Strona główna biuletynu
Formularz wyszukiwania

UWAGA

 1. Czasowe zamknięcie Filii Wydziału Komunikacji w Chojnie
  Ostatnia aktualizacja: 2024-05-24 09:59:44

Informacja publiczna

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dla wnioskujących o udostępnienie informacji publicznej

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej "RODO", informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z rozpatrywaniem wniosku o udostępnienie informacji publicznej jest Starostwo Powiatowe w Gryfinie z siedzibą ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino, tel. 91 415 31 82, adres e-mail: starostwo@gryfino.powiat.pl.
 2. Inspektorem Ochrony Danych w Starostwie jest Pan Leszek Morus, z którym można kontaktować się w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych iod@gryfino.powiat.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze), zgodnie z przepisami ustawy o dostępie do informacji publicznej, w celu rozpatrzenia wniesionego przez Panią/Pana wniosku w trybie ww. ustawy oraz w celu wypełnienia obowiązku archiwizacji dokumentów.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą organy lub podmioty, którym wniosek zostanie przekazany w przypadku braku właściwości Starostwa do jego rozpatrzenia. W innych przypadkach Pani/Pana dane mogą być udostępnione wyłącznie organom lub podmiotom upoważnionym na podstawie odrębnych powszechnie obowiązujących przepisów lub podmiotom przetwarzającym dane w imieniu administratora danych.
 5. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
 6. Pani/Pana dane osobowe pozyskane wraz ze złożonym wnioskiem przetwarzane będą przez okres niezbędny do jego rozpatrzenia, natomiast przechowywane przez okres przewidziany obowiązującymi przepisami kancelaryjno-archiwalnymi.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
  1. dostępu do swoich danych osobowych, na podstawie art. 15 RODO;
  2. sprostowania swoich danych osobowych, na podstawie art. 16 RODO;
  3. żądania usunięcia swoich danych osobowych, jeżeli dane osobowe nie są niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane, w zakresie wynikającym z art. 17 RODO;
  4. ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, na podstawie art. 18 RODO;
  5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w zakresie udostępnienia danych, w zakresie wynikającym z art. 21 Rozporządzenia.
  6. przenoszenia danych, w zakresie wynikającym z art. 20 RODO.
  7. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, na niezgodne z prawem przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych.
 8. Administrator danych osobowych nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana dane nie są profilowane.
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale bez ich podania nie będzie możliwe zrealizowanie wniesionej przez Panią/Pana sprawy.
  Podanie danych jest obowiązkowe, jeżeli administrator danych o nie wystąpi w celu wydania decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenia postępowania o udostępnienie informacji.

data opublikowania: 2022-06-22 14:27:07
data ostatniej aktualizacji: 2022-06-22 14:27:07

Strona odwiedzona 324 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Agnieszka Turek
Informacja wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

 • e-Doręczenia
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
 • Nie masz szybkiego internetu? Zgo zapotrzebowanie na internet.gov.pl
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.