Strona główna biuletynu
Formularz wyszukiwania

Ogłoszenia

Archiwum - praca w samorządzie

Nabór nr 13/2023 na stanowisko ds. gospodarowania nieruchomościami w Wydziale Gospodarowania Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego

Rozstrzygnięcie:

W wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko ds. gospodarowania nieruchomościami w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego Starostwa Powiatowego w Gryfinie wybrany został Pan Tadeusz Gębarowski, zamieszkały w Gryfinie.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Wybrana osoba spełniła wymagania formalne oczekiwane od kandydata na ww. stanowisko oraz na podstawie testu wiedzy i przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej uzyskała wysoką punktację i ocenę swoich kompetencji do pracy na stanowisku gospodarowania nieruchomościami w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego Starostwa Powiatowego w Gryfinie.

OGŁOSZENIE O NABORZE Nr 13/2023
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
W STAROSTWIE POWIATOWYM W GRYFINIE
UL. SPRZYMIERZONYCH 4, 74-100 GRYFINO

Starosta Gryfiński ogłasza nabór
na stanowisko ds. gospodarowania nieruchomościami
w Wydziale Gospodarowania Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego

 1. WYMAGANIA NIEZBĘDNE
  1. wykształcenie wyższe,
  2. co najmniej 3-letni staż pracy,
  3. obywatelstwo polskie lub obywatelstwo krajów Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  4. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
  5. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  6. nieposzlakowana opinia.
 2. WYMAGANIA DODATKOWE
  1. preferowana specjalność - gospodarka nieruchomościami, administracja, prawo, ekonomia,
  2. doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
  3. znajomość programów TurboEwid i WYDRA,
  4. umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych,
  5. znajomość przepisów z zakresu:
   • ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 344),
   • ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształcaniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 904),
   • ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1314),
   • ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 775),
   • rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2213),
   • ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 1526 z późn. zm.),
  6. umiejętność stosowania przepisów, planowania i organizowania pracy oraz umiejętność pracy w zespole,
  7. sumienność, sprawność, bezstronność, komunikatywność, inicjatywa, pozytywne podejście do interesanta.
 3. ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU:
  1. prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa i Powiatu Gryfińskiego,
  2. przygotowanie imiennych wykazów opłat związanych z udostępnianiem nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa i Powiatu,
  3. prowadzenie spraw w zakresie ustanawiania i znoszenia ograniczonych praw rzeczowych na nieruchomościach,
  4. prowadzenie spraw związanych z oddawaniem lokali w najem i użyczenie,
  5. aktualizowanie opłat rocznych za nieruchomości oddane w użytkowanie wieczyste,
  6. przekształcanie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów,
  7. przygotowanie nieruchomości Skarbu Państwa i powiatu Gryfińskiego do zbycia oraz prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem przetargów na zbycie nieruchomości,
  8. prowadzenie spraw związanych z oddawaniem w dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa położonych ma terenie całego powiatu,
  9. przejmowanie wód stojących od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa oraz gospodarowanie wodami stojącymi, wydzierżawianie, przygotowywanie przetargów i umów w tym zakresie,
  10. prowadzenie i bieżąca aktualizacja rejestru sprzedaży nieruchomości, rejestru umów najmu i dzierżawy oraz aktualizacja danych w innych rejestrach prowadzonych w wydziale.
 4. INFORMACJA O WARUNKACH PRACY NA STANOWISKU
  Miejsce pracy: Stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze, rozmowami telefonicznymi, przemieszczaniem się wewnątrz budynku oraz poza nim. Pomieszczenie biurowe spełniające wymagania przepisów bhp, znajduje się na II piętrze budynku, w którym nie ma windy oraz podjazdu dla osób niepełnosprawnych.
  Stanowisko pracy: Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin. Obsługa urządzeń biurowych.
 5. WSKAŹNIK ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej i zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.
 6. WYMAGANE DOKUMENTY
  1. list motywacyjny,
  2. życiorys,
  3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
  4. kopia dokumentu potwierdzającego wymagane wykształcenie,
  5. kopia ewentualnego dokumentu potwierdzającego orzeczenie o niepełnosprawności,
  6. kopie świadectw pracy, zaświadczeń z zakładów pracy potwierdzających staż pracy,
  7. oświadczenie o posiadanym obywatelstwie,
  8. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
  9. oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  10. oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku,
  11. oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej i jej charakterze lub o nie prowadzeniu działalności gospodarczej,
  12. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentacji aplikacyjnej na potrzeby naboru na stanowisko przez Komisję Rekrutacyjną, powołaną przez Starostę Gryfińskiego,
  13. kopie poświadczeń o dodatkowych kwalifikacjach zawodowych (certyfikaty, uprawnienia, dyplomy, zaświadczenia),
  14. kopie opinii z zakładów pracy.
 7. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
  1. Dokumenty należy składać do dnia 7 czerwca 2023 r. do Starostwa Powiatowego w Gryfinie (decyduje data wpływu) na adres:
   Starostwo Powiatowe w Gryfinie
   ul. Sprzymierzonych 4
   74-100 Gryfino
  2. Dokumenty należy złożyć w zamkniętej podpisanej kopercie (z podaniem imienia i nazwiska kandydata na odwrocie koperty) z dopiskiem:
   "Nabór Nr 13/2023 na stanowisko ds. gospodarowania nieruchomościami w Wydziale Gospodarowania Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego".

Kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu naboru zostaną powiadomieni telefonicznie bądź na piśmie o terminie, miejscu oraz godzinie rozpoczęcia testu wiedzy i rozmowy kwalifikacyjnej. Złożone dokumenty są odsyłane na pisemny wniosek kandydata. Rozstrzygnięcie naboru nastąpi przez Komisję Rekrutacyjną w terminie do dnia 30 czerwca 2023 r.

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Gryfinie ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino, tel.: 91 415-31-82, adres e-mail: starostwo@gryfino.powiat.pl.
 2. Inspektorem Ochrony Danych w Starostwie jest Pan Leszek Morus, z którym można kontaktować się w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych: iod@gryfino.powiat.pl.
 3. Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego na wybrane stanowisko na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO).
 4. Dane zgromadzone w procesie rekrutacyjnym będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru.
 5. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
  1. dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO;
  2. sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;
  3. usunięcia danych, w zakresie wynikającym z art. 17 RODO;
  4. ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO;
  5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w zakresie wynikającym z art. 21 Rozporządzenia.
  6. przenoszenia danych, w zakresie wynikającym z art. 20 RODO;
 6. Wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, na niezgodne z prawem przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w STAROSTWIE.

data opublikowania: 2023-05-19 11:45:16
data ostatniej aktualizacji: 2023-06-30 14:41:44

Strona odwiedzona 927 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Katarzyna Stalinger
Informacja wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

 • e-Doręczenia
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
 • Nie masz szybkiego internetu? Zgo zapotrzebowanie na internet.gov.pl
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.