Strona główna biuletynu
Formularz wyszukiwania

Ogłoszenia

Archiwum - praca w samorządzie

Nabór nr 8/2023 na stanowisko Informatyk w Referacie Informatyki

Rozstrzygnięcie:

INFORMACJA O WYNIKU NABORU nr 8/2023
na stanowisko Informatyk w Referacie Informatyki
w Starostwie Powiatowym w Gryfinie

Informuję, że nabór Nr 8/2023 na wolne stanowisko urzędnicze Informatyk w Referacie Informatyki w Starostwie Powiatowym w Gryfinie nie został rozstrzygnięty z uwagi na brak ofert kandydatów.

OGŁOSZENIE O NABORZE Nr 8/2023
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
W STAROSTWIE POWIATOWYM W GRYFINIE
UL. SPRZYMIERZONYCH 4, 74-100 GRYFINO

Starosta Gryfiński ogłasza nabór
na stanowisko Informatyk w Referacie Informatyki

 1. WYMAGANIA NIEZBĘDNE
  1. wykształcenie wyższe lub średnie o kierunku informatycznym, albo podobne wykształcenie średnie techniczne lub wyższe techniczne,
  2. obywatelstwo polskie lub obywatelstwo krajów Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  3. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
  4. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  5. nieposzlakowana opinia.
 2. WYMAGANIA DODATKOWE
  1. doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
  2. znajomość środowiska serwerowego Microsoft oraz technologii sieciowych,
  3. obsługa programów Adobe: Photoshop, Illustrator, InDesign, Acrobat
  4. znajomość zasad bezpieczeństwa teleinformatycznego,
  5. znajomość przepisów z zakresu:
   • ustawy z dnia 17.02.2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. D. U. z 2023 poz. 57),
   • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12.04.2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2247 ze zm.),
   • ustawa z dnia 05.07.2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 1863 ze zm.)
   • ustawa z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 285 ze zm.),
   • rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20.07.2011 r. w sprawie podstawowych wymagań bezpieczeństwa teleinformatycznego (Dz.U. z 2011 r. Nr 159, poz. 948),
   • ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1526),
  6. prawo jazdy kat. B,
  7. komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,
  8. planowanie i dobra organizacja pracy,
  9. samodzielność i inicjatywa,
  10. odporność na stres, dokładność, rzetelność.
 3. ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU:
  1. zapewnienie bezawaryjnego funkcjonowania sprzętu komputerowego, w tym konserwowanie sprzętu, urządzeń i sieci komputerowej,
  2. administrowanie serwerami, systemami operacyjnymi, sieciami komputerowymi w Starostwie oraz węzłem teletransmisyjnym,
  3. zarządzanie kontami poczty elektronicznej i kontami użytkowników, zgodnie z zasadami Polityki Bezpieczeństwa,
  4. zarządzanie i administrowanie stroną internetową Powiatu i Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego, w tym ich bieżąca aktualizacja i opracowywanie ogłoszeń dotyczących ofert powiatu - znajomość MTML, CSS, PHP, MySQL
  5. zarządzanie i administrowanie serwerami obsługującymi e-Urząd,
  6. zarządzanie i administrowanie portalem wewnętrznym (intranetowym) - znajomość Joomla,
  7. opracowywanie graficzne materiałów informacyjnych i promocyjnych o Powiecie w oparciu o techniki komputerowe oraz przygotowywanie prezentacji multimedialnych,
  8. opracowywanie i przygotowywanie graficzne druków zaproszeń, dyplomów i listów gratulacyjnych,
  9. prowadzenie spraw dotyczących zakupu sprzętu i oprogramowania komputerowego, w tym prowadzenie rejestru licencji.
 4. INFORMACJA O WARUNKACH PRACY NA STANOWISKU
  Miejsce pracy: Stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze, rozmowami telefonicznymi, przemieszczaniem się wewnątrz budynku oraz poza nim. Pomieszczenie biurowe spełniające wymagania przepisów bhp, budynek wyposażony w podjazd i windę.
  Stanowisko pracy: Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin. Obsługa urządzeń biurowych.
 5. WSKAŹNIK ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej i zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.
 6. WYMAGANE DOKUMENTY
  1. list motywacyjny,
  2. życiorys,
  3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
  4. kopia dokumentu potwierdzającego wymagane wykształcenie,
  5. kopia ewentualnego dokumentu potwierdzającego orzeczenie o niepełnosprawności,
  6. kopie świadectw pracy, zaświadczeń z zakładów pracy potwierdzających staż pracy,
  7. oświadczenie o posiadanym obywatelstwie,
  8. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
  9. oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  10. oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku,
  11. oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej i jej charakterze lub o nie prowadzeniu działalności gospodarczej,
  12. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentacji aplikacyjnej na potrzeby naboru na stanowisko przez Komisję Rekrutacyjną, powołaną przez Starostę Gryfińskiego,
  13. kopie poświadczeń o dodatkowych kwalifikacjach zawodowych (certyfikaty, dyplomy, zaświadczenia i inne),
  14. kopie opinii z zakładów pracy.
 7. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
  1. Dokumenty należy składać do dnia 24 kwietnia 2023 r. do Starostwa Powiatowego w Gryfinie (decyduje data wpływu) na adres:
   Starostwo Powiatowe w Gryfinie
   ul. Sprzymierzonych 4
   74-100 Gryfino
  2. Dokumenty należy złożyć w zamkniętej podpisanej kopercie (z podaniem imienia i nazwiska kandydata na odwrocie koperty) z dopiskiem: "Nabór Nr 8/2023 na stanowisko Informatyk w Referacie Informatyki".

Kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu naboru zostaną powiadomieni telefonicznie bądź na piśmie o terminie, miejscu oraz godzinie rozpoczęcia testu wiedzy i rozmowy kwalifikacyjnej. Złożone dokumenty są odsyłane na pisemny wniosek kandydata.

Rozstrzygnięcie naboru nastąpi przez Komisję Rekrutacyjną w terminie do dnia 10 maja 2023 r.

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Gryfinie ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino, tel.: 91 415-31-82, adres e-mail: starostwo@gryfino.powiat.pl.
 2. Inspektorem Ochrony Danych w Starostwie jest Pan Leszek Morus, z którym można kontaktować się w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych: iod@gryfino.powiat.pl.
 3. Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego na wybrane stanowisko na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO).
 4. Dane zgromadzone w procesie rekrutacyjnym będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru.
 5. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
  1. dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO;
  2. sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;
  3. usunięcia danych, w zakresie wynikającym z art. 17 RODO;
  4. ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO;
  5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w zakresie wynikającym z art. 21 Rozporządzenia.
  6. przenoszenia danych, w zakresie wynikającym z art. 20 RODO;
 6. Wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, na niezgodne z prawem przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w STAROSTWIE.

data opublikowania: 2023-04-04 11:12:31
data ostatniej aktualizacji: 2023-05-02 13:43:42

Strona odwiedzona 660 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Katarzyna Stalinger
Informacja wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

 • e-Doręczenia
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
 • Nie masz szybkiego internetu? Zgo zapotrzebowanie na internet.gov.pl
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.