Strona główna biuletynu
Formularz wyszukiwania

Starostwo Powiatowe

Zarządzenia Starosty Gryfińskiego

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

Zarządzenie Nr 21/2011
Starosty Gryfińskiego
z dnia 2011-03-10

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 64/2007 Starosty Gryfińskiego z dnia 24 września 2007 r. w sprawie ustalenia regulaminu wewnętrznego Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Gryfinie

Na podstawie § 66 ust. 3 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Gryfinie, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr IV/52/2007 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Gryfinie, zmienionego uchwałą Nr IX/118/2007 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 28 czerwca 2007 r., uchwałą Nr XIII/152/2007 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29 listopada 2007 r., uchwałą Nr XXI/229/2008 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 18 września 2008 r., uchwałą Nr XXIX/283/2009 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 17 kwietnia 2009 r. oraz uchwałą Nr XL/354/2010 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 25 marca 2010 r. zarządzam, co następuje:

§ 1. W Regulaminie wewnętrznym Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Gryfinie ustalonym Zarządzeniem Nr 64/2007 Starosty Gryfińskiego z dnia 24 września 2007 r. w sprawie ustalenia regulaminu wewnętrznego Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Gryfinie, zmienionego zarządzeniem Nr 29/2008 z dnia 08 maja 2008 r., zarządzeniem 7/2009 z dnia 03 lutego 2009 r., zarządzeniem Nr 23/2010 z dnia 24 marca 2010 r., zarządzeniem Nr 54/2010 z dnia 10 czerwca 2010 r. oraz zarządzeniem Nr 81/2010 z dnia 06 września 2010 r. wprowadza się następujące zmiany:

 1. w rozdziale 9 część V otrzymuje brzmienie:

  "V

  1. INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE STANOWISKA PRACY
   Urząd: Starostwo Powiatowe w Gryfinie
   Wydział: Architektury i Budownictwa
   Stanowisko: stanowisko pracy do spraw obsługi interesantów
  2. MIEJSCE W STRUKTURZE ORGANIZACYJNEJ URZĘDU
  3. OGÓLNE CELE ISTNIENIA STANOWISKA
  4. Obsługa petentów: udzielanie informacji i wydawanie druków, wydawanie inwestorom przygotowanych decyzji administracyjnych, rejestracja dzienników budów, pobieranie opłat za dzienniki budów i wykonane kserokopie dokumentów, przyjmowanie i wysyłanie korespondencji, wydawanie zaświadczeń, prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie wynikającym z ustawy Prawo budowlane
  5. GŁÓWNE OBOWIĄZKI
   1. udzielanie informacji interesantom,
   2. odbieranie i wysyłanie korespondencji,
   3. przekazywanie spraw na poszczególne stanowiska,
   4. wydawanie inwestorom przygotowanych decyzji,
   5. sprzedaż i rejestracja dzienników budów,
   6. wydawanie zaświadczeń,
   7. prowadzenie rejestrów wniosków i dzienników budów, rejestrów spraw,
   8. przekazywanie kopii kart rejestrów do wojewody,
   9. wprowadzanie danych do informatycznego zbioru danych,
   10. kopiowanie i przekazywanie na stanowiska aktów prawnych.
   11. sprawdzanie kompletności dokumentacji technicznej,
   12. przygotowywanie projektów pism, postanowień i decyzji.
  6. PODEJMOWANIE DECYZJI (ROZSTRZYGNIĘĆ)
   1. decyzje samodzielne:
    • kontrola prawidłowości uiszczonych opłat skarbowych,
    • ustalanie treści wydawanych zaświadczeń, pism, postanowień i decyzji,
    • ocena kompletności i prawidłowości sprawdzanej dokumentacji,
   2. wkład w decyzje podejmowane przez innych:
    • przekazywanie posiadanych informacji i zdobytej wiedzy,
    • współudział w ocenie projektów o dużym stopniu komplikacji,
    • kolegialne oceny napotkanych problemów.
  7. KONTAKTY I REPREZENTACJA
   1. kluczowe kontakty wewnętrzne:
    • z pracownikami Kancelarii Ogólnej i Sekretariatu - sprawy korespondencji,
    • z pracownikami Wydziału Organizacji i Informacji - udostępnianie i kopiowanie aktów prawnych,
    • z pracownikami Wydziału Finansowo-Księgowego - rozliczanie kwitariuszy,
    • z pracownikami Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru - uzyskiwanie informacji, potwierdzanie danych, wgląd w zasoby mapowe,
    • z pracownikami Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego -uzgadnianie spraw związanych z wyłączeniami gruntów z produkcji rolnej i leśnej,
    • z pracownikami Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa - wymiana informacji i zasięganie opinii.
   2. kluczowe kontakty zewnętrzne:
    • z pracownikami urzędów gmin z obszaru powiatu - uzyskiwanie i wymiana informacji,
    • z Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego - wymiana informacji, przekazywanie dokumentacji.
  8. WIEDZA, UMIEJĘTNOŚCI, DOŚWIADCZENIE
   1. wykształcenie: średnie lub wyższe
   2. wymagany profil: budowlany, architektoniczny, administracyjny, instalacyjny.
   3. obligatoryjne uprawnienia: nie występują.
   4. doświadczenie zawodowe:
    1. doświadczenie zawodowe poza urzędem przy wykonywaniu podobnych czynności - nie wymagane,
    2. doświadczenie w pracy w urzędzie - nie wymagane.
   5. predyspozycje osobowościowe:
    • komunikatywność,
    • dokładność, rzetelność,
    • terminowość, systematyczność,
    • umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji,
    • odporność na stres,
    • umiejętność pracy w zespole.
   6. umiejętności zawodowe:
    • umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych,
    • znajomość terminów i pojęć stosowanych w planowaniu przestrzennym i w budownictwie,
    • znajomość Prawa budowlanego, ustawy o opłacie skarbowej, Kodeksu postępowania administracyjnego,
    • umiejętność czytania rysunków technicznych i podkładów geodezyjnych,
    • znajomość procesów inwestycyjnych.
  9. ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRACOWNIKA
   Pracownik odpowiada za fachowe i zgodne z przepisami prawa udzielanie informacji interesantom, prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zaświadczeń, spraw administracyjnych i opracowywanie projektów pism, postanowień i decyzji, wysyłanie i odbiór korespondencji, prowadzenie rejestrów i ewidencji, rozliczenia finansowe i zachowanie tajemnicy służbowej.
  10. WSPÓŁZALEŻNOŚĆ SŁUŻBOWA
   Bezpośredni przełożony - Zastępca Naczelnika Wydziału,
   Przełożony wyższego stopnia - Naczelnik Wydziału.
  11. ZASTĘPSTWA
   Osoba zatrudniona na tym stanowisku zastępuje pracowników na stanowiskach do spraw określonych ustawą Prawo budowlane oraz pracownika na stanowisku do spraw archiwizacji i ruchu budowlanego.
   Osoba zatrudniona na tym stanowisku zastępowana jest przez osobę zatrudnioną na stanowisku do spraw archiwizacji i ruchu budowlanego lub zatrudnioną na stanowisku do spraw określonych ustawą Prawo budowlane.
  12. UDZIAŁ W ZESPOŁACH ZADANIOWYCH I ROBOCZYCH
   Zgodnie z indywidualnymi powołaniami na podstawie zarządzenia Starosty.
  13. WYPOSAŻENIE STANOWISKA PRACY
   1. sprzęt informatyczny: zestaw komputerowy z drukarką oraz osprzętem pozwalającym na pracę w sieci Starostwa,
   2. oprogramowanie: WORD, EXCEL, ARCHIT, LEX, program kancelaryjny,
   3. środki łączności: telefon stacjonarny, fax, Internet,
   4. inne urządzenia: kserokopiarka, niszczarka, bindownica, laminarka, kalkulator,
   5. środki transportu: w miarę potrzeb na podstawie zamówienia.
  14. FIZYCZNE WARUNKI PRACY
   Uciążliwości fizyczne występujące w miejscu wykonywania czynności zawodowych - długotrwała praca przy komputerze.
  15. KRYTERIUM OCENY
   • komunikatywność,
   • stosunek do petentów, kultura osobista,
   • kompetentność, kreatywność,
   • odpowiedzialność, samodzielność,
   • odporność na stres,
   • dokładność, rzetelność,
   • terminowość, systematyczność,
   • umiejętność pracy w zespole."
 2. załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie zgodnie załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załączniki do zarządzenia:

data opublikowania: 2011-03-11 10:35:27
data ostatniej aktualizacji: 2011-03-14 09:37:59

Strona odwiedzona 1462 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Ewelina Zdziarska
Informacja wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

 • e-Doręczenia
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
 • Nie masz szybkiego internetu? Zgo zapotrzebowanie na internet.gov.pl
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.