Strona główna biuletynu
Formularz wyszukiwania

Starostwo Powiatowe

Zarządzenia Starosty Gryfińskiego

Zarządzenia Starosty Gryfińskiego
lp wybierz nr zarządzenia z dnia opis zarządzenia
1 Nr 88/2021 2021-12-30 w sprawie zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2021 rok.
2 Nr 87/2021 2021-12-23 w sprawie powołania Zespołu ds. wdrożenia systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją w Starostwie Powiatowym w Gryfinie oraz powołania Koordynatorów wdrożenia EZD w komórkach organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Gryfinie (System EZD PUW)
3 Nr 86/2021 2021-12-22 w sprawie zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2021 rok
4 Nr 85/2021 2021-12-22 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 48/2021 Starosty Gryfińskiego z dnia 14 września 2021 r. w sprawie instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo - księgowych w Starostwie Powiatowym w Gryfinie
5 Nr 84/2021 2021-12-21 w sprawie zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2021 rok
6 Nr 83/2021 2021-12-16 w sprawie uzgodnienia warunków korzystania z internatu, w tym wysokość opłat za zakwaterowanie i wyżywienie, terminów i sposobu ich wnoszenia w internacie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Gryfinie
7 Nr 82/2021 2021-12-16 w sprawie zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2021 rok
8 Nr 81/2021 2021-12-15 w sprawie ustalenia wskaźnika struktury sprzedaży (WSS) i prewspółczynnika do odliczenia podatku VAT w 2022 roku
9 Nr 80/2021 2021-12-14 w sprawie zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2021 rok
10 Nr 79/2021 2021-12-14 w sprawie wdrożenia w Starostwie Powiatowym w Gryfinie regulaminu zgłaszania przypadków nieprawidłowości oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń
11 Nr 78/2021 2021-12-13 w sprawie zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2021 rok
12 Nr 77/2021 2021-12-08 w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w Starostwie Powiatowym w Gryfinie w 2022 r.
13 Nr 76/2021 2021-12-02 w sprawie zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2021 rok
14 Nr 75/2021 2021-12-01 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 18/2012 Starosty Gryfińskiego z dnia 17 lutego 2012 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Gospodarowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Gryfinie
15 Nr 74/2021 2021-12-01 zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji pracy Starostwa Powiatowego w Gryfinie w okresie wprowadzonego stanu epidemii na terenie kraju
16 Nr 73/2021 2021-11-30 w sprawie zatwierdzenia projektu planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2022 rok
17 Nr 72/2021 2021-11-25 w sprawie zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2021 rok
18 Nr 71/2021 2021-11-24 w sprawie trybu przyjmowania, ewidencjonowania oraz rozpatrywania skarg i wniosków w Starostwie Powiatowym w Gryfinie
19 Nr 70/2021 2021-11-23 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 89/2007 Starosty Gryfińskiego z dnia 4 grudnia 2007 r. w sprawie wyboru przedstawiciela załogi reprezentującego przed pracodawcą pracowników Starostwa Powiatowego w Gryfinie oraz określenia jego kompetencji.
20 Nr 69/2021 2021-11-17 w sprawie zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2021 rok.
21 Nr 68/2021 2021-11-09 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej w Starostwie Powiatowym w Gryfinie
22 Nr 67/2021 2021-11-05 w sprawie zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2021 rok
23 Nr 66/2021 2021-11-04 w sprawie powołania pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI) oraz zespołu do opracowania SZBI
24 Nr 65/2021 2021-10-28 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 77/2018 Starosty Gryfińskiego z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wewnętrznego Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Gryfinie
25 Nr 64/2021 2021-10-28 w sprawie powołania Stałej Komisji Inwentaryzacyjnej w Starostwie Powiatowym w Gryfinie
26 Nr 63/2021 2021-10-28 w sprawie zniesienia klauzul tajności materiałów niejawnych wytworzonych w Starostwie Powiatowym w Gryfinie i jednostkach organizacyjnych powiatu
27 Nr 62/2021 2021-10-22 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu ze służby przygotowawczej pracownika Wydziału Zarządzania Kryzysowego
28 Nr 61/2021 2021-10-14 w sprawie instrukcji inwentaryzacyjnej w Starostwie Powiatowym w Gryfinie
29 Nr 60/2021 2021-10-14 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 48/2021 Starosty Gryfińskiego z dnia 14 września 2021 r. w sprawie instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo - księgowych w Starostwie Powiatowym w Gryfinie
30 Nr 59/2021 2021-10-14 w sprawie powołania członków doraźnej komisji inwentaryzacyjnej w celu spisania obcych składników majątkowych
31 Nr 58/2021 2021-10-13 w sprawie zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2021 rok
32 Nr 57/2021 2021-10-11 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 110/2019 Starosty Gryfińskiego z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Gryfinie
33 Nr 56/2021 2021-10-05 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przeglądu dokumentów i materiałów zawierających informacje niejawne w zakresie spełniania ustawowych przesłanek ochrony, zmiany lub zniesienia klauzuli tajności
34 Nr 55/2021 2021-10-04 w sprawie wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za utrzymanie kontaktów z podmiotami krajowego systemu cyberbezpieczeństwa
35 Nr 54/2021 2021-09-30 w sprawie zmiany składu członków Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Gryfinie
36 Nr 53/2021 2021-09-30 w sprawie zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2021 rok
37 Nr 52/2021 2021-09-23 w sprawie zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2021 rok.
38 Nr 51/2021 2021-09-21 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 11/2018 Starosty Gryfińskiego z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie określenia zasad (polityki) rachunkowości w Starostwie Powiatowym w Gryfinie
39 Nr 50/2021 2021-09-21 w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 4 w Trzcińsku-Zdroju w roku 2021
40 Nr 49/2021 2021-09-16 w sprawie zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2021 rok
41 Nr 48/2021 2021-09-14 w sprawie instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo - księgowych w Starostwie Powiatowym w Gryfinie
42 Nr 47/2021 2021-09-09 w sprawie zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2021 rok.
43 Nr 46/2021 2021-08-27 w sprawie zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2021 rok
44 Nr 45/2021 2021-08-25 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia sprzedaży z wolnej ręki ruchomości, które zostały przejęte na rzecz powiatu na podstawie ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym
45 Nr 44/2021 2021-08-16 w sprawie zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2021 rok
46 Nr 43/2021 2021-08-13 w sprawie zmiany Zarządzenia Starosty Gryfińskiego Nr 1/2021 z dnia 11.01.2021 r. w sprawie ustalenia stawki wynagrodzenia dla członków Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności za wydanie orzeczenia o niepełnosprawności
47 Nr 42/2021 2021-07-30 w sprawie procedury powoływania biegłych rzeczoznawców majątkowych dla potrzeb postępowań administracyjnych prowadzonych przez Starostę Gryfińskiego
48 Nr 41/2021 2021-07-26 w sprawie zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2021 rok
49 Nr 40/2021 2021-06-30 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 11/2018 Starosty Gryfińskiego z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie określenia zasad (polityki) rachunkowości w Starostwie Powiatowym w Gryfinie
50 Nr 39/2021 2021-06-30 w sprawie zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2021 rok
51 Nr 38/2021 2021-06-30 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia sprzedaży w drodze licytacji publicznej ruchomości, które zostały przejęte na rzecz powiatu na podstawie ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym
52 Nr 37/2021 2021-06-28 w sprawie ustalenia Regulaminu wewnętrznego Biura Ochrony Informacji Niejawnych Starostwa Powiatowego w Gryfinie
53 Nr 36/2021 2021-06-16 w sprawie zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2021 rok.
54 Nr 35/2021 2021-06-11 w sprawie zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2021 rok.
55 Nr 34/2021 2021-06-01 w sprawie ustalenia zakładowej normy zużycia paliwa w samochodach służbowych Starostwa Powiatowego w Gryfinie
56 Nr 33/2021 2021-06-01 w sprawie zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2021 rok
57 Nr 32/2021 2021-05-18 w sprawie ustalenia Regulaminu wewnętrznego Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego.
58 Nr 31/2021 2021-05-17 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzania naborów na wolne stanowiska urzędnicze w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Gryfinie
59 Nr 30/2021 2021-05-13 w sprawie zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2021 rok
60 Nr 29/2021 2021-04-20 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu wewnętrznego Biura Ochrony Informacji Niejawnych Starostwa Powiatowego w Gryfinie
61 Nr 28/2021 2021-04-19 w sprawie zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2021 rok
62 Nr 27/2021 2021-04-16 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia zniszczenia niewykorzystanych blankietów zezwoleń na przejazd pojazdu nienormatywnego
63 Nr 26/2021 2021-04-09 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 28/2013 Starosty Gryfińskiego z dnia 5 kwietnia 2013 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wewnętrznego Biura Obsługi Rady i Zarządu Starostwa Powiatowego w Gryfinie
64 Nr 25/2021 2021-04-07 w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Gryfinie
65 Nr 24/2021 2021-04-07 w sprawie utworzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Gryfińskiego
66 Nr 23/2021 2021-03-30 w sprawie zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2021 rok
67 Nr 22/2021 2021-03-26 w sprawie zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2021 rok.
68 Nr 21/2021 2021-03-17 w sprawie zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2021 rok
69 Nr 20/2021 2021-03-11 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko ds. zarządzania kryzysowego oraz bezpieczeństwa i porządku w Wydziale Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie
70 Nr 19/2021 2021-03-10 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu wewnętrznego Biura Ochrony Informacji Niejawnych Starostwa Powiatowego w Gryfinie
71 Nr 18/2021 2021-03-01 zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji pracy Starostwa Powiatowego w Gryfinie w okresie wprowadzonego stanu epidemii na terenie kraju
72 Nr 17/2021 2021-02-23 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 6/2021 z dnia 26.01.2021 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej w Trzcińsku - Zdroju w 2021 r.
73 Nr 16/2021 2021-02-23 w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie Powiatu Gryfińskiego w 2021 r.
74 Nr 15/2021 2021-02-18 w sprawie zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2021 rok
75 Nr 14/2021 2021-02-18 zmieniające zarządzenie w sprawie używania pojazdów prywatnych do celów służbowych
76 Nr 13/2021 2021-02-18 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 77/2018 Starosty Gryfińskiego z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wewnętrznego Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Gryfinie
77 Nr 12/2021 2021-02-15 w sprawie ustalenia wskaźnika struktury sprzedaży (WSS) i prewspółczynnika za 2020 r. mających zastosowanie dla celów korekty kwoty podatku VAT naliczonego za 2020 r.
78 Nr 11/2021 2021-02-11 w sprawie powołania Powiatowej Rady Rynku Pracy w Gryfinie na kadencję w latach 2021 - 2025
79 Nr 10/2021 2021-02-08 w sprawie zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2021 rok
80 Nr 9/2021 2021-02-03 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia oceny złożonych ofert na "Wykonanie, dostawę oraz złomowanie tablic rejestracyjnych wszystkich rodzajów dla Starostwa Powiatowego w Gryfinie"
81 Nr 8/2021 2021-02-01 w sprawie zaopiniowania sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Gryfinie w roku 2020
82 Nr 7/2021 2021-01-28 w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w Starostwie Powiatowym w Gryfinie w 2021 r.
83 Nr 6/2021 2021-01-26 w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej w Trzcińsku - Zdroju w 2021 r.
84 Nr 5/2021 2021-01-19 w sprawie zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2021 rok
85 Nr 4/2021 2021-01-18 w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych Powiatu Gryfińskiego w roku 2021
86 Nr 3/2021 2021-01-13 w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2021 rok
87 Nr 2/2021 2021-01-11 zmieniające zarządzenie Nr 52/2020 z dnia 23 października 2020 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw oceny ofert instytucji finansowych w zakresie prowadzenia pracowniczego planu kapitałowego w Starostwie Powiatowym w Gryfinie
88 Nr 1/2021 2021-01-11 w sprawie zmiany Zarządzenia Starosty Gryfińskiego Nr 45/2020 z dnia 23.09.2020 r. w sprawie ustalenia stawki wynagrodzenia dla członków Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności za wydanie orzeczenia o niepełnosprawności
 • e-Doręczenia
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
 • Nie masz szybkiego internetu? Zgo zapotrzebowanie na internet.gov.pl
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.