Strona główna biuletynu
Formularz wyszukiwania

UWAGA

 1. Czasowe zamknięcie Filii Wydziału Komunikacji w Chojnie
  Ostatnia aktualizacja: 2024-05-24 09:59:44

Komunikacja i Transport

Informacje dla przewoźników drogowych

Nowe wymogi dysponowania bazą eksploatacyjną

Przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, wydane przed dniem wejścia w życie (01.03.2022 r.) ustawy z dnia 26 stycznia 2022 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym, ustawy o czasie pracy kierowców oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 209), mają obowiązek dostosować się do wymagań w zakresie bazy eksploatacyjnej, o której mowa w art. 4 pkt. 21 a oraz art. 5 ust. 2c i 2d cyt. ustawy, w terminie do 1 stycznia 2023 r.

W celu dostosowania się do wymogów przedsiębiorcy są obowiązani do złożenia do organu wydającego zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oświadczenia pobierz PDF w terminie do dnia 15 stycznia 2023 r.

Według nowych przepisów baza eksploatacyjna to miejsce będące w dyspozycji przedsiębiorcy, przystosowane jest do prowadzenia działalności transportowej w sposób zorganizowany i ciągły, w skład którego wchodzi co najmniej jeden z następujących elementów: miejsce postojowe dla pojazdów wykorzystywanych w transporcie drogowym, miejsce załadunku, rozładunku lub łączenia ładunków, miejsce konserwacji lub naprawy pojazdów; przez bazę eksploatacyjną należy również rozumieć także centrum operacyjne pracodawcy, o którym mowa w przepisach rozporządzenia (WE) nr 561/2006 (centrum operacyjne - zwyczajowa baza dla danego kierowcy i w którym rozpoczyna się jego tygodniowy okres odpoczynku, w państwie członkowskim siedziby pracodawcy lub powrót do miejsca zamieszkania kierowcy w każdym okresie czterech kolejnych tygodni, tak aby wykorzystali oni przynajmniej jeden regularny tygodniowy okres odpoczynku lub tygodniowy okres odpoczynku trwający ponad 45 godzin wykorzystywany jako rekompensata za skrócony tygodniowy okres odpoczynku).

Wymóg dysponowania bazą eksploatacyjną, uznaje się za spełniony, jeżeli przedsiębiorca dysponuje odpowiednią do skali prowadzenia działalności bazą, znajdującą się na terytorium RP, wyposażoną co najmniej w miejsca postojowe dla pojazdów wykorzystywanych w transporcie w liczbie odpowiadającej co najmniej 1/3 liczby pojazdów zgłoszonych przez przewoźnika do organu wydającego zezwolenie. W przypadku zgłoszenia nie więcej niż dwóch pojazdów konieczne jest dysponowanie co najmniej jednym miejscem postojowym.

W przypadku posiadania kilku baz znajdujących się na terenie RP łączna liczba miejsc postojowych musi odpowiadać co najmniej 1/3 liczby pojazdów zgłoszonych do zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.


Obowiązek przekazywania danych i informacji do organu udzielającego zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego

Ustawa z dnia 26 stycznia 2022 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym, ustawy o czasie pracy kierowców oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 209) nakłada nowy obowiązek na przewoźnika drogowego. Zgodnie z art. 7a ust. 8 cyt. ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym, ustawy o czasie pracy kierowców oraz niektórych innych ustaw Po uzyskaniu zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego przedsiębiorca przedkłada corocznie organowi, który udzielił zezwolenie, w terminie do 31 marca roku następnego:

 1. oświadczenie o liczbie osób zatrudnionych, w tym osób, o których mowa w pkt. 2, na dzień 31 grudnia poprzedniego roku, bez względu na formę zatrudnienia pobierz PDF
 2. informację o średniej arytmetycznej liczby kierowców zatrudnionych, bez względu na formę zatrudnienia, wykonujących operacje transportowe w roku poprzedzającym obowiązek złożenia informacji (przeciętne miesięczne zatrudnienie obliczane metodą średniej arytmetycznej jest ilorazem sumy stanów zatrudnienia w poszczególnych dniach pracy w danym miesiącu i liczby dni kalendarzowych w miesiącu. Do dni pracy w miesiącu wlicza się przypadające w tym czasie niedziele, święta oraz dni wolne od pracy. Dla tych dni przyjmuje się stan zatrudnienia z dnia poprzedniego lub następnego).

Obowiązek zgłoszenia pojazdu do zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego

W przypadku gdy przewoźnik drogowy dokonał zgłoszenia pojazdu do licencji wspólnotowej przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 26 stycznia 2022 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym, ustawy o czasie pracy kierowców oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 209) - 01.03.2022 r., a pojazd taki nie został zgłoszony do zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, przewoźnik ma obowiązek zgłoszenia takiego pojazdu do tego zezwolenia w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy czyli do dnia 31.05.2022 r. do organu, który udzielił tego zezwolenia - art. 11 cyt. ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym, ustawy o czasie pracy kierowców oraz niektórych innych ustaw.

Wykaz pojazdów pobierz PDF


Zabrania się przedsiębiorcy posiadającemu zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencję wspólnotową:

(zgodnie z art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 2022 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym, ustawy o czasie pracy kierowców oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 209)):

 1. posiadania wypisów z tego zezwolenia lub tej licencji w łącznej liczbie przekraczającej liczbę pojazdów, dla których został udokumentowany wymóg zdolności finansowej, zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009;
 2. wykorzystywania do wykonywania krajowego transportu drogowego lub międzynarodowego transportu drogowego pojazdów samochodowych:
  1. niezgłoszonych organowi wydającemu zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego,
  2. zarejestrowanych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Nowe wymagania dla przedsiębiorców posiadających licencje na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób:

 1. samochodem osobowym,
 2. pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą.

Przedsiębiorcy posiadający ww. licencje, są obowiązani w terminie do dnia 31 marca 2024 r. w formie pisemnej, w postaci papierowej lub w postaci elektronicznej, przedłożyć organowi, udzielającemu licencję, dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań określonych w art. 5c ust. 1 pkt 4 i 6 i art. 8 ust. 3 pkt 3a ustawy z dnia 16 czerwca 2023 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 1123) w art. 2 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą:

 • przedsiębiorca osobiście wykonujący przewozy, zatrudnieni przez niego kierowcy oraz osoby niezatrudnione przez przedsiębiorcę, lecz wykonujące osobiście przewóz na jego rzecz, nie byli prawomocnie skazani za przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu oraz przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, a także za przestępstwa, o których mowa w art. 59 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, a ponadto nie orzeczono prawomocnie wobec nich zakazu wykonywania zawodu kierowcy, w formie zaświadczenia o niekaralności opatrzone datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem;
 • przedsiębiorca osobiście wykonujący przewozy, zatrudnieni przez niego kierowcy oraz osoby niezatrudnione przez przedsiębiorcę, lecz wykonujące osobiście przewóz na jego rzecz posiadają odpowiednie uprawnienie do kierowania pojazdem samochodowym, określone w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (prawo jazdy);
 • przedsiębiorca osobiście wykonujący przewozy, zatrudnieni przez niego kierowcy oraz osoby niezatrudnione przez przedsiębiorcę, lecz wykonujące osobiście przewóz na jego rzecz nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy (orzeczenie lekarskie);
 • przedsiębiorca osobiście wykonujący przewozy, zatrudnieni przez niego kierowcy oraz osoby niezatrudnione przez przedsiębiorcę, lecz wykonujące osobiście przewóz na jego rzecz nie mają przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy (orzeczenie psychologiczne).

W terminie 14 dni od dnia otrzymania ww. dokumentów, organ dokona ich weryfikacji, w wyniku której:

 1. w przypadku stwierdzenia braków formalnych wezwie przedsiębiorcę do ich usunięcia;
 2. informuje przedsiębiorcę o spełnieniu ww. wymagań.

W przypadku spełnienia przez przedsiębiorcę wymagań licencje zachowują ważność do upływu okresu, na które zostały udzielone.

W przypadku niespełnienia przez przedsiębiorcę wymagań licencje zachowują ważność do dnia 30 czerwca 2024 r.

data opublikowania: 2013-10-08 11:20:41
data ostatniej aktualizacji: 2023-11-27 14:42:28

Strona odwiedzona 25253 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Edyta Celmer
Informacja wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

 • e-Doręczenia
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
 • Nie masz szybkiego internetu? Zgo zapotrzebowanie na internet.gov.pl
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.