Strona główna biuletynu
Formularz wyszukiwania

UWAGA

 1. Czasowe zamknięcie Filii Wydziału Komunikacji w Chojnie
  Ostatnia aktualizacja: 2024-05-24 09:59:44

Starostwo Powiatowe

Zarządzenia Starosty Gryfińskiego

VI Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
17.11.2018 - 30.04.2024

Zarządzenie Nr 16/2022
Starosty Gryfińskiego
z dnia 2022-02-23

w sprawie ustalenia zasad udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania w Starostwie Powiatowym w Gryfinie

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920) w związku ustawą z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1641) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustala się zasady udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania, w tym otwartych danych w Starostwie Powiatowym w Gryfinie.

§ 2. Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o:

 1. komórce organizacyjnej - rozumie się przez to komórkę organizacyjną, o której mowa w Regulaminie organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Gryfinie,
 2. wniosku - rozumie się wniosek o ponowne wykorzystywanie, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
 3. ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego,
 4. portalu danych - rozumie się prowadzony przez ministra właściwego do spraw informatyzacji, powszechnie dostępny system teleinformatyczny, służący do udostępniania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania oraz danych prywatnych w celu wykorzystywania.

§ 3.

 1. Udostępnianie i przekazywanie informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania znajdujących się w zasobach Starostwa Powiatowego w Gryfinie następuje poprzez ich:
  1. publikację w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Gryfinie lub w portalu danych,
  2. przekazanie na wniosek (wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia).
 2. Każdemu przysługuje prawo do ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego.
 3. Podmiot wykorzystujący i przetwarzający informację sektora publicznego udostępnione przez Starostwo Powiatowe w Gryfinie ponosi odpowiedzialność za jej wykorzystanie w sposób niezgodny z obowiązującym prawem.
 4. Starostwo Powiatowe w Gryfinie nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie informacji będącej utworem lub bazą danych przez podmiot ponownie wykorzystujący informację w zakresie przekraczającym uprawnienia do wykorzystania utworu lub bazy danych przysługujące Starostwu Powiatowemu w Gryfinie.

§ 4.

 1. Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego udostępnionych w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Gryfinie wymaga zachowania następujących warunków:
  1. informacja zawiera wzmiankę o źródle jej pozyskania poprzez podanie pełnej nazwy: Starostwo Powiatowe w Gryfinie;
  2. należy podać datę wytworzenia lub pozyskania informacji;
  3. jeśli pozyskana treść informacji będzie modyfikowana należy zamieścić adnotację o tym, że uzyskana informacja została przetworzona w procesie ponownego wykorzystywania,
  4. jeżeli treść pozyskanej informacji lub jej fragment, ma stanowić część całości, należy ją zamieścić w tekście w formie cytatu, z przypisem informującym o źródle pochodzenia,
  5. należy zawrzeć informację, że Starostwo Powiatowe w Gryfinie jako zobowiązane do udostępnienia informacji sektora publicznego nie ponosi odpowiedzialności za jej przetworzenie, dalsze udostępnianie i wykorzystywanie.

§ 5. Udostępnianie informacji sektora publicznego w celu ich ponownego wykorzystywania następuje na wniosek, w przypadku gdy informacja sektora publicznego:

 1. nie została udostępniona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Gryfinie lub w portalu danych,
 2. jest udostępniona w innym systemie teleinformatycznym niż określony w pkt 1 i brak jest określonych warunków lub opłat do ponownego wykorzystywania lub ich nie określono,
 3. ma zostać wykorzystana przez wnioskodawcę na warunkach innych niż zostały dla tych informacji określone,
 4. została udostępniona lub przekazana na podstawie odrębnych przepisów określających zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami sektora publicznego.

§ 6.

 1. Każdy wniosek podlega rejestracji.
 2. Rejestr wniosków prowadzi Wydział Organizacji i Informacji oraz nadaje znak sprawy (wzór rejestru wniosków stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia).
 3. Wydział Organizacji i Informacji weryfikuje wniosek w zakresie spełnienia warunków formalnych oraz koordynuje w Starostwie Powiatowym w Gryfinie udostępnianie i przekazywanie informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania na wniosek, w tym weryfikuje spójność projektów odpowiedzi sporządzanych przez poszczególne komórki organizacyjne.
 4. W przypadku niespełnienia warunków formalnych złożonego wniosku Wydział Organizacji i Informacji wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia braków wraz z pouczeniem, że ich nieusunięcie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
 5. Wydział Organizacji i Informacji przekazuje wniosek do właściwej komórki organizacyjnej celem przygotowania projektu odpowiedzi. Wnioski nie podlegają przekazaniu według właściwości do podmiotów zewnętrznych, w tym do powiatowych jednostek organizacyjnych.
 6. Komórka organizacyjna zawiadamia niezwłocznie Wydział Organizacji i Informacji o przypadku otrzymania wniosku niezarejestrowanego, wniosku niezgodnie z właściwością lub z pominięciem innej komórki organizacyjnej.

Zasady przekazywania informacji sektora publicznego w celu ich ponownego wykorzystywania na wniosek

§ 7. Wnioski wpływające do Starostwa Powiatowe w Gryfinie rozpatrywane są przez właściwe merytorycznie komórki organizacyjne.

§ 8.

 1. Komórka organizacyjna przekazuje do Wydziału Organizacji i Informacji w wyznaczonym terminie podpisany przez kierownika tej komórki organizacyjnej lub osobę upoważnioną projekt odpowiedzi na wniosek.
 2. W projekcie odpowiedzi na wniosek komórka organizacyjna zawiera:
  1. informację sektora publicznego do przekazania w celu ponownego wykorzystywania bez określenia warunków ponownego wykorzystywania albo po przyjęciu przez wnioskodawcę oferty, o której mowa w pkt 5, albo
  2. informację o braku informacji sektora publicznego wskazanych we wniosku, albo
  3. informację o braku warunków ponownego wykorzystywania w przypadku posiadania informacji sektora publicznego przez wnioskodawcę, albo
  4. informację o przyczynach braku możliwości przekazania informacji sektora publicznego i wskazanie w jaki sposób lub w jakiej formie informacje sektora publicznego mogą zostać przekazane, albo
  5. ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania lub informację o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie, albo
  6. uzasadnione stanowisko, że:
   1. wniosek nie może zostać rozpatrzony w ustawowym terminie ze wskazaniem powodów opóźnienia i terminu rozpatrzenia,
   2. zachodzą przesłanki wydania decyzji odmawiającej wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.
 3. Komórka organizacyjna, we współpracy z Wydziałem Organizacji i Informacji, sporządza projekt decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie lub o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.
 4. Przy rozpatrywaniu wniosku, w przypadku wystąpienia takiej potrzeby, komórki organizacyjne współpracują z Inspektorem Ochrony Danych oraz Pełnomocnikiem ds. ochrony informacji niejawnych.

§ 9. Wydział Organizacji i Informacji na podstawie otrzymanych projektów odpowiedzi na wniosek przygotowuje ostateczny projekt odpowiedzi na wniosek.

Sposób ustalania kosztów

§ 10.

 1. Informacje sektora publicznego udostępnia się lub przekazuje w celu ponownego wykorzystywania bezpłatnie, jeśli poniesione koszty ich przygotowania lub przekazania nie przekraczają łącznie 10,00 zł.
 2. Do kosztów udostępnienia lub przekazania informacji sektora publicznego wlicza się w szczególności:
  1. sporządzenie kopii dokumentów lub wydruku komputerowego;
  2. płytę CD/DVD z zapisem informacji;
  3. pendrive z zapisem informacji;
  4. koszty czynności związanych z anonimizacją lub ze środkami zastosowanymi w celu ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa.
 3. Przeniesienie informacji publicznej na elektroniczny nośnik danych (np. płytę CD/DVD, pendrive) może nastąpić jedynie przy wykorzystaniu zasobów Starostwa Powiatowego w Gryfinie.

Uregulowania końcowe

§ 11. W sprawach nieuregulowanych niniejszym zarządzeniem stosuje się przepisy ustawy.

§ 12. Traci moc zarządzenie Nr 31/2015 Starosty Gryfińskiego z dnia 15 kwietnia 2015 r. w sprawie ustalenia warunków ponownego wykorzystania informacji publicznej.


Załączniki do zarządzenia:

data opublikowania: 2022-02-24 09:51:10
data ostatniej aktualizacji: 2022-02-24 09:51:10

Strona odwiedzona 827 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Agnieszka Turek
Informacja wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

 • e-Doręczenia
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
 • Nie masz szybkiego internetu? Zgo zapotrzebowanie na internet.gov.pl
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.