Strona główna biuletynu
Formularz wyszukiwania

Starostwo Powiatowe

Zarządzenia Starosty Gryfińskiego

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

Zarządzenie Nr 157/2011
Starosty Gryfińskiego
z dnia 2011-12-30

w sprawie określenia zasad (polityki) rachunkowości w Starostwie Powiatowym w Gryfinie

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, Nr 157, poz. 1241 i Nr 165, poz.1316, z 2010 r. Nr 47, poz. 278 z 2011 r. Nr 102, poz. 585, Nr 199, poz. 1175) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 128, poz. 861) oraz Uchwały Nr 14/II/2003 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 26 lutego 2003 r. w sprawie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości w jednostkach organizacyjnych Powiatu Gryfińskiego zarządzam, co następuje:

§ 1. Rokiem obrotowym będzie okres 12 miesięcy od 1 stycznia do 31 grudnia każdego roku kalendarzowego, a okresami sprawozdawczymi będą poszczególne miesiące w roku obrotowym.

§ 2. Zasady wyceny aktywów i pasywów w ciągu roku i na dzień bilansowy, metody prowadzenia ksiąg pomocniczych oraz ustalenia wyniku finansowego w zakresie w jakim ustawa o rachunkowości pozostawia prawo wyboru stosuje się w oparciu o załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 3.

 1. Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych, wykaz ksiąg rachunkowych, w tym wykaz zbiorów tworzących księgi rachunkowe na komputerowych nośnikach danych oraz system ochrony danych i zbiorów - stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.
 2. Zakładowy plan kont ustalający wykaz kont księgi głównej, przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń, zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych oraz ich powiązania z kontami księgi głównej - stanowi załącznik nr 3 do zarządzenia.

§ 4. Przyjmuje się zasady rozliczania projektów finansowanych środkami pochodzącymi ze źródeł zagraniczny, o których mowa w załączniku nr 1 § 18, określone dla danego funduszu (programu).

§ 5. Za wdrożenie i stosowanie niniejszych zasad polityki rachunkowości odpowiedzialnym jest Skarbnik Powiatu.

§ 6. Traci moc Zarządzenie Nr 1/2010 Starosty Gryfińskiego z dnia 14 stycznia 2011 r. w sprawie określenia zasad (polityki) rachunkowości w Starostwie Powiatowym w Gryfinie zmienione Zarządzeniem Nr 131/2010 Starosty Gryfińskiego z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany Zarządzenie Nr 1/2010 Starosty Gryfińskiego z dnia 14 stycznia 2010 r. w sprawie określenia zasad (polityki) rachunkowości w Starostwie Powiatowym w Gryfinie.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i ma zastosowanie do sporządzania sprawozdania finansowego za 2011 r.

Starosta
mgr inż. Wojciech Konarski


Załączniki do zarządzenia:

data opublikowania: 2012-01-24 08:34:00
data ostatniej aktualizacji: 2012-01-24 08:34:00

Strona odwiedzona 1526 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Janina Niwa
Informacja wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

 • e-Doręczenia
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
 • Nie masz szybkiego internetu? Zgo zapotrzebowanie na internet.gov.pl
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.