Strona główna biuletynu
Formularz wyszukiwania

UWAGA

 1. Czasowe zamknięcie Filii Wydziału Komunikacji w Chojnie
  Ostatnia aktualizacja: 2024-05-24 09:59:44

Elektroniczny urząd

Załatwianie spraw - procedury

Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
ul. 11 Listopada 16D, 74-101 Gryfino, tel. 91-404-50-00

Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach

 1. PODSTAWA PRAWNA:
  1. art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 710 ze zm.),
  2. uchwała nr XXXIII/238/2021 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub ujętym w gminnej ewidencji zabytków, położonym na terenie powiatu gryfińskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 27 grudnia 2021 r. poz. 5942).
 2. WYMAGANE DOKUMENTY:
  1. Wniosek o udzielenie dotacji pobierz PDF PDF, RTF spakowany do ZIP
  2. Załączniki (oryginały lub kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem):
   • decyzja o wpisie do rejestru zabytków lub zaświadczenie właściwego organu (wójt/burmistrz) o wpisie obiektu, którego dotyczą prace lub roboty budowlane do gminnej ewidencji zabytków;
   • dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do władania zabytkiem:
    • w przypadku właścicieli i użytkowników wieczystych odpis z księgi wieczystej, jeśli księga nie jest założona wypis z rejestru gruntów,
    • pozostali wnioskodawcy - odpis z księgi wieczystej, jeśli księga nie jest założona - wypis z rejestru gruntów oraz wszystkie umowy, dotyczące przeniesienia prawa do dysponowania zabytkiem np. umowa użyczenia, dzierżawy, lub innego ograniczonego prawa własności;
   • dokument poświadczający prawo osoby/osób upoważnionych do reprezentowania wnioskodawcy do składania oświadczeń woli i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych, np.:
    • w przypadku parafii dekret powołujący lub zaświadczenie z kurii,
    • dla spółek, stowarzyszeń, fundacji odpis z KRS,
    • dla jednostek samorządu terytorialnego wyciąg ze statutu w części dotyczącej osób reprezentujących jednostkę,
    • dla wspólnot mieszkaniowych uchwała powołująca zarząd;
   • kosztorys przewidywanych do wykonania prac lub robót budowlanych uzgodniony merytorycznie z właściwym organem ochrony zabytków;
   • pozwolenie właściwego organu ochrony zabytków na przeprowadzenie prac lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,
   • pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót, jeśli prace wymagają uzyskania takiego pozwolenia lub zgłoszenia;
   • dokumentacja fotograficzna zabytku na nośniku elektronicznym wraz z oświadczeniem autora zdjęć, że wyraża on zgodę na niekomercyjne wykorzystanie fotografii w celach promocyjnych powiatu.
  Wnioskodawca prowadzący działalność gospodarczą dołącza do wniosku również:
  • wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis lub pomocy de minimis w rolnictwie lub w rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie oraz
  • informacje określone w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311 ze zm.).
 3. OPŁATY:
  Nie pobiera się.
 4. TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW:
  Zgodnie z terminem określonym w ogłoszeniu Zarządu Powiatu w Gryfinie o naborze wniosków o udzielenie dotacji na dany rok kalendarzowy. Ogłoszenie publikowane jest w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicach ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Gryfinie oraz na stronie www.gryfino.powiat.pl
 5. TRYB ODWOŁAWCZY:
  Nie przysługuje.
 6. MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:
  Kancelaria Ogólna Starostwa Powiatowego w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych 4.
  Sekretariat Starostwa Powiatowego w Gryfinie przy ul. 11 Listopada 16D - pokój nr 104
 7. UWAGI:
  • O dotację mogą ubiegać się właściciele oraz osoby zarządzające obiektami zabytkowymi indywidualnie wpisanymi do rejestru zabytków lub znajdującymi się w gminnej ewidencji zabytków, położonymi w granicach administracyjnych powiatu gryfińskiego.
  • Dotacja na wykonanie prac przy zabytku może być udzielona w wysokości do 50% nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych.
  • W szczególnych przypadkach, jeżeli zabytek posiada wyjątkową wartość historyczną, artystyczną lub naukową albo wymaga przeprowadzenia złożonych pod względem technologicznym prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych, albo gdy stan zachowania zabytku wymaga niezwłocznego podjęcia prac lub robót budowlanych przy zabytku, dotacja może być udzielona w wysokości do 100% nakładów koniecznych na wykonanie tych prac lub robót.
 8. PLIKI DO POBRANIA:
  Zasady udzielania dotacji - uchwała nr XXXIII/238/2021 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 16 grudnia 2021 r.

data opublikowania: 2015-08-04 14:55:20
data ostatniej aktualizacji: 2022-01-13 08:13:38

Strona odwiedzona 3059 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Monika Baczyńska-Padjasek
Informacja wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

 • e-Doręczenia
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
 • Nie masz szybkiego internetu? Zgo zapotrzebowanie na internet.gov.pl
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.