wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu lub jego przebudowę

 1. PODSTAWA PRAWNA
  • Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 1376 ze. zm.).
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz.2000 ze zm.).
  • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503).
  • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.).
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 1518 ze zm.).
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2022 r. poz. 2142 ze zm.)
 2. WYMAGANE DOKUMENTY
  • wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu lub jego przebudowę pobierz PDF, pobierz RTF
  • szczegółowy i aktualny plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1000, z zaznaczeniem granic, lokalizacją oraz podaniem wymiarów zjazdu. Plan sytuacyjny można nabyć w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych 4,
  • inne dokumenty wymagane przepisami szczególnymi - na żądanie zarządcy drogi,
  • jeśli wnioskodawca reprezentuje Inwestora - oryginał pełnomocnictwa udzielonego przez Inwestora wraz z potwierdzeniem opłaty skarbowej z tytułu pełnomocnictwa (również oryginał).
 3. OPŁATY
  Obowiązek uiszczenia opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku.
  Opłaty dokonuje się:
  • w kasie Urzędu Miasta i Gminy Gryfino - Gryfino, ul. 1 Maja 16,
  • na konto 92 1240 2092 9600 5055 5555 5555.
  Wysokość opłat:
  • za pełnomocnictwo (od każdego stosunku pełnomocnictwa) - 17,00 zł,
  • za wydanie zezwolenia - 82,00 zł
  Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie zezwolenia.
  Opłacie skarbowej nie podlegają podania i załączniki do podań, czynności urzędowe, zaświadczenia oraz zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego.
  Zwalnia się z opłaty skarbowej zezwolenia na zajęcie pasa drogowego.
  Zwalnia się z opłaty skarbowej jednostki samorządu terytorialnego, jednostki budżetowe, organizacje pożytku publicznego.
 4. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
  W ciągu miesiąca, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku.
 5. TRYB ODWOŁAWCZY
  Odwołanie od decyzji wnosi się za pośrednictwem Zarządu Powiatu w Gryfinie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14. dni od daty doręczenia decyzji.
  Zgodnie z art. 127a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję pobierz PDF, pobierz RTF.
 6. MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
  Kancelaria Ogólna Starostwa Powiatowego w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych 4.
  Sekretariat Starostwa Powiatowego w Gryfinie przy ul. 11 Listopada 16D - pokój nr 104.
 7. UWAGI
  Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu lub jego przebudowę należy złożyć z wyprzedzeniem umożliwiającym rozpatrzenie wniosku i wydanie zezwolenia przed terminem rozpoczęcia inwestycji.
  Zezwolenie na lokalizację zjazdu z drogi wydaje się na czas nieokreślony.
  Zezwolenie na lokalizację zjazdu z drogi wygasa, jeżeli w ciągu 3 lat od jego wydania zjazd nie został wybudowany.
  Ze względu na wymogi wynikające z warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne, zarządca drogi może odmówić wydania zezwolenia na lokalizację zjazdu lub jego przebudowę, albo wydać zezwolenie na lokalizację zjazdu na czas określony.
  W zezwoleniu na lokalizację zjazdu określa się miejsce lokalizacji zjazdu i jego parametry techniczne, a w zezwoleniu na przebudowę zjazdu - jego parametry techniczne.
  Przed rozpoczęciem robót budowlanych istnieje obowiązek dokonania czynności wymaganych przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane oraz uzyskania zezwolenia zarządcy drogi na prowadzenie robót w pasie drogowym.
  Przed uzyskaniem pozwolenia na budowę istnieje obowiązek uzgodnienia z zarządcą drogi, projektu budowlanego zjazdu.
  Utrzymywanie zjazdów, łącznie ze znajdującymi się pod nimi przepustami, należy do właścicieli lub użytkowników gruntów przyległych do drogi.

data opublikowania: 2008-07-22 10:55:58
data ostatniej aktualizacji: 2022-12-07 14:06:36

Strona odwiedzona 8173 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Arleta Szejler
Informacja wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

 • e-Doręczenia
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
 • Nie masz szybkiego internetu? Zgo zapotrzebowanie na internet.gov.pl
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.