Strona główna biuletynu
Formularz wyszukiwania

Ogłoszenia

Organizacje pozarządowe

Nabór nr 15/2023 na stanowisko ds. ochrony przed powodzią i obrony cywilnej w Wydziale Zarządzania Kryzysowego

Rozstrzygnięcie:

INFORMACJA O WYNIKU NABORU nr 15/2023
na stanowisko ds. ochrony przed powodzią i obrony cywilnej
w Wydziale Zarządzania Kryzysowego
Starostwa Powiatowego w Gryfinie

Informuję, że nabór Nr 15/2023 na wolne stanowisko urzędnicze ds. ochrony przed powodzią i obrony cywilnej w Wydziale Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie nie został rozstrzygnięty z uwagi na brak ofert kandydatów.

OGŁOSZENIE O NABORZE Nr 15/2023 NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W STAROSTWIE POWIATOWYM W GRYFINIE UL. SPRZYMIERZONYCH 4, 74-100 GRYFINO

Starosta Gryfiński ogłasza nabór na stanowisko ds. ochrony przed powodzią i obrony cywilnej w Wydziale Zarządzania Kryzysowego

 1. WYMAGANIA NIEZBĘDNE
  1. wykształcenie wyższe,
  2. co najmniej 3-letni staż pracy,
  3. prawo jazdy kat. B oraz brak przeciwwskazań psychologicznych do kierowania samochodem do celów służbowych,
  4. obywatelstwo polskie,
  5. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
  6. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  7. nieposzlakowana opinia.
 2. WYMAGANIA DODATKOWE
  1. preferowana specjalność - bezpieczeństwo publiczne, bezpieczeństwo narodowe, zarządzanie kryzysowe, wykształcenie wojskowe, administracja publiczna lub podobne,
  2. doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
  3. umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych,
  4. znajomość przepisów z zakresu:
   • ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2305 z późn. zm.),
   • ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 122),
   • ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1897),
   • ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.),
   • ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 1526 z późn. zm.).
  5. umiejętność stosowania przepisów, planowania i organizowania pracy, umiejętność pracy w zespole, umiejętność myślenia strategicznego i analitycznego, umiejętność opracowywania planów, kierowania ich realizacją oraz koordynowania działań różnych ogniw i podmiotów, umiejętność właściwej hierarchizacji zadań, operatywność i samodzielność, sprawność, inicjatywa, kreatywność, dyspozycyjność.
 3. ZAKRES GŁÓWNYCH ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU:
  1. opracowanie, aktualizacja oraz realizacja planu operacyjnego ochrony przez powodzią,
  2. organizowanie sieci łączności radiowej Starosty dla potrzeb kierowania w czasie zagrożenia powodziowego,
  3. sporządzanie sprawozdań z działalności przeciwpowodziowej oraz obrony cywilnej na terenie powiatu,
  4. udział w pracach Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Gryfińskiego,
  5. utrzymanie powiatowego magazynu przeciwpowodziowego,
  6. opracowywanie, aktualizacja oraz realizacja planu obrony cywilnej,
  7. współpraca z urzędami, instytucjami i podmiotami gospodarczymi biorącymi udział w przedsięwzięciach związanych z realizacją zadań obrony cywilnej,
  8. opracowywanie propozycji do rocznego planu działania w zakresie obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego,
  9. sporządzanie sprawozdań dotyczących obrony cywilnej,
  10. prowadzenie szkoleń w zakresie obrony cywilnej,
  11. utrzymywanie magazynu obrony cywilnej,
  12. obsługa samochodu służbowego.
 4. INFORMACJA O WARUNKACH PRACY NA STANOWISKU
  Miejsce pracy: Stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze, rozmowami telefonicznymi, przemieszczaniem się wewnątrz budynku oraz wyjazdami w teren. Pomieszczenie biurowe spełniające wymagania przepisów bhp, budynek wyposażony w podjazd i windę.
  Stanowisko pracy: Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin. Obsługa urządzeń biurowych.
 5. WSKAŹNIK ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej i zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.
 6. WYMAGANE DOKUMENTY
  1. list motywacyjny,
  2. życiorys,
  3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
  4. kopia dokumentu potwierdzającego wymagane wykształcenie,
  5. kopia dokumentu potwierdzającego uprawnienie do kierowania pojazdami,
  6. kopia ewentualnego dokumentu potwierdzającego orzeczenie o niepełnosprawności,
  7. kopie świadectw pracy, zaświadczeń z zakładów pracy potwierdzających staż pracy,
  8. oświadczenie o posiadanym obywatelstwie,
  9. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
  10. oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  11. oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku,
  12. oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej i jej charakterze lub o nie prowadzeniu działalności gospodarczej,
  13. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentacji aplikacyjnej na potrzeby naboru na stanowisko przez Komisję Rekrutacyjną, powołaną przez Starostę Gryfińskiego,
  14. kopie poświadczeń o dodatkowych kwalifikacjach zawodowych (certyfikaty, uprawnienia, dyplomy, zaświadczenia),
  15. kopie opinii z zakładów pracy.
 7. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
  1. Dokumenty należy składać do dnia 25 lipca 2023 r. do Starostwa Powiatowego w Gryfinie (decyduje data wpływu) na adres:
   Starostwo Powiatowe w Gryfinie
   ul. Sprzymierzonych 4
   74-100 Gryfino
  2. Dokumenty należy złożyć w zamkniętej podpisanej kopercie (z podaniem imienia i nazwiska kandydata na odwrocie koperty) z dopiskiem:
   "Nabór Nr 15/2023 na stanowisko ds. ochrony przed powodzią i obrony cywilnej w Wydziale Zarządzania Kryzysowego".

Kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu naboru zostaną powiadomieni telefonicznie bądź na piśmie o terminie, miejscu oraz godzinie rozpoczęcia testu wiedzy i rozmowy kwalifikacyjnej. Złożone dokumenty są odsyłane na pisemny wniosek kandydata.

Rozstrzygnięcie naboru nastąpi przez Komisję Rekrutacyjną w terminie do dnia 11 sierpnia 2023 r.

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Gryfinie ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino, tel.: 91 415-31-82, adres e-mail: starostwo@gryfino.powiat.pl.
 2. Inspektorem Ochrony Danych w Starostwie jest Pan Leszek Morus, z którym można kontaktować się w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych: iod@gryfino.powiat.pl.
 3. Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego na wybrane stanowisko na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO).
 4. Dane zgromadzone w procesie rekrutacyjnym będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru.
 5. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
  1. dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO;
  2. sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;
  3. usunięcia danych, w zakresie wynikającym z art. 17 RODO;
  4. ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO;
  5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w zakresie wynikającym z art. 21 Rozporządzenia.
  6. przenoszenia danych, w zakresie wynikającym z art. 20 RODO;
 6. Wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, na niezgodne z prawem przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w STAROSTWIE.

data opublikowania: 2023-07-12 14:32:14
data ostatniej aktualizacji: 2023-07-26 14:43:44

Strona odwiedzona 723 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Agnieszka Turek
Informacja wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

 • e-Doręczenia
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
 • Nie masz szybkiego internetu? Zgo zapotrzebowanie na internet.gov.pl
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.